Ділове мовлення (русисти)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: оволодіння навиками російської писемності та усного мовлення у сфері бізнесу і сучасного діловодства

Завдання: опрацювати систему діловодства (у його усній та письмовій формі) у відповідності до основної мети спецкурсу (сформувати навики володіння стилем ділового мовлення).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати мовні та мовленнєві особливості офіційно-ділового стилю, основні види ділових паперів, а також особливості їхнього перекладу на українську мову, знати типовий зміст та сталу структуру текстів відповідних документів (їх жанрів), а також вміти складати та аналізувати різні ділові папери, здійснювати безпосереднє та опосередковане спілкування у сфері ділового мовлення, тобто використовувати навики  діловодства.

Програма навчальної дісципліни

Мова і мовлення в житті людини. Основні функції мови: комунікативна, гносеологічна (пізнавальна), номінативна (називна), перлокутивна (вплив на адресата), ідентифікаційна, емоційно-експресивна, естетична.
Статус російської мови в Україні. Конституція України про мову національних меншин. Місце російської мови серед світових мов. Діяльність Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури (МАПРЯЛ) та Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ).
Поняття стилю. Стилістична диференціація сучасної російської літературної мови (СРЛМ).
Офіційно-діловий стиль (ОДС); його характеристика, основні ознаки та сфера вживання.
Поняття ділового документа. Загальні вимоги до мови ділових паперів: об’єктивність, логічна послідовність, повнота інформації, чіткість і ясність викладу, точність опису, відсутність протиріч, переконливість, лаконічність, стандартизація мови.
Норми слововживання СРЛМ. Словниковий склад сучасної російської літературної мови і питання слововживання в офіційно-діловому стилі.
Традиції ділового мовлення. Етикет ділових паперів. Класифікація документів, загальні вимоги до їх складання та оформлення. Види ділових паперів.
Організаційні та розпорядчі документи: інструкція, постанова, положення, статут, розпорядження. Використання слів іноземного походження в текстах ОДС. Канцеляризм і мовний штамп. Типові мовні звороти, що використовуються в розпорядчих документах.
Документація з обліку особового складу. Заява. Характеристика. Автобіографія. Резюме. Наказ. Правила оформлення документів і порядок розміщення реквізитів. Правопис власних назв. Стилістичне використання фразеологічних одиниць (ФО) в текстах ОДС; особливості їхнього перекладу українською мовою. Жанрові і мовні особливості даного виду документів. Особливості вживання форм іменників і дієслів у текстах ділових паперів.
Довідково-інформаційні документи. Адреса, телеграма, телефонограма, радіограма, факс, електронна пошта. Довідка, доповідна та пояснювальна записка, протокол. Виписка з протоколу. Резолюція. Звіт, оголошення. Запрошення. Місце і роль образності і виразності мови в ОДС. Емоційно-образні засоби СРЛМ: метафора, метонімія, синекдоха, порівняння та епітети.
Етикет ділового листа. Стиль ділового листа, його оформлення. Листи-підтвердження. Листи-прохання і відповіді на них; листи-пропозиції. Листи-нагадування, рекламаційні листи і листи-претензії. Супровідні листи, листи-запрошення та листи-привітання. Рекомендаційні листи. Особливості вживання займенникових і прикметникових форм в тексті ділового листа. Правопис прізвищ та географічних назв іншомовного походження. Тире між підметом і присудком. Дієприкметникові і дієприслівникові звороти як засіб економії і точності відображення інформації. Особливості їхнього використання; заміна підрядними предикативними структурами.
Документи господарсько-договірної діяльності. Контракт та його реквізити. Структура тексту контракту. Правопис складних прикметників. Пунктуація в складносурядних реченнях. Договір та його реквізити. Типи договорів (договір поставки, підряду, купівлі-продажу; спільної діяльності, оренди; трудовий договір). Правопис прислівників. Пунктуація в складнопідрядному реченні.
Обліково-фінансові документи. Акт та його реквізити. Акт прийому-передачі, обстеження або ревізії та ін. Вимоги до тексту акту. Правопис прийменників, специфіка їхнього перекладу на українську мову. Таблиця, список: перелік їх реквізитів. Накладна та її реквізити. Своєрідність сполучуваності числівника з іменником: специфіка перекладу на українську мову. Довіреність, розписка та їхні реквізити. Типові мовні звороти, що використовуються в текстах обліково-фінансової документації. Написання частки НЕ з різними частинами мови. Пунктуація в безсполучниковому складному реченні.
Типові порушення норм в побудові складного речення російського синтаксису з урахуванням особливостей перекладу з української мови та навпаки у діловому стилі.
Усне ділове спілкування. Організація прийому делегації:
1) загальна програма (зустріч; ділова частина програми; культурна програма);
2) детальна програма (персональний склад зустрічаючих; участь преси, радіо, телебачення; привітальна програма; забезпечення транспортом; розміщення в готелі). Організація і проведення переговорів.
3) Публічний виступ. Жанри публічного виступу. Доповідь (політична, звітна, ділова). Бесіда. Підготовка до бесіди. Телефонна розмова. Етикет телефонної розмови.
Банківська діяльність. Банківські пластикові картки. Ділові банківські папери. Основні події в російській та українській банківських системах. Поняття про технічні правила переносу.
Сучасна російська ділова періодика: тематика, проблеми і тенденції російсько-українського бізнес-ринку. Бізнес-аспекти, відображені в програмах телебачення (кабельного телебачення) України та Росії.
Діловий етикет: мотивація поведінки. Планування програми міжособистісних відносин. Сучасні словники і довідники з проблем мови та ОДС.

                                                      Рекомендована література

                                                                            Базова

 1. Андреев В.И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы. – М., 1995. – 224 с.
 2. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и официальной переписки.. – М., 1993. – 64 с.
 3. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – 3-е изд.. – М., 1990. – 160 с.
 4. Головач А.С. Образцы оформления документов: Для предприятий и граждан.. – Донецк., 1996. – 320 с.
 5. Глущук С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. . – К., 2002. – 400 с.
 6. Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Курс для бизнесменов. Финансы и банки. . – М., 1993.
 7. Жуковская Е.Е.  и др. Курс для бизнесменов. Переговоры, контракты, встречи .  – М., 1993.
 8. Жуковская Е.Е. и др. Курс для бизнесменов. Деловая переписка, документы, реклама. – М., 1994.
 9. Игнатов Т.В. Язык и список специальных видов документов. – М., 1998. – 103 с.
 10. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів., 1996. – 232 с.
 11. Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. – М., 1990.
 12. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., 1982. – 238 с.
 13. Сборник типовых договоров / Сост. В.М.Прудников. – 2-е изд., испр. и доп.. – Киев., 1990. – 48 с.
 14. Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей.  – М., 1994. – 368 с.
 15. Честара Джон. Деловой этикет. – М., 2001. – 335 с.
 16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997. – 270 с.
 17. Щепина К.П. Обучение деловому письму на уроках русского языка. – М., 1980.

                                                                            Допоміжна

 1. Как вести себя в любой компании / Сост. В.В.Рафеенко . – Донецк., 1997. – 384 с.
 2. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1991.
 3. Лаптева О. Внутристилевая эволюция современной русской научной прозы //Развитие функциональных стилей русского языка. – М., 1988.
 4. Максимовский М. Этикет делового человека . – М., 1994. – 124 с.
 5. Феофилов Л.Г. Умеете ли вы себя вести . – К., 1990. – 48 с.
 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.,: Либідь, 1998, 296 с.

Програмними результатами навчання мають стати:

1) – знання основних понять сучасного діловодства, термінознавства, термінології;

– знання термінологічної норми, основних вимог до сучасного терміна;

2) – уміння застосовувати набуті знання у сфері сучасного російсько-українського ділового мовлення;

– використання нових явищ у офіційно-діловому стилі;

– врахування мовних особливостей російського та українського сучасного ділового мовлення;

3) – володіння термінологічним апаратом сучасного діловодства;

– здатність системно мислити, використовуючи загальнотеоретичні засади формування сучасного бізнес-процесу;

– вміння аналізувати досліджуване явище та синтезувати інформацію;

4)  – знання мовних та мовленнєвих особливостей офіційно-ділового стилю;

– володіння основними видами ділових паперів;

– опанування структурою текстів відповідних документів (їх жанрів);

– оволодіння навичками російсько-українського перекладу текстів офіційно-ділового стилю;

5) – креативність;

– здатність до системного мислення та самостійних оригінальних висновків;

– турбота про якість виконуваної роботи.