Основна слов’янська мова (хорватська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Немає
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21
432професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-21
416доцент ХОРОЗ НаталіяФЛхрв-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФЛхрв-21КЛИМЕЦЬ Мар’яна
432ФЛхрв-21доцент ХОРОЗ Наталія
416ФЛхрв-21КЛИМЕЦЬ Мар’яна

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основна слов’янська  мова (хорватська): фонетика» у 1 семестрі є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу. Основні завдання вивчення дисципліни «Основна слов’янська мова (хорватська): фонетика»: ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку фонетики хорватської мови, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • факти і тенденції хорватської фонетики, графічну систему хорватської мови.

вміти:

 • робити фонетичний і фонологічний аналіз слова і словосполучення;
 • відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань;
 • написати реферат із запропонованої теми;
 • написати проміжні і підсумкові тексти.

Програмні результати навчання курсу «Основна слов’янська мова (хорватська): фонетика»: ефективно працювати з інформацією, добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему хорватської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію хорватської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди хорватської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції з погляду їх звучання та графічної передачі, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; використовувати хорватську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Вивчення дисципліни у 2 семестрі передбачає ознайомлення з основними теоретичними поняттями з морфології сучасної хорватської мови. Основну увагу зосереджено на вивченні загальнотеоретичних питань морфології, її понять, морфологічних одиниць, категорій, перевірці знань та умінь практичної діяльності цією частиною граматики.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основний теоретичний матеріал з курсу «Морфологія сучасної хорватської мови»;
 • принципи частиномовного поділу, семантичні та граматичні ознаки кожної частини мови;
 • парадигматичні системи різних класів слів хорватської мови;
 • системи відмінювання іменників;
 • особливості утворення і вживання граматичних форм іменників;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

вміти:

 • робити морфологічний аналіз іменників;
 • розпізнавати граматичні форми, аналізувати їх, використовувати з комунікативною метою;
 • правильно вживати відповідні форми слів у контексті;
 • використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати,
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови, що вивчається, описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • перекладати, користуючись різними типами словників, текти середнього рівня складності з хорватської мови українською та незначного рівня складності – з української мови хорватською;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Базова (1 семестр)

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – 344 с.
 2. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 3. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 4. Barić E., Lončarić, MalićD. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 5. Moguš M. Povijesni pregled hrvatskoga književnoga jezika // Babić S., Brozović D., Moguš M. i dr. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Globus, 1991. – S.15–60.
 6. Silić J. Hrvatski jezik.  Fonetika. D.1.– Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 145 s.
 7. Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с.
 8. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Razgovarajte s nama! В1-B2: Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. –  Zagreb: FF Press, 2014 – 290 s.
 9. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Razgovarajte s nama! В1-B2: Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike: vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike. – – Zagreb: FF Press, 2014 – 326 s.

Інформаційні ресурси

 1. http//:hjp.hr/
 2. http//:hrcak.srce.hr

Базова (2 семестр)

 1. Brozović D. Gramatičke značajke hrvatskoga jezika // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.
 2. Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – 770 s.
 3. Silić J. Norme standardnoga jezika // Hrvatskі jezik. D.1. – Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.84–92.
 4. Ivan Marković. Hrvatska morfologija. Zagreb, FF, 2010
 5. Kekez J., Pandžić V., Mamić M. Hrvatski 2. Zagreb, Profil, 2000.
 6. Babić E., Moguš M. Hrvatski pravopis.

Допоміжна

 1. Marković I. Uvod u jezičnu morfologiju. 2012. – 560 s.
 2. Ham, S. Školska gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  poglavlja: Vrste i oblici riječi, Promjenjive vrste riječi i Nepromjenjive vrste riječi (str. 27–104)
 3. Raguž, D.: Gramatika hrvatskoga jezika, Vlastito izdanje, Zagreb, 2010.
  poglavlja: Deklinacija, Konjugacija i Nepromjenjive riječi (str. 15–314)
 4. Raguž, D. Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
  poglavlja: Deklinacija, Konjugacija i Nepromjenjive riječi (str. 3–324)
 5. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
  poglavlje: Morfologija (str. 37–145)
 6. Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb,2006.
  poglavlje: Normativni problemi po vrstama riječi (str. 66–163)

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Kolegij „Hrvatski jezik (povijesni pregled razvoja gramatičkih kategorija)“ 

Profesor Ljudmila Vasiljeva

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom
e-mail: milav2000@yahoo.com

29.04.2020
Predavanje. Pregled razvoja kategorije padeža. Nominativ

Osnovna pitanja:

 1. Osnovna značenja nominativa.
 2. Nominativ, povijesni razvoj
 3. Nominativ u slavenskim jezicima.

Literatura

 1. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 2. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.
 3. Cesarec M. Sintaksa padeža. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –  70 c.

Pitanja za samostalan rad:

Razvoj gramatičke kategorije padeža u hrvatskim dijalektima.

Dodatna literatura

 1. Lisac J. Hrvatski dijalekti i jezična povijest. – Zagreb: Matica hrvatska, 1996. – 189 s.
 2. Brozović D. Povijesna podloga i jezičnopolitičke okolnosti  // Hrvatski jezik. – Opole: Instytut Filologii polskej, 1998. – S.3–34.

5.05.2020
Predavanje. Pregled razvoja kategorije padeža. Genitiv

 Osnovna pitanja:

 1. Osnovna značenja genitiva.
 2. Genitiv, povijesni razvoj
 3. Genitiv u slavenskim jezicima.

Literatura

 1. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 2. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.
 3. Cesarec M. Sintaksa padeža. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –  70 c.

Pitanja za samostalan rad:

Razvoj gramatičke kategorije padeža u hrvatskim dijalektima. Genitiv.

Dodatna literatura

 1. Lisac J. Hrvatski dijalekti i jezična povijest. – Zagreb: Matica hrvatska, 1996. – 189 s.
 2. Brozović D. Povijesna podloga i jezičnopolitičke okolnosti  // Hrvatski jezik. – Opole: Instytut Filologii polskej, 1998. – S.3–34.

Дисципліна: Основна слов’янська мова (хорватська) (практичні заняття) 

Викладач: Климець М.Ю.
e-mail: maryana.klymets@lnu.edu.ua

4 травня 2020 року (2 год.) (вихідний день – відпрацювання)
План практичного заняття

Želite li promijeniti svijet? (Razgovarajte s nama, B1-B2, 6 lekcija)

Aktivističke udruge.

Govorna situacija – tješenje, suosjećanje, sućut

Vježbe  (vježbenica Razgovarajte s nama, B1-B2, с. 75-82)

*Заняття відбуваються за розкладом через сервіс Skype

20 квітня 2020 року (2 год) (вихідний день – відпрацювання)
План практичного заняття

Umjetnost i poznati hrvatski umjetnici. (Razgovarajte s nama, B1-B2, 4 lekcija)

Zagrebačka škola crtanog filma.

Rad na epizodama crtanoga filma Profesor Baltazar

Obzirno prenošenje loše vijesti

Vježbe  (vježbenica Razgovarajte s nama, B1-B2, с. 53-65)

*Заняття відбуваються за розкладом через сервіс Skype

6 квітня 2020 року (2 год.)
План практичного заняття

Umjetnost i poznati hrvatski umjetnici. (Razgovarajte s nama, B1-B2, 4 lekcija)

Suvremeni hrvatski umjetnici

Što je fešta? Izražavanje za i protiv

Glagol raditi u kontekstu. Padežne funkcije Genitiva. Prijedlozi s genitivom

Vježbe  (vježbenica Razgovarajte s nama, B1-B2, с. 53-65)

*Заняття відбуваються за розкладом через сервіс Skype

23 березня 2020 року (2 год.)
Теми на самостійне опрацювання

 1. Umjetnost i poznati hrvatski umjetnici. (Razgovarajte s nama, B1-B2)
  1. Прочитати текст Hrvatska naivna umjetnost і дати відповідь на запитання до тексту (с. 78-79).
  2. Переглянути документальний фільм за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=kWICzZN5pUQ і підготувати короткий реферат про роль Івана Генералича у розвитку наївного мистецтва.
  3. Підготувати інформацію про Хорватський музей наївного мистецтва.
  4. Виконати вправи з теми 4 лекції (зошит з вправами Razgovarajte s nama, B1-B2, с. 53-65)
 1. Nematerijalna kulturna baština

Переглянути відео з попередньої теми

 1. Hrvatska čipka – lepoglavska (https://www.youtube.com/watch?v=1_pdYPOOVMU, https://www.youtube.com/watch?v=JuMHTNeUDrI)

paška (https://www.youtube.com/watch?v=sfXbQjujC1E),

 1. Dvoglasje tijesnih intervala https://www.youtube.com/watch?v=VF5GgPozi8s https://www.youtube.com/watch?v=r4MMVAl7fFo
 2. Festa svetoga Vlaha (https://www.youtube.com/watch?v=vSkfHFmphDE, https://www.youtube.com/watch?v=gZKCw1OWe5g)
 3. Kraljice iz sela Gorjana https://www.youtube.com/watch?v=1TMg0l5e4Go https://www.youtube.com/watch?v=b53jTuj23AU&t=85s
 4. Zvončari https://www.youtube.com/watch?v=yCu2QGTVAdo https://www.youtube.com/watch?v=6ivAc77gJgg
 5. Procesija Za Križen https://www.youtube.com/watch?v=d4OObLvF4IU https://www.youtube.com/watch?v=MjckB9Tnod8
 6. Drvene dječje igračke https://www.youtube.com/watch?v=0BC_GOQx74Q (з хв. 3.30) https://www.youtube.com/watch?v=kwozInrGog0
 7. Sinjska alka https://www.youtube.com/watch?v=TTRc18lSxoU (з хв. 3.19) https://www.youtube.com/watch?v=h8895VO6oPE
 8. Umijeće izrade medičarskih proizvoda https://www.youtube.com/watch?v=0BC_GOQx74Q
 9. Bećarac https://www.youtube.com/watch?v=ICBg3zFVBeM https://www.youtube.com/watch?v=6_Kw18DWHP4, https://tekstovi.net/2,532,15725.html (текст), http://tamburice.blogspot.com/2011/05/slavonske-lole-ej-kato-moje-zlato.html (аудіозапис)
 10. Nijemo kolo https://www.youtube.com/watch?v=Msu1uDGEZoY
  https://www.youtube.com/watch?v=69LOMscp5QU
  https://www.youtube.com/watch?v=s_o_oSiCxRs (з хв. 3.45)

Дисципліна «Основна слов’янська мова (хорватська)» (практичні та лекційні заняття)

Викладач: Хороз Наталія Степанівна

тел. 0976182624 (час консультацій: 27.04.2020; 20.04.2020 – з 04.05 до 16.25)
email: nataliya.khoroz@lnu.edu.ua

27 квітня 2020 року
Тема лекції: Deklinacija imenica ženskog roda vrste-а. Deklinacija imenica ženskog roda na suglasnik. (2 год.)

Література:

 1. Barić E., Lončarić M. i dr. Hrvatska gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1995. – 684 s.
 2. Raguž D. Praktična hrvatska gramatika. – Zagreb: Medicinska naklada, 1997. – 466 s.

4 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Deklinacija imenica ženskog roda vrste-а.  (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Deklinirajte imenice sestra, studentica, ruka, breskva.
 2. Koje su posebnosti njihovog spreganja.
 3. Koje su alternacije karakteristične za ovu vrstu imenica.

Література:

 1. Barić E., Lončarić M. i dr. Hrvatska gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1995. – 684 s.
 2. Raguž D. Praktična hrvatska gramatika. – Zagreb: Medicinska naklada, 1997. – 466 s.

4 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Deklinacija imenica ženskog roda na suglasnik. (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Deklinirajte imenice povijest, riječ, ljubav, kći, mati.
 2. Koje su posebnosti njihovog spreganja.
 3. Koje su alternacije karakteristične za ovu vrstu imenica.

Робоча програма

Завантажити робочу програму