Чорновик 3

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814

Опис курсу

Мета:

1) ознайомлення студентів з найвидатнішими досягненнями російської літератури новітньої доби;

2) закладання основ для сприйняття літературного процесу як цілісного явища у його взаємозв’язках та взаємовпливах;

3) формування усвідомленого розуміння розвитку літератури як явища, пов’язаного з історичними процесами.

Завдання:

1) надати студентам необхідні теоретичні та історико-літературні знання;   

2) навчити студентів аналізувати особливості літературних явищ  у їх взаємозвязках;

3) поглиблювати розуміння літературного процесу на прикладі творчих доль  письменників;

4) сформувати системний підхід до аналізу явищ літературного процесу ХХ ст.

В результаті вивчення даного курсу cтудент повинен знати:

 • об’єкт, предмет та завдання курсу;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні російської літератури як навчальної дисципліни;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • періодизацію російської літератури ХХ ст.; концепції провідних літературознавців щодо періодизації літератури цього періоду;
 • основні закономірності розвитку російської літератури ХХ ст., її ідейні та естетичні напрямки;
 • особливості існування літератури у тоталітарному суспільстві;
 • дослідницькі праці вчених, які вивчали особливості розвитку російської літератури ХХ ст.;
 • зміст та проблематику основних художніх творів російської літератури ХХ ст.;
 • обсяг викладання російської літератури ХХ ст. в школі;
 • перспективи розвитку російської літератури на межі тисячоліть.

Студент повинен уміти:

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури ХХ ст.;
 • орієнтуватися у складності та закономірностях російського літературного процесу ХХ ст.;
 • аналізувати художні твори вказаного літературного періоду; користуватися літературно-критичною термінологією;
 • критично оцінювати підручники з російської літератури;
 • самостійно оцінювати значущість творів радянського літературного періоду;
 • зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у літературі;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність того чи іншого російського письменника ХХ ст. для сучасного українського читача;
 • порівнювати та знаходити спільні риси та відмінності у російському та українському літературному процесі ХХ ст.;
 • зіставляти тенденції розвитку російської та української літератур на сучасному етапі.

                                                          Рекомендована література

                                                                            Базова

 1. Баевский В. С. История русской литературы ХХ века.  М., 1999.
 2. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций. М., 2003.
 3. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997.
 4. Зубарева Е.Ю.  Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы). М., 2000.
 5. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
 6.  Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999.
 7. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: очерки истории и теории. Воронеж, 1991.
 8. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995.
 9. Русские советские писатели. Библиогр. указатель. В 7-и т. М., 1977-1985.
 10.  Русская литература ХХ века /Под ред Л.П.Кременцова : В 2-х т. М., 2002.
 11. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.: Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002.
 12. Соколов А.Г. Судьбы  русской литературной эмиграции 1920 –х гг. М., 1991.
 13. Чернец Л. «Как слово наше отзовется» (Судьбы литературных произведений). М., 1995.
 14. Черников А.Проза И.С.Шмелева. Коннцепция мира и человека. Калуга, 1995.

                                                                        Допоміжна

 1. Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988.
 2. Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
 3. Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М., 1985.
 4. Коробов В. Ю.Бондарев. М., 1984.
 5. Наумов Е. Сергей Есенин. М., 1973.
 6. Селезнев Ю. Василий Белов. М., 1983.
 7. Сердюченко В.Л. Прогулки по садам российской словесності //Новый мир,  1995, № 5.
 8. 22. Финк Л. Константин Симонов. М., 1983.
 9. Хватов А. Художественный мир Шолохова. М., 1973.
 10. Шапошников В. Валентин Распутин. Новосибирск,1978.
 11. Яновская Л. Творческий путь М.Булгакова. М., 1983.
 12. Яновский Н. Виктор Астафьев. М., 1982.

                                                                                   Інформаційні ресурси

1.books.google.com.ua/books?isbn=5948482626…..

2.www.twirpx.com/file/119234/

3.ounbjumabaev.narod.ru/news/1077.html