Історія китайської літератури (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710ЧУ ЧуФЛх-41
814доцент ГАЖЕВА ІннаФЛх-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛх-41ЧУ Чу
814ФЛх-41доцент ГАЖЕВА Інна

Опис курсу

Мета та цілі курсу: Основна мета курсу – дати студентам систематичні знання про літературу Китаю від давнини до новітнього часу, ознайомити студентів з системою жанрів класичної і сучасної китайської літератури, запропонувати аналіз визначних творів і явищ, виділити процеси, що визначали розвиток літературного процесу, виробити навичку самостійного аналізу літературних текстів. Ті навички аналізу художніх текстів, які студенти придбають в ході слухання курсу, будуть укріплені і розвинені в ході читання фрагментів творів, що вивчаються, на семінарському зайнятті. Студенти навчаться аналізувати твори китайської літератури з урахуванням особливостей культурно-історичної ситуації і періоду, до якого відноситься створення твору.

Рекомендована література

1. Алексеев В.М. Китайская литература: сб. трудов / В.М.Алексеев. — М.: Наука, 1978.

2. Алексеев, В. М. Труды по китайской литературе: в 2 кн. / Сост. М.В. Баньковская, Отв. ред. Б.Л. Рифтин. – М. : Вост. лит. РАН, 2002–2003.

3. Аликберова А. Р. Китайская литература Нового времени XVII в. – начало XX в.: учебное пособие – 2015 – URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_96_000874.pdf

4. Аликберова А. Р. Китайская литература Нового времени XVII в. – начало XX в.: учебное пособие: [для студентов-бакалавров 2-4 курсов по направлению ‘Востоковедение и Африканистика’ профиль ‘Языки и литературы стран Азии и Африки’ (китайский язык) Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета] – Казань: [Казанский университет], 2014 – 244с., 28 экз.

5. Китайская пейзажная лирика: В 2 т. / Под ред. И. С. Лисевича. – М. : Муравей-Гайд, 1999.

6. Кравцова М.Е. Хрестоматия по литературе Китая: Повествовательная проза. Поэзия. Драма. – СПб. : Азбука – классика, 2004.

7. Лемешко Ю. Г. Современная литература Китая: Учебное пособие. – Благовещенск, Амурский государственный университет, 2012. – 146 с. 2

8. Малявин В.В. Китайская цивилизация / В.В.Малявин. – М.: Астрель, Аст, 2001.

9. Серебряков Е. А. и др. Справочник по истории литературы Китая: (XII в. до н.э. – начало XXI в.): имена литераторов, названия произведений, литературоведческие и культурологические термины в иероглифическом написании, русской транскрипции и переводе – Москва: Восток-Запад, 2005 – 333с., 5 эк

10. Филонов С.В. История литературы Китая [Текст]: учеб. метод. комплекс / АмГУ, ФМО ; сост. С. В. Филонов. — Благовещенск: Изд-во Амур. гос. унта, 2008. — 18 Электронный ресурс: Локальная сеть АмГУ: _$0,,file://10.4.1.254/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2225.pdf$ INTERNET_

11. Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В.М. Алексеева: в 2 кн. / Рос. акад. наук; ред. Л. Н. Меньшиков, примеч. Л. З. Эйдлин. – М. : Вост. лит.,2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус