Основна слов’янська (хорватська) мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит
62.5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛхрв-31КЛИМЕЦЬ Мар’яна

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів 3 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує нормативне вивчення морфології і лексики з метою виходу у невимушену комунікацію, а також поглиблене вивчення морфології і лексики з метою подальшого викладання цієї дисципліни, Ці рівні мовної системи визначають перебіг розвитку хорватської мови через призму хорватської мовознавчої науки.

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе студентам отримати практичні і теоретичні знання з хорватської мови, з’ясувати її сучасний стан зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку хорватської мови на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки.

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичного матеріалу курсу з опорою на знання нормативної грамматики та з виходом у практичну діяльність. Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу лексикології та синтаксису.

Основними завданнями курсу є

 • ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку морфології та лексикології хорватської мови, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

факти і тенденції хорватської морфології і лексикології.

вміти :

 • розпізнавати багатозначність, синонімію, антонімію, омонімію, функціональну розшарування лексики, та використовувати ці знання їх з комунікативною метою.
 • аналізувати слова з морфологічного погляду, відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань,здійснювати розбір слова, написати реферат із запропонованої теми

Програмні результати навчання курсу „Hrvatski jezik (морфологія і лексикологія)“ загалом це ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему хорватської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію хорватської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди хорватської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; Аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; використовувати хорватську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

 

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни

 1. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 2. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 3. Samardžija M. Hrvatski jezik.  Leksikologija. D.4.– Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 145 s.

Допоміжна

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-277.
 2. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 3. Brozović D. Gramatičke značajke hrvatskoga jezika // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.
 4. Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.
 5. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 6. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 7. Jagić V. Izabrani kraći spisi / Uredio i članke sa stranih jezika preveo Mihovil Kombol. – Zagreb: Matica hrvatska, 1948. – S.485–491.
 8. Maretić T. Gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1974. – 666 s.
 9. Samardžija M.  Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.
 10. Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – 770 s.
 11. Silić J. Norme standardnoga jezika // Hrvatskі jezik. D.1. – Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.84–92.
 12. Silić J. Nekoliko misli o normi // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 203–211.
 13. Silić J. Hrvatski jezik kao sustav i kao standard // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 235–245.
 14.  Silić J. Hrvatski jezik. D. 2. Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 101 s.

Інші інформаційні ресурси

 1. Бібліотеки:
 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17);
 • кафедральна бібліотека;
 • міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 2)
 • Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13).
 1. Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.
 • http//:hjp.hr/
 • http//:hrcak.srce.hr

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус