Історія турецької літератури (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ОЗКАН ТетянаФЛч-21
432ОЗКАН ТетянаФЛч-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛч-21ОЗКАН Тетяна

Опис курсу

Курс створено, щоб ознайомити студентів з історією розвитку турецької  літератури (доісламський період, перехідний період та народна література), основними тенденціями, стилями, жанрами та діячами цього періоду.

Мета курсу – ознайомити студентів із періодизацією турецької літератури та основними процесами, які відбувалися в турецькій літературі у доісламському та перехідному періоді; ознайомити студентів з народною літературою. Ціль курсу – сформувати у студентів  цілісне уявлення про періоди розвитку турецької літератури (доісламський, перехідний та народну літературу), їх особливості, історичні передумови, основних представників та їх творів.

Очікувані результати навчання:

 • знати: особливості розвитку літературного процесу на тлі історичних і культурних подій доісламського періоду та перехідного періоду; появу нових і розвиток традиційних літературних жанрів і явищ культури цих періодів та народноє літератури; видатні постаті діячів літератури, культури і просвітництва; кращі твори художньої літератури.
 • вміти: визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів доісламської турецької літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів перехідного періоду, характеризувати систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю представників народної літератури, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни:

 1. Ahmet Bican Ercilasun, Ziyat Akkoyunlu. Divânu Lugati’t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin. Türk Dil Kurumu, İstanbul, 2015.
 2. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1988.
 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1995.
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar, Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002
 5. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı (6. bs.), C 1, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1985.
 6. Bâkî Divânı. (Haz. S. Küçük). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994
 7. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2 (19. bs.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
 8. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015.
 9. Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş (24. bs.), Can Yayınları, İstanbul, 2004.
 10. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 1992
 11. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995.
 12. Fuzûlî Divanı. (Haz. K. Akyüz, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur). Akçağ Yayınları, Ankara, 2000
 13. Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi. Engin Yayınları, Ankara, 2015.
 14. İbrahim Çetişli, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Akçağ Yayıncılık, Ankara, 2011.
 15. Karagöz I II III. (Haz. C. Kudret). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013
 16. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi (13. bs.), İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2015.
 17. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) (21. bs.), İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2010.
 18. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (9. bs.), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000.
 19. Muharrem Ergin. Dede Korkut Kitabı. Boğaziçi Yayınları, Ankara, 2015
 20. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Halk Edebiyatı. Gerçek Yayınları, İstanbul, 1992
 21. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru. Bilge Su Yayıncılık, Ankara, 2013
 22. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) (1. bs.), Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.
 23. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

Додаткова:

 1. Aslan, E. (2017). Türk halk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 2. Erden, A. (2002). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 3. Güntekin, R. N. (2014). Anadolu I, II. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 4. Günay, U. (1993). Âşık Veysel ve âşık tarzı şiir geleneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(1).
 5. Kerem ile Aslı. (2014). (Haz. İ. Öztürk). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 6. Kudret, C. (1980). Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 7. Özdemir, C. (2016). Değerlerin Aktarımı Bağlamında Âşık Edebiyatı ve Gençlik. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (32), 223-237.
 8. Rzayeva, S. (2020.) Muharrem Kasımlı, Açıklamalı Âşık Edebiyatı Sözlüğü. Milli Folklor, 16(127), 270-271.
 9. Sakaoğlu, S. (2004). 101 Anadolu Efsanesi. İstanbul: Akçağ Yayınları.
 10. Sakaoğlu, S. (2012). Karacaoğlan. Ankara: Akçağ Yayınları.
 11. Sakaoğlu, S. (2011). Türk Gölge Oyunu Karagöz. Ankara: Akçağ Yayınları.
 12. Yener, C. (1989). Türk Halk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 13. Yurduşen, Y. (2013). Âşık edebiyatı halk şiirindeki eğitsel ve öğretisel unsurlar (Aşık Veysel örneği) (Master’s thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус