Основна слов’янська (хорватська) мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
86Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-41
842професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛхрв-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛхрв-41КЛИМЕЦЬ Мар’яна
814ФЛхрв-41доцент ХОРОЗ Наталія
828ФЛхрв-41КЛИМЕЦЬ Мар’яна

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів 4 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує нормативне вивчення лексики і синтаксису з метою виходу у невимушену комунікацію, а також поглиблене вивчення синтаксису і лексики з метою подальшого викладання цієї дисципліни, Ці рівні мовної системи визначають перебіг розвитку хорватської мови через призму хорватської мовознавчої науки.

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе студентам отримати практичні і теоретичні знання з хорватської мови, з’ясувати її сучасний стан зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку хорватської мови на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки.

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичного матеріалу курсу з опорою на знання нормативної грамматики та з виходом у практичну діяльність.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен комунікувати хорватською мовою на різні теми, характеризувати мовні явища на різних рівнях хорватської мовної системи, опираючись на сучасні мовознавчі дослідження, знати теоретичний матеріал з лексикології та синтаксису і використовувати теоретичні знання з комунікативною метою.

Програмні результати навчання курсу «хорватська мова» загалом це ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему хорватської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію хорватської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди хорватської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; Аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; використовувати хорватську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Основна

 1. Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. –  312 с.
 2. Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: Зб. вправ. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007.–  127 с.
 3. Васильєва Л., Сокіл Б., Ткачук О. Українсько-хорватський тематичний словник. – Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2016. – 353 с.
 4. Васильєва Л., Ткачук О.,  Чумак В. Українсько-хорватський словник. – Київ: Словники України, 2018. – 630 с.
 5. Barić E.,Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 6. Barić E.,Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 7. Barić E.,Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 8. Barić E.,Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 9. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.

Допоміжна

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-277.
 2. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 3. Brozović D.Gramatičkeznačajkehrvatskogajezika // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.
 4. Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.
 5. Barić E.,Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 6. Jagić V.Izabranikraćispisi / Uredioi članke sa stranih jezika preveo Mihovil Kombol. – Zagreb: Matica hrvatska, 1948. – S.485–491.
 7. Maretić T.Gramatika. – Zagreb: Školskaknjiga, 1974. – 666 s.
 8. Samardžija M.  Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.
 9. Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – 770 s.
 10. Silić J. Norme standardnoga jezika // Hrvatskі jezik. D.1. – Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.84–92.
 11. Silić J. Nekoliko misli o normi // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 203–211.
 12. Silić J. Hrvatski jezik kao sustav i kao standard // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 235–245.
 13. Silić J. Hrvatski jezik. D. 2. Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 101 s.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Kolegij „Hrvatski jezik“ 

Profesor Ljudmila Vasiljeva

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

e-mail: milav2000@yahoo.com

28.04.2020
Predavanje. Mnogostruko složena rečenica (2 predavanja)

Osnovna pitanja:

 1. Što je mnogostruko složena rečenica.
 2. Mnogostruko složena rečenica u tekstovima.
 3. Međusobna povezanost mnogostruko složenih rečenica.
 4. Shema analize.

Upravni i neupravni govor.

 1. Definicija upravnog i neupravnog govora.
 2. Pretvaranje doslovno navođenih rečenica u neupravni govor.

Literatura

 1. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 2. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 3. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.

Pitanja za samostalan rad:

1.Mnogostruko složena rečenica u tekstovima.

2.Ponavljanje nezavisno složenih rečenica.

3.Veznici nezavisno složenih rečenica.

4.Pretvorite upravni govor u neupravni:

Uzorak: Ana reče: “Nemojte zakasniti.” Ana reče da ne zakasnite.

 1. Ivan je rekao: „Na redu je Tanja.“ 2. Student kaže: „Vi ste mi upravo „potrošili“ temu.“ 3. Jedna poslovica reče: „Dobar izgovor zlata vrijedi.“ 4. Prijateljica me pita: „Kako je bilo na konferenciji?“ Sofija je moli: „Čekaj me pet minuta!“ 6. Mi smo odgovorili: „Večeras ćemo se sresti na koncertu.“ 7. On mu je obećao: „Vratit ću ti odmah knjigu.“ 8. „Jesi li bio jučer u kazalištu?“ – upitala sam prijatelja.

Dodatna literatura:

 1. Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.
 2. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 3. Samardžija M.  Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.
 4. https://hgdcgkotor.files.wordpress.com/2015/05/hrvatski-pravopis-i-gramatika.pdf

6.05.2020
Predavanja. Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika. Sintaktičke osobine. Znanstveni stil.

Osnovna pitanja:

 1. Osobine stila na sintaktičnoj razini.
 2. Stereotipne konstrukcije.
 3. Inverzija

Literatura

 1. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 2. Barić E., Lončarić, Malić D. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 3. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.

Pitanja za samostalan rad:

Znanstveni tekst, analiza na leksičkoj i sintaktičkoj razini.

Karakteristične crte.

Dodatna literatura:

 1. Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.
 2. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 3. Samardžija M.  Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.
 4. https://hgdcgkotor.files.wordpress.com/2015/05/hrvatski-pravopis-i-gramatika.pdf

Дисципліна «Основна слов’янська мова (хорватська)» (практичні заняття)

Викладач: Хороз Наталія Степанівна

тел. 0976182624 (час консультацій: 08.05.2020 з 11.50 до 13.10)
email: nataliya.khoroz@lnu.edu.ua

8 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Hrvatska moderna književnost. (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Koja je žanrovska raslojenost modernih hrvatskih književnih djela. Koji su nagrađivani?
 2. Nabrojite moderne hrvatske knjige koje ste pročitali. Koja vas je najviše doimila?
 3. Napisati recenziju na tu knjigu.

Література

 1. Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с.

Дисципліна: «Основна слов’янська мова (хорватська)» (практичні заняття)

Викладач: Климець М.Ю.
e-mail: maryana.klymets@lnu.edu.ua

30 квітня 2020 року (4 год.)
Тема практичного заняття:  Svakodnevni jezik – Ostvarivanje vlastitih potencijala. Važne žene u svjetskoj povijesti.

 1. Slušanje i razumijevanje govorenoga teksta.
 2. Leksičke vježbe – posuđenice u hrvatskome jeziku. Diskusija.
 3. Vježbe iz gramatike.
 4. Повторення теоретичних тем:

Glagoli. Značenje glagola. Glagolske kategorije.

Glagoli. Podjela glagola po morfološkim vrstama. Glagolska vremena.

Prilozi i prijedlozi.

Predmet sintakse. Sintaktičke jedinice. Gramatičko ustrojstvo rečenice.

Rečenice po sastavu.

Jednostavne rečenice. Članovi rečenice. Subjekt, predikat, glagolske dopune i priložne oznake.

Rečenice s neizrečenim glavnim dijelovima. Bezlične rečenice.

Priložne oznake. Pridjevske dopune. Predikatni proširak.

Rečenice po priopćajnoj svrsi

*Завдання студенти отримують через сервіс classroom

* Тестові завдання за посиланням: https://forms.gle/f3SpPhh5YqnntMe98

16 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Pisanje eseja. Poslovna komunikacija. Vježbe iz gramatike. Medijska pismenost (4 год.)

 1. Pisanje raspravljačkog eseja.
 2. Poslovna komunikacija. Pisanje molbe.
 3. Vježbanje gramatike.
 4. Medijska pismenost.

*Завдання студенти отримують через сервіс classroom

2 квітня 2020 року (4 год.)
19 березня 2020 року (4 год.)

Тема практичного заняття: Кінематограф

 1. Опрацювати лексико-граматичний матеріал (в додатку)
 2. Повторити теоретичні теми:

Morfologija. Vrste riječi.

Imenice. Leksičke i gramatičke osobine imenica.

Oblici imenica. Imeničke vrste.

Leksičke i gramatičke osobine pridjeva. Pridjevi po značenju. Stupnjevanje pridjeva. Deklinacija pridjeva.

*Завдання студенти отримують через сервіс classroom

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус