Друга слов’янська мова (чеська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛхрв-41БРИЛИНСЬКА Надія
828ФЛхрв-41БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс Друга слов’янська мова (чеська) призначений для студентів-славістів четвертого року навчання і входить до вибіркових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки.

Друга слов’янська мова є практичним курсом з вивчення сучасної слов’янської мови (чеської), який призначений для освоєння базових навичок у володінні іноземною мовою, знайомства з культурним та суспільним життя країни, мова якої вивчається.

Вивчення другої слов’янської мови у порівняльному аспекті з основною слов’янською мовою формує необхідні навички у майбутніх філологів-славістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– особливості фонетичної системи другої слов’янської мови (чеської): систему голосних та приголосних звуків, особливі характеристики голосних та приголосних звуків у другій слов’янській мові (чеській);

– основний словниковий запас другої слов’янської мови (чеської);

– основи морфології та синтаксису другої слов’янської мови (чеської), необхідні для володіння іноземною мовою на рівні «самостійного користувача» (В1-В2)

– норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;

– загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя у країні, мову якої вивчає;

вміти:

– застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та граматики другої слов’янської мови (чеської) на практиці;

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти;

– використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;

– застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. – Львів, 2011.
 2. Даниленко Л. Чеська мова. Підручник. – К., 2007.
 3. Holá L., Bořilová P. Čeština expres. Úroveň A2/1. (Učebnice). ‒ Praha, 2014.
 4. Antonenko O., Hasilová H., Hasil J., Lobur N., Palamarčuk O. Kultura českého národa – tradice a současnost. Učební příručka. – Lvov, 2010.

Інформаційні ресурси

 1. http://prirucka.ujc.cas.cz/
 2. https://slovnik.seznam.cz/

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Друга слов’янська мова (чеська)»

Викладач: Брилинська Надія Юріївна

0989639353 (час консультацій: 29.04.2020, 6.05.2020 – з 16.40 до 18.00)
e-mail: nadiya.brylynska@lnu.edu.ua

29 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Лексична тема: Ми живемо в Чеській Республіці (Žijeme v České republice). Заява на візу (Žádost o udělení víza).

Самостійне опрацювання:

 1. Тематична лексика.
 2. Вправи: 1-4 на с. 57, 5-6 на с. 58 (Holá L., Bořilová P. Čeština expres. Úroveň A1/2. (Učebnice). ‒ Praha, 2011.)

Література:

 1. Holá L., Bořilová P. Čeština expres. Úroveň A1/2. (Učebnice). ‒ Praha, 2011.
 2. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. – Львів, 2011.

6 травня 2020
Тема практичного заняття: Лексична тема: Час. Календар. Погода (Čas. Kalendář. Počasí).

Самостійне опрацювання:

 1. Текст: Roční doby a počasí – на с. 267. (Даниленко Л. Чеська мова. Підручник. – К., 2007.)
 2. Відмінювання іменників, що позначають назви днів тижня, місяців.
 3. Вправи: 3-4 на с. 278-279 (Даниленко Л. Чеська мова. Підручник. – К., 2007.)

Література:

 1. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. – Львів, 2011.
 2. Даниленко Л. Чеська мова. Підручник. – К., 2007.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус