Сучасні тенденції філологічної науки

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216професор БАЦЕВИЧ Флорій
1216доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс «Сучасні тенденції філологічної науки» належить до нормативних навчальних дисциплін для аспірантів третього курсу філологічного факультету та факультету іноземних мов. Курс покликаний поглибити теоретичні знання аспірантів зі своєї спеціальності, сформувати чіткі уявлення про особливості гуманітарних наук, зокрема, про сутність і природу сучасної філології, основні напрями розвитку філологічної думки на етапі так званого „парадигмального зламу”. Предметом курсу є актуальні проблеми сучасної філології, нерозривно пов’язані з лінгвофілософським осмисленням феномена мови, літератури, фольклору, тенденціями парадигмального розвитку гуманітарної думки в цілому і філологічної думки зокрема.

Курс «Сучасні тенденції філологічної науки» покликаний визначити парадигмальні риси сучасної філології, виявити риси і сутнісне наповнення сучасної методології гуманітарних наук, сформулювати основні концептуальні засади сучасної філологічної науки; осмислити основні тенденції її розвитку, виявити ключові зв’язки філології з гуманітарними та природничими науками. Курс передбачає наявність лекційних занять, а також написання невеликої дослідницької роботи (відповідно до проблематики курсу та теми дисертації аспіранта). Курс «Сучасні тенденції філологічної науки» тісно пов’язаний з іншими нормативними та вибірковими дисциплінами, які аспіранти мають змогу прослухати відповідно до навчального плану (філософія, літературознавчі концепції в Україні, теорія фольклорних жанрів, науково-методологічні засади сучасної фольклористики (літературознавства чи мовознавства) тощо). Водночас курс покликаний актуалізувати базові знання аспірантів, набуті під час навчання у магістратурі чи на бакалавраті, зокрема, з історії української літератури, історії світової літератури, загального мовознавства, теорії літератури, семіотики, комунікативної лінгвістики чи основ літературної комунікації.

 

Мета курсу – сформувати необхідні теоретичні знання про основні напрями розвитку філологічної думки на етапі „парадигмального зламу”.

 

Завдання:

 • визначити парадигмальні риси сучасної філології, основні концепції сутності й природи мови, літератури, фольклору;
 • виявити риси і сутнісне наповнення сучасної методології гуманітарних наук, їх когнітивне, функціонально-динамічне, антропологічне і культурологічне наповнення;
 • сформулювати основні концептуальні засади феноменології, герменевтики і рецептивної естетики, структуралізму, семіотики та постструктуралізму як методологічного підґрунтя сучасної філологічної науки;
 • окреслити засадничі проблеми зв’язку мови, людини, культури (у її текстово-дискурсивній діяльності) і, відповідно, визначити основні напрями розвитку філологічної науки;
 • осмислити основні напрями розвитку таких актуальних напрямів сучасної філології, як філологічна семіотика, теорія мовленнєвої діяльності, теорія літературної та міжкультурної комунікації, неориторика та інші;
 • виявити основні тенденції розвитку сучасної філології та її нові зв’язки з гуманітарними та природничими науками.

 

В результаті вивчення курсу аспірант повинен

знати:

 • теоретичні підходи до проблеми сутності й природи людської мови;
 • закономірності розвитку і функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках з людиною, суспільством, культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови;
 • традиції вітчизняної теоретичної лінгвістики;
 • найважливіші досягнення світової лінгвістичної думки;
 • теоретичну проблематику курсу в її найтісніших зв’язках з філософією, логікою, психологією, теорією та практикою мов, що вивчаються і досліджуються;
 • основні проблеми теорії літературної комунікації;
 • основні типи літературної комунікації;
 • суть взаємодії «авторської інтенції», «інтенції тексту» та інтенції читача;
 • особливості творення ідентичності суб’єкта через художній текст;
 • основні проблеми, пов’язані з поясненням, розумінням та інтерпретацією літературного твору;
 • механізми смислопородження в тексті;
 • причини і наслідки «саморуйнування» структури;
 • суть поетики відкритого твору;
 • основні проблеми інтерпретації та надінтерпретації тексту;
 • особливості інтертекстуальної літературної «комунікації»;
 • основні теорії метафори; проблеми взаємодії міфу та метафори, метафори та символу;
 • структурально-семіотичні наратологічні теорії;
 • основні проблеми когнітивної наратології;
 • основні генологічні теорії;
 • основні аспекти взаємодії літератури та філософії.

 

вміти:

 • застосувати теоретичні знання про мову для вирішення проблем дослідження рідної та іноземних мов відповідно до їхньої спеціальності та спеціалізації, обраної теми дослідження;
 • застосовувати теоретичні знання про сутність та природу мови, а також сучасні методи і прийоми аналізу мовного матеріалу, свої знання про функціонування мовних одиниць та категорій для покращення своєї комунікативної діяльності з дидактичною метою;
 • володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літератури;
 • визначати особливості взаємодії емпіричного автора, суб’єкта літературного твору та читача;
 • інтерпретувати художні тексти, не вдаючись до «надінтерпретації»;
 • розпізнавати основні механізми смислопородження в тексті;
 • аналізувати художні тексти з наратологічної перспективи;
 • здійснювати інтертекстуальний аналіз художнього твору;
 • визначати взаємодію жанрів у літературному творі;
 • інтерпретувати метафору як лінгвоментальний конструкт;

розпізнавати способи проникнення філософії в літературу.

Рекомендована література

Основна
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М. Зубрицька]. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с.
2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія; [пер. з англ. О. Погинайко]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика [сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.
5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 344 с.
6. Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія і поетика. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2010. – 180 с
7. Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів. – К.: ВПЦ «Київський ун-т»,, 2009. – 519 с.
8. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика [пер. з нім.]. – К. : Юніверс, 2001. – 288 с.
9. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів [пер. з англ. М. Гірняк]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
10. Женетт Ж. Фигуры [пер. с фр. Н. Перцов] : в 2 т. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
11. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Львів : Кальварія, 2006. – 320 с.
12. Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
13. Зубрицька М. Нероздільність: література-як-філософія і філософія-як-література // Філософія науки : зб. наук. ст. – Львів, 2006. – С.5-15.
14. Ингарден Р. Исследования по эстетике [пер. с польс. А. Ермилов, Б. Федоров]. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1962. – 572 с.
15. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл [пер. с фр. С. Зенкин]. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2001. – 336 с.
16. Кун Т. Структура наукових революцій. – К.: Port-Royal, , 2001. – 228 с.
17. Література. Теорія. Методологія / [упор. Д. Уліцька, пер. з польс. С. Яковенко]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2006. – 543 с..
18. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб. : Искусство-СПБ, 2004. – 704 с.
19. Мерло-Понти М. Филология и феноменология // Логос. – 2012. – № 4.
20. Мітосек З. Теорії літературних досліджень [пер. з польс. В. Гуменюк]. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
21. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / пер. із фр. А. Рєпи. – К.: Кліо, 2014. – 272 с.
22. Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації [пер. з англ. А. Іщенко]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 302 с.
23. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 192 с.
24. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. – М. : Искусство, 1976. – 616 с.
25. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М.; К. : Рефл-бук, Ваклер, 2001. – 656 с.
26. Семиотика / [под ред. Ю. Степанова]. – М. : Радуга, 1983. – 567 c.
27. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М. : Наука, 1985. – 335 с.
28. Структурализм: «за» и «против» : сб. статей / [под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. — М. : Прогресс, 1975. – 472 с.
29. Теория метафоры: Сб. трудов / под ред. Н.Д.Арутюновой и М.А.Журинской. – М., 1990.
30. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / [упор. Б. Бакули, за ред. В. Моренця, пер. з польс. С. Яковенка]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
31. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе [пер з фр. Є. Марічев]. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с.
32. Тодоров Ц. Теории символа [пер. с фр. Б. Наумов]. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – 384 с.
33. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / [пер. с фр., сост. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : Прогресс, 2000. – 536 с.
34. Шмид В. Нарратология. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
35. Щукин В.П. «Филологический образ мира» // Вопросы философии. – 2011. – № 5.
36. Эко У. Отсутствующая структура [пер. с итал. В. Резник, А. Поганяйло]. – СПб. : Symposium, 2004. – 544 с.
37. Burzyńska A. Anty-Teoria literatury. – Kraków : Universitas, 2006. – 540 s.
38. Głowiński M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. – 260 s.
39. Markowski M.P. Identity and Interpretation. – Stockholm : Stockholm University, 2003. – 181 p.
40. Teorie literatury XX wieku: Antologia / pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego. – Krakόw, 2007.
41. Teoria literatury i metodologia badań literackich /red. D. Ulicka. – Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 1999.
42. The Norton Anthology of Theory and Criticism / [ed. by V. B. Leitch]. – New York; London : W. W. Norton&Company, 2001. – 2624 p.

Допоміжна
1. Барт Р. Мифологии [пер. с фр. С. Зенкин]. – М. : Академический Проект, 2010. – 351 с.
2. Барт Р. S/Z [пер. с фр. Г. К. Косиков и В. П. Мурат]. – М. : УРСС, 2001. – 232 с.
3. Бланшо М. Простір літератури [пер. з фр. Л. Кононович]. – Львів : Кальварія, 2007. – 272 с.
4. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція [пер. з фр. В. Ховхун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.
5. Веденина Л. Г. Теория межкультурной коммуникации и значение слова // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 72–76.
6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание [пер. с англ.; отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой]. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
7. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження [пер. з нім. Є. Попович]. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
8. Гайдеґґер М. Дорогою до мови [пер. з нім. В. Кам’янець]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с.
9. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К.: ПАРАПАН, 2007. – 392с.
10. Гнатюк О. Між літературою і політикою. – К.: Дух і Літера, 2012. – 368 с.
11. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.
12. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : статті та есе. – К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.
13. Гусев С. С. Метафизика текста. Коммуникативная логика / С. С. Гусев. – Спб. : ИЦ «Гуманитарная академия», 2008. – 352 с.
14. Гусев С. С. Смысл возможного. Коннотационная семантика. – Спб. : Алетейя, 2002. – 192 с.
15. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова [пер. з нім. Т. Гаврилів]. – Львів : Ї, 2002. – 188 с.
16. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [пер. с англ.; под ред. В. И. Герасимова]. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.
17. Делез Ж. Различие и повторение [пер. с фр. Н. Б. Маньковская и Э. П. Юровская]. – СПб. : Петрополис, 1998. – 384 с.
18. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории конца ХХ века // Язык и наука конца 20-го века. – М., 1995.
19. Дерида Ж. Письмо та відмінність [пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 602 с.
20. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконстуктивизм. Постмодернизм. – М. : Интрада, 1996. – 255 с.
21. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів: Паїс, 2005. – 368 с.
22. Крістева Ю. Полілог [пер. з фр. П. Таращук]. – К. : Юніверс, 2004. – 480 с.
23. Культура історичної пам’яті: європейський та історичний досвід / за заг. ред. Юрія Шаповала. – К, 2013.
24. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе [пер. с фр. А. К. Черноглазов]. – М. : Гнозис, 1995. – 192 с.
25. Леві-Строс К. Структурна антропологія [пер з фр. З. Борисюк].– К. : Основи, 2000. – 387 с.
26. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1999. – 160 с.
27. Лингвистические исследования в конце ХХ века. Сборник аналитических обзоров. – М., 2000.
28. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів : Паіс, 2006. – 120 с.
29. Поліщук Я. О. Література як геокультурний проект. – К.: Академвидав, 2008. – 304с.
30. Рікер П. Сам як інший [пер. з фр. В. Андрушко, О. Сирцова]. – К. : Дух і Літера, 2002. – 456 с.
31. Современная филология. Вызовы времени. Сб. докладов и сообщений. – М., 2013.
32. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. – К. : Основи, 1998. – 324 с.
33. Фуко М. Археологія знання [пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.
34. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук [пер. с фр. В. П. Визгин, Н. С. Автономова]. – СПб. : A-cad, 1994. – 406 с.
35. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах [пер. с англ. А. Глебовска]. – СПб. : Symposium, 2003. – 285 с.
36. Eco U. O literaturze [przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska]. – Warszawa : MUZA SA, 2003. – 310 s.

Інформаційні ресурси
1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org
8. http://chtyvo.org.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус