Історія сербської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-41
814професор ТАТАРЕНКО Алла

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛсрб-41КЛИМЕЦЬ Мар’яна
814ФЛсрб-41КЛИМЕЦЬ Мар’яна

Опис курсу

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • – факти й тенденції розвитку хорватської літератури різних епох, вміти орієнтуватися в поетиці різних літературних напрямків, представлених у ній;
 • – творчість найважливіших представників хорватського письменства; твори, які належать до хорватського літературного канону або можуть претендувати на цей статус.

 

– розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

– знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію хорватської мови і літератури, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;

– знати історію хорватської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі;

 

вміти:

 • – аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • – оперувати літературознавчими термінами;
 • – провадити літературознавчу дискусію (майданчиком для якої є практичне заняття з історії хорватської літератури)
 • – використовувати переваги «close reading»;

– застосовувати набуті знання для здобуття нових.

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

– здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

– мати навички управління комплексними діями  або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

 

Рекомендована література

Базова

1.Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak IV. – Split: Marjan tisak, 2004.

2.Šicel M. Hrvatska književnost. – Zagreb: Školska knjiga. 1982.

 1. Jelčić D. Povijest hrvatske književnosti. – Zagreb: Naklada P. I.P Pavičić, 1997.
 2. Bagić K. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. – Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 3. Leksikon hrvatske književnosti.ur.V.Bogišić. – Zagreb: Naprijed, 1998.

6.Leksikon hrvatskih pisaca. – Zagreb: Školska knjiga, 2000.

 1. Solar M. Teorija književnosti. – Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 2. Solar M. Vježbe tumačenja. – Zagreb: Matica hrvatska, 2006.
 3. .Milanja C. Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. – Zagreb, 2012.
 4. Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини. – Київ: Наукова думка, 1983.

 

Допоміжна

 1. Žmegač V. Povijesna poetika romana / Treće, prošireno izdanje. – Zagreb, Matica hrvatska, 2004.
 2. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. – К., 1987. – Т.1.
 3. Visković V. Mlada proza. – Zagreb: Znanje, 1983.
 4. Flaker A. Poeika osporavanja. – Zagreb: Školska knjiga, 1982.
 5. Korać S. Hrvatski roman između dva rata 1914-1941. – Zagreb: August Cesarec, 1975.
 6. Lujanović N. Prostor za otpadnike. Od ideologije identiteta do književnog polja. –Zagreb: LEYKAM international, 2018.
 7. Nemec K. Poetika Ive Andrića. – Zagreb: Školska knjiga, 2016.

 

Інформаційні ресурси

 

http://www.hrvatskiplus.org

https://www.lzmk.hr/

http://hrcak.srce.hr

http://dzs.ffzg.unizg.hr/popis.htm

http://sikavica.joler.eu/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус