Друга східна мова (арабська) (3 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФЛч-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
680ФЛч-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – формування в студентів-сходознавців мовної та мовленнєвої компетенцій, достатніх для писемного та усного перекладу українських/арабських текстів середньої складності; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну основу для вільного володіння усною та писемною формами сучасної арабської літературної мови.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: базовий мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням арабської літературної мови.
– Вміти: застосовувати набуті мовні та мовленнєві знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку.

Теми:

1. Арабський алфавіт. практичне заняття
2. Частини мови. Іменні граматичні категорії. практичне заняття
3. Артикль та відмінок. Рід. Істота/неістота. практичне заняття
4. Вказівні займенники. Іменне речення. практичне заняття
5. Ідафна конструкція. Частки. практичне заняття
6. Відносні прикметники. практичне заняття
7. Присвійні займенники. практичне заняття
8. Категорія числа. практичне заняття
9. Дієслово та його граматичні категорії. практичне заняття
10. Основи дієслівного синтаксису. практичне заняття

Питання до заліку:
1. Арабський алфавіт.
2. Частини мови. Іменні граматичні категорії.
3. Артикль та відмінок. Рід. Істота/неістота.
4. Вказівні займенники. Іменне речення.
5. Ідафна конструкція. Частки.
6. Відносні прикметники.
7. Присвійні займенники.
8. Категорія числа.
9. Дієслово та його граматичні категорії.
10. Основи дієслівного синтаксису.

Рекомендована література

Базова:
1. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
2. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Alif Baa with Multimedia : Introduction to Arabic Letters and Sounds / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D. C. : Georgetown University Press, 2009. – 184 p. (1 DVD-ROM)
3. Price, James M. All The Arabic You Never Learned The First Time Around / James M. Price. – Presidio of Monterey : Defense Language Institute Foreign Language Center, 1997. – 525 p.
4. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
5. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
6. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – 2nd ed. – New York : Hippocrene Books, Inc., 2007. – 117 p.
7. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic Script : a guide to handwriting / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – New York : Palgrave Macmillan, 2005. – 372 p. (2 audio CDs)

Додаткова:
1. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б. М. Гранде. – 2-е изд., репринтное. – М. : Восточная литература РАН, 2001. – 592 с.
2. Ковалев А. А. Учебник арабского языка / А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. – 4-е изд. – М. : Восточная литература РАН, 2004. – 751 с.
3. Badawi El-Said Modern Written Arabic : a Comprehensive Grammar / El-Said Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully. – London ; New York : Routledge, 2004. – 832 p.
4. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York : Columbia University Press, 1997. – 277 p.
5. Wright W. A Grammar of the Arabic Language (2 vols.) / W. Wright. – 3d edition. – Beirut : Librairie du Liban, 1996. – 317 p. (vol. 1), 450 p. (vol. 2)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус