Історія основної слов’янської літератури (словацької)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент ХОДА Лідія
832доцент ХОДА Лідія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент ХОДА Лідія
816доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з літературним процесом періоду словацького реалізму та модернізму. Висвітлити основні проблеми зазначеного періоду та представити творчість провідних словацьких письменників.

 

Завдання курсу:

 • презентувати здобутки словацької літератури періоду реалізму та модернізму;
 • висвітлити основні факти, проблеми і тенденції розвитку словацької літератури зазначеного періоду;
 • проаналізувати події загальноєвропейського масштабу, що мали вплив на словацький літературний процес (період реалізму та модернізму);
 • визначити роль словацької преси для розвитку культурного та літературного життя в зазначений період;
 • проаналізувати та порівняти дві фази в розвитку словацької реалістичної літератури;
 • визначити основні риси словацького модернізму;
 • з’ясувати особливості модерністичних напрямів; виникнення «Словацької Модерни»;
 • глибше засвоїти ідейно-естетичні концепції національної літератури зазначеного періоду;
 • фахово аналізувати літературні явища;
 • правильно визначати зображально-виражальні засоби мови та стилістичні фігури під час аналізу художніх творів;
 • розвивати творчі здібності студентів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • періодизацію словацького літературного процесу, суспільно-історичні передумови зародження літератури зазначеної доби, факти й тенденції історії розвитку словацької літератури періоду реалізму та модернізму, основні літературні течії та напрямки;
 • знати історію літератури, що вивчається, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі;
 • знати життєвий і творчий шлях головних представників словацького реалізму та модернізму, їхні основні твори.

      вміти:

 • визначати періоди словацького літературного процесу,
 • орієнтуватися в словацькому літературно-історичному контексті періоду реалізму та модернізму;
 • аналізувати літературні явища та вписувати їх у відповідний контекст,
 • орієнтуватися в тематиці та проблематиці художніх творів, розглядати творчість словацьких реалістів та модерністів у загальноєвропейському контексті;
 • оперувати літературознавчими термінами,
 • реферувати подану інформацію словацькою мовою,
 • моделювати власні висловлювання в усній та писемній формах.
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • розуміти основні проблеми літературознавства та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Основна:

 1. Čepan O. Próza slovenského realizmu. Bratislava: VEDA / Vydavateľstvo SAV, 2001.
 2. Čúzy L., Gbúr J. a kolektív. Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava, SNP – Mladé letá, 2005.
 3. Hamada M. Poézia slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: Kalligram, 2008. 680 s.
 4. Kendra M. Kontúry slovenskej prózy obdobia realizmu. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2013.
 5. Mikula V. a kol. Kapitoly zo slovenského realizmu. Bratislava, 2010.
 6. Mikulová M. Paradoxy realizmu. Bratislava, 2010.
 7. Mikulová M. – Mikula V. Slovenský literárny realizmus II. Bratislava: Slovenský Tatran, 2006.
 8. Mikulová M., Taranenková I. Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. 238 s.
 9. Sedlák I. a kol. Dejiny slovenskej literatúry I, II. Bratislava – Martin, Literárne informačné centrum – Matica slovenská, 2009.
 10. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kol. autorov. Kalligram, 2014.
 11. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava,1999.

 

Допоміжна:

 1. Антологія словацької поезії ХХ ст. (авт. антологія Д.Павличка). Київ, 1997.
 2. Богданов Ю. Очеркы истории словацкой литературы ХХ века. Москва, 2013. 482 с.
 3. Білас Ю. Ідейно-естетичні пошуки в словацькій літературі на межі ХІХ-ХХ ст. (до проблеми становлення реалізму в словацькій літературі) // Проблеми слов’янознавства. 2007. Вип 56-57. С. 112–129 // file:///C:/Users/user/Downloads/2441-6852-1-PB%20(1).pdf
 4. П.Орсаг-Гвєздослав. Криваві сонети. Ужгород–Кошіце, 1986.
 5. Čítame slovenskú literatúru I. (1939–1955) / Jenčíková a kol. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997. 248 s.
 6. Čepan O. Kontúry naturizmu. Bratislava, 1977.
 7. Čepan O. Stimuly realizmu. Bratislava, 1984.
 8. Čepan O. Kukučín – novátor tradícií // Próza slovenského realizmu. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2001. S. 121–133.
 9. Čepan O. Kukučín a tradície poromantickej prózy // Próza slovenského realizmu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2001. S. 94–120.
 10. Čepan O. Dva typy Šoltésovej prózy // Próza slovenského realizmu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2001. S. 85–93.
 11. Gafrik M. Poézia slovenskej moderny. Bratislava, 1965.
 12. Gafrik M. Próza slovenskej moderny. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1993.
 13. Gafrik M. Na pomedzí moderny. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001.
 14. Gafrik M. Básnik Janko Jesenský. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2005.
 15. Gafrik M. Koniec lásky. Antológia prózy slovenskej moderny. Martin: Matica slovenská, 2007.
 16. Gafrik M.Básnická „medzigenerácia“. Od Hviezdoslava ku Kraskovi (stať k Ľ. Podjavorinskej) // Poézia slovenskej moderny. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965. S. 60–76.
 17. Gunišová E. Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte // Brno, 2017. Roč. 20, č. 1. S. 81– // https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/136586/1_SlavicaLitteraria_20-2017-1_9.pdf?sequence=1
 18. Hučková D. Lyrika nálady a smútku. Ivan Krasko: Nox et solitudo (1909) // Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram / Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. S. 55 – 67.
 19. Jančo Š. Hviezdoslav a oravskí plátenníci // Biografické štúdie 13. Martin: Matica slovenska, 1986 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/13/Bio_stu_13_str_131_135.pdf
 20. Kovačka M. Personálna bibliografia Pavla Országha-Hviezdoslava v Námestove // Biografické štúdie 13. Martin: Matica slovenska, 1986 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/13/Bio_stu_13_136_145.pdf
 21. Kusý I. Mladý Vajanský. Bratislava, 1987.
 22. Marčok V. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava, 2004.
 23. Maťovčík A. Kalendárium života a tvorby Pavla Országha-Hviezdoslava // Biografické štúdie 13. Martin: Matica slovenska, 1986 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/13/Bio_stu_13_str_9_101.pdf
 24. Maťovčík A. Autobiografické a memoárové listy Pavla Országha-Hviezdoslava // Biografické štúdie 13. Martin: Matica slovenska, 1986 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/13/Bio_stu_13_str_102_128.pdf
 25. Maťovčík A. Dokumenty odvokátskej činnosti Pavla Országha-Hviezdoslava v Námestove // Biografické štúdie 13. Martin: Matica slovenska, 1986 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/13/Bio_stu_13_str_129_130.pdf
 26. Maťovčík A. K vnútornej biografii Dobroslava Chrobáka // Biografické štúdie 9. Martin: Matica slovenska, 1980 // https://www.snk.sk/sk/domov/14-o-kniznici/829-biograficke-studie-1-20.html
 27. Maťovčík A. Život a dielo Ľuda Ondrejova v dátach // Biografické štúdie 9. Martin: Matica slovenska, 1980 // https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/9/Bio_stu-9_46_63.pdf
 28. Mikula V. Tematická štruktúra Chrobákových próz // Biografické štúdie 9. Martin: Matica slovenska, 1980 //https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/9/Bio_stu-9_114_120.pdf
 29. Mikulová M. Timravin iniciačný text a nová cesta epiky // Slovenská literatúra. 2014. 61. č. 6 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01301512–SL-2014-6-mikulova-462-490.pdf
 30. Mikulová M. Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte // Slovenská literatúra. 2008. 55. č. 2–3 // https://www.sav.sk/journals/uploads/01111121–SL-2008-2-3-Mikulova-81-111.pdf
 31. Mikulová M. Próza Timravy medzi realizmom a modernou. Bratislava, 1993.
 32. Mikulová M. Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava, 2005.
 33. Mikulová M. Závažnosť „veselého cestopisu“ // Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava: Kalligram / Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. S. 396 – 418 // https://www.sav.sk/journals/uploads/02141326SL-2011-1-Mikulov%C3%A1-1-15.pdf
 34. Pašteka J. Slovenská dramatika v epoche realizmu. Bratislava, 1990.
 35. Rezník J. Túry do literatúry. Vydavateľstvo Slovart, 2012.
 36. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kol. autorov. Bratislava, Kaligram, 2005.
 37. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kol. autorov. Kalligram / Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014.
 38. Šimkovič A. Poznámky o próze Ľ. Podjavorinskej // Literárny archív 29/92, 30/93. Martin: Matica slovenská, 1994. S. 128–133.
 39. Šmatlák S. Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava, 1979.
 40. Taranenková I. „Z teplého hniezda“. K zdrojom Kukučínovej melanchólie a nostalgie // Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava: Kalligram / Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. S. 342–355.
 41. Žemberová V. Autorská filozofia Ľudmily Podjavorinskej // Bibiana 4/94. Roč. II. S. 46–
 42. http://www.litcentrum.sk/
 43. http://zlatyfond.sme.sk/
 44. https://zborniky.e-slovak.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус