Історія світової літератури (XVII–XVIII століття)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛт-21доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури: XVIIXVIII ст.» є частиною нормативного базового курсу «Історії світової літератури» для студентів-філологів «літературна творчість», у якому вивчаються культурно-історичні епохи  Бароко та Просвітництво з літературними напрямками, що функціонують у межах зазначаних епох: маньєризм, рококо, класицизм, пригодницький реалізм та етичний реалізм, сентименталізм і преромантизм), їхні тенденції у розвитку знакових літературних явищ крізь призму творчих біографій чільних постатей світового рівня.

Зрозумівши особливості зародження та формування жанрових традицій, стильові закономірності виникнення тих чи тих літературних явищ в їхньому історичному розвитку, студент отримує знання про історико-культурний процес у Європі V-XVIII ст. на її південних (Італія, Іспанія, Португалія), центральних (Франція, Німеччина, Нідерланди) та північних (Англія, Ірландія, Ісландія) територіях, з частковим оглядовим вивченням літературних тенденцій у слов’янських народів. Завдяки розумінню спадкоємності літературних традицій, взаємозв’язку культурних епох, закономірностей взаємодії традиції та новаторства в історико-літературному процесі студент вчиться зіставляти та протиставляти різні літературні феномени у відповідних історичних і соціокультурних умовах розвитку.

Вивчення художньої літератури визначеного періоду допомагає формувати філологічно якісний естетичний смак майбутнього фахівця, його високу загальну та читацьку культуру, зрозуміти глибину духовного світу, цінностей та ідеалів, на яких формуються світоглядні пріоритети чільних представників ренесансного, барокового та просвітницького типу мислення. На основі прочитаних творів, їхнього самостійного уважного літературознавчого та порівняльно-зіставного аналізу студенти освоюють мистецтво  інтерпретації художнього тексту.

Навчальний курс «Історія світової літератури: XVIIXVIII ст.» передбачає використання знань із суміжних гуманітарних дисциплін: філософії, релігієзнавства, історії Європи та культурології. Особливу увагу звернено на використання базових понять зі сфери теорії літератури, які студенти повинні вміти компетентно застосовувати під час аналізу та інтерпретації літературних творів.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 

Мета – засвоєння відомостей про історико-літературний процес з перспективи розвитку літературних напрямків, родів та жанрів у давньому європейському письменстві.

Завдання:

  • формування та засвоєння знань про найістотніші історико-літературні явища барокової та провітницької культури із визначенням їхньої генези, межових дат, основних типологічних ознак;
  • усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу з одночасним розумінням їхньої динаміки та трансформації;
  • формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи визначених літературних періодів;
  • вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій найвидатніших представників давньої європейської літератури з обов’язковим прочитанням художніх творів загальнокультурного європейського спадку;
  • формування навичок інтерпретації художніх творів та ознайомлення з основними принципами порівняльного аналізу.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає засвоєння відповідних знань, умінь та навичок, зокрема студент повинен

­– знати:

1) поняття:

Бароко, релігійні війни; маньєризм, маринізм, гонгоризм, культеранізм (гонгоризм), метафізична поезія, преціозна література; бароковий концепт та пуанта, мистецтво дотепності; психологічний роман, «мавританський» роман, пікаресний (шахрайський) роман, науково-фантасмагоричний роман, «комічний роман»; філософська драма, ауто сакраменталь, лоа; драматична поема-містерія; класицизм, нормативні поетики, сценічна система, єдність часу, місця і дії, байка, афоризм-мініесей, афоризм-максима, афоризм-характер, афоризм-думка; Просвітництво, картезіанство та раціоналізм, сенсуалізм та емпіризм, лібертинізм, вольтеріанство, деїзм, ясенізм та квієтизм; філософський просвітницький роман, пригодницький роман, сатиричний роман, «комічна епопея», міщанська драма, «інтелектуальна комедія доби», сентименталізм, руссоїзм, «природна соціально людина», роман-виховання; Реставрація, комедія рококо, ф’яба, галантний роман; преромантизм, «ваймарівський класицизм», готичний роман, орієнталізм, преромантична балада;

2) теми:

жанрова система ренесансної літератури; культура доби Бароко та її жанрово-стильовий синтез; естетика доби Просвітництва, її філософські корені; жанрові різновиди просвітницького роману;

– вміти:

  • орієнтуватися в історико-літературному процесі, розуміти спадкоємність, а також специфіку літературних епох;
  • характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість;
  • аналізувати загальні світоглядні концепції епох та художні принципи окремих письменників;
  • аналізувати художньо-образну систему літературно ї епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
  • творчо, логічно та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

1. Мартинець А. М. Викладання зарубіжної літератури. Методичний посібник для самопідготовки. — Івано-Франківськ, 2010. — 103 с.
2. Історія світової літератури середньовіччя, доби Відродження, ХVII–ХVIII ст.: Прогр. та навч.-методич. матеріали до курсу для студентів напряму «Культурологія» / Харк. держ. акад. культури; Укладач: Н. М. Сімейкіна. – Х.:ХДАК, 2009. – 50 с.
3. Мартинець А. М. Викладання зарубіжної літератури. Методичний посібник для самопідготовки. — Івано-Франківськ, 2010. — 103 с.
4. Історія світової літератури середньовіччя, доби Відродження, ХVII–ХVIII ст.: Прогр. та навч.-методич. матеріали до курсу для студентів напряму «Культурологія» / Харк. держ. акад. культури; Укладач: Н. М. Сімейкіна. – Х.:ХДАК, 2009. – 50 с.
5. Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII–XVIII ст. Посібник для вчителя.Харків: Ранок; Веста, 2006.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
«Історія світової літератури: XVII–XVIII ст.»

Основна:

1. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. История учений о драме. — М., 1967.
2. Елистрапюва А. Английский роман эпохи Просвещения. — М., 1966.
3. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.
4. Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур. — Л., 1981.
5. Испанский театр / Сост., вступ, ст. Н. Б.Томашевского. – М., 1969.
6. История всемирной литературы: в 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; М.: Наука, 1983 — 1994. Т. 5 / Ред. коллегия тома: С. В. Тураев (отв. ред.), Н. А. Вишневская, А. Д. Михайлов, К. В. Пигарев, Б. Л. Рифтин, О. К. Россиянов, В. И. Семанов. — 1988. — 784 с. – Режим доступу: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/ivl-18-vek/index.htm
7. История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Т. ІІ. / Ред. кол.: Х. Г. Короглы, А. Д. Михайлов (отв. ред.), П. А. Гринцер, Е. М. Мелетинский, А. Н. Робинсон, Л. З. Эйдлин. – М.: Наука, 1984.
8. История зарубежной литературы XVII века. – М., 1999.
9. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. — М., 1999.
10. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней : Учеб. пособ. – М. Академия. 2003. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/290716
11. Новиков В. И. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. – Режим доступу: http://niv.ru/doc/literature/world-xvii-xviii-vek/index.htm Обломиевский Д. Д. Французкий классицизм. – М., 1968. – 376 с.
12. Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение: Статьи. Лекции. – М., 2002. – С.27–62.
13. Плавскин З.И. Испанская литература ХVІІ – середины ХІХ века. — М., 1978.
14. Плавскин З.И. История зарубежной литературы ХVII века. – М., 1987.
15. Ренессанс – Барокко – Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII веков / Сб.статей, – М.: Наука, 1966.
16. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку XIX ст. – К.: Києво-Могилянська академія, 2013.

Перелік базових Інтернет-ресурсів:

• Сайт літературно-критичних матеріалів з літератури Західної Європи XVII ст. – Режим доступу: http://17v-euro-lit.niv.ru
• AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади [Библиотека мировой литературы – оригиналы и переводы | Library of the world literature – original texts and translations]. – Режим доступу: http://ae-lib.org.ua http://ae-lib.org.ua/_lit_XVII.htm; http://ae-lib.org.ua/_lit_XVIII.htm
• Сайт літературно-критичних матеріалів з літератури епохи Просвітництва. – Режим доступу: http://lit-prosv.niv.ru

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус