Друга слов’янська мова (сербська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛхрв-41ГУК Зоряна
ФЛчес-41ГУК Зоряна
828ФЛхрв-41ГУК Зоряна
ФЛчес-41ГУК Зоряна

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Друга слов’янська мова (сербська)” поглиблює знання студентів про південнослов’янські мови (походження, поділ, територіальне поширення, функціонування на сучасному етапі) та дає змогу опанувати сучасну сербську мову до середнього рівня. Студенти вивчають нормативну граматику і базову лексику сербської мови, а також розвивають та удосконалюють практичні навички: писання, читання, розуміння, вміння перекладати зі словником, спілкування.

Метою викладання навчальної дисципліни “Друга слов’янська мова (сербська)” є:

 • комплексно працювати над вивченням базової граматики та лексики сучасної сербської мови;
 • наголосити на основних відмінностях між сучасною сербською та хорватською мовами;
 • презентувати краєзнавчі матеріали про Сербію та Адріатику;
 • ознайомити студентів із музичною культурою країни та суспільно-політичним життям.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Друга слов’янська мова (сербська)” є:

 • для вивчення сербської мови як другої слов’янської мови для студентів-славістів заплановано розглянути основні граматичні теми;
 • закріпити граматичні правила шляхом виконання практичних завдань;
 • засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати комплексно розмовні теми для розвитку усного мовлення;
 • навчити писати двома графіками (кирилицею й латиницею);
 • комплексно підготувати студентів для складання іспиту з сербської мови (рівень B1-B2);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості фонетичної системи другої слов’янської мови (сербської);
 • основний словниковий запас другої слов’янської мови (сербської);
 • основи морфології та синтаксису другої слов’янської мови (сербської), необхідні для володіння іноземною мовою на рівні «самостійного користувача» (B1-B2);
 • загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя у країні, мову якої вивчає.
 • вміти:
 • застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та граматики другої слов’янської мови (сербської) на практиці;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алановић М., Бјелаковић И., Бугарски Н., Дражић Ј., Курешевић М., Војновић Ј. Научимо српски 2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2007. – 143 с. CD1, CD2.
 2. Алановић М., Бјелаковић И., Бугарски Н., Дражић Ј., Курешевић М., Војновић Ј. Радна свеска 2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2007. – 64 с.
 3. Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2004. – 166 с.
 4. Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. Радна свеска. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2004. – 54 с.
 5. Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = Ukrajinsko-srpski tematski rečnik / Людмила Васильєва, Богдан Сокіл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 350 с.
 6. Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. – Львів, 2017. – 104 с.
 7. Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2019. – 136 с.
 8. Дешић М. Српски акценат с лакоћом. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1992. – 74 с. CD1, CD2, CD3.
 9. Зенчук В, Йоканович-Михайлова Е., Киршова М., Маркович М. Учебник сербохорватского языка. – Москва: Изд. Москов. у-та, 1986. – 195 с.
 10. Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. – Москва: Русский язык, 1976. – 712 с.
 11. Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1 изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 282 с.
 12. Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – Москва: Русский язык, 1982. – 735 с.

Додаткова:

 1. Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2007 (Београд: Чигоја штампа). – 96 с.
 2. Милошевић М. Граматика српског језика.– Београд: Драганић, 2003. 232 с.
 3. Петровић В., Дудић К. Речник глагола са допунама. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1989. – 123 с.
 4. Симић Р., Јовановић Ј. Мала српска граматика. – Београд: Јасен – Донат Граф. – 295 с.
 5. Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1 изд. – Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с.
 6. Ћорић Б.Српски за странце. – 8 изд. – Београд: Чигоја штампа, 2004. 443 с.
 7. Шипка М.Занимљива граматика.– 2 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2007. 311 с.
 8. Шипка М.Зашто се каже.– 4 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2008. – 295 с.
 9. Шипка М. Приче о речима.– 2 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2007. – 307 с.
 10. Marković J. Srpski za strance. – Beograd: Verzal, 2001. – 166 s.
 11. Bajac P. Serbian for foreigners: with a short grammar. – 4th ed. – Beograd: A.Nikolić, 2007. – 239 s. CD.
 12. Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Друга слов’янська мова (сербська)»

Викладач: Гук Зоряна Василівна
e-mail: zoriana.huk@lnu.edu.ua

Заняття відбуваються за розкладом онлайн у режимі відеоконференції.

7 травня 2020 р.
Теми практичних онлайн-занять: Повторення граматичного матеріалу. Робота над текстами: „Blago rodnog kraja rimskih imperatora“, „Beograd“, „Niš“.

Домашнє завдання:

Вивчити опрацьований граматичний матеріал. Виконати письмово вправи з підручника: № 6 (стор. 92), 8 (стор. 95-96), 10 (стор. 98-100) з підручника (Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів, 2019. 136 с.). Вивчити невідомі слова.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус