Історія основної слов’янської літератури (хорватської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор ТАТАРЕНКО АллаФЛхрв-31
632професор ТАТАРЕНКО АллаФЛхрв-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛхрв-31КОМАРИЦЯ Анна
616ФЛхрв-31КОМАРИЦЯ Анна

Опис курсу

Курс «Історія хорватської літератури» призначений для студентів-хорватистів другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів. Теми 5-го модуля  охоплюють коло питань, пов’язаних із розвитком хорватської літератури епохи романтизму, роллю ілліризму та тенденцій національного відродження. 6-й модуль передбачає ознайомлення зі зразками хорватської реалістичної прози ХІХ століття, з творчістю основоположника хорватського реалізму А.Шеноа та інших представників цієї течії. Висвітлення літературних подій і явищ передбачає введення історичного, загальнослов’янського і загальноєвропейського культурного контексту.

Завданням курсу «Історія хорватської літератури» є ознайомлення студентів-хорватистів з основними етапами розвитку хорватського письменства. Зміст 5-6 модулів становить хорватська література епохи романтизму та реалізму. У 5 семестрі передбачається вивчення хорватського письменства романтичного та реалістичного поетикального спрямування.

Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про основні етапи розвитку хорватської літератури, зокрема про літературу романтизму та реалізму.

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Історія хорватської літератури» полягають в тому, щоб:

 • Скласти цілісну картину розвитку давньої хорватської літератури як невід’ємного чинника розвитку хорватської культури ;
 • осмислити філософське й культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку;
 • ознайомитись з кращими взірцями давнього хорватського письменства;
 • усвідомити паралелі в розвитку хорватської та української літератур.

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • сформувати картину хорватького національного письменства у її тяглості і розмаїтті;
 • навчитися аналізувати художні твори хорватського письменства у контексті національної і європейської поетики;
 • розвинути навички вести літературознавчу дискусію , а також навички «читання зблизька»;
 • отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори хорватської літератури;
 • збагатити лексичний запас читанням кращих взірців літературного тексту;
 • майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було б цікаво перекладати;
 • майбутнім науковцям допоможе обрати цікаву тему для дослідження.

Рекомендована література

Основна

 1. Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak І, Split: Marjan tisak, 2004.
 2. Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak ІІ, Split: Marjan tisak, 2004
 3. Šicel M. Hrvatska književnost. Zagreb: Školska knjiga. 1982.
 4. Jelčić D. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada P. I.P Pavičić, 1997.
 5. Leksikon hrvatske književnosti.ur.V.Bogišić. Zagreb: Naprijed, 1998.
 6. Leksikon hrvatskih pisaca. Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 7. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах /  Переклад з німецької. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с (Альма-матер)

Додаткова

 1. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. – К., 1987. – Т.1.
 2. Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини.- Київ: Наукова  думка, 1983.

Інтернет-ресурси

http://www.hrvatskiplus.org

http://hbbl.lzmk.hr

http://hrcak.srce.hr

http://www.moderna.vremena.org

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус