Історія російської літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент ІГНАТІВ Надія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент ІГНАТІВ Надія

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

 • ознайомити студентів із загальними проблемами та внутрішніми закономірностями літературної епохи к.ХІХ-поч.ХХст, яка є одним із найяскравіших періодів у розвитку російської літератури;
 • оказати творчі досягнення письменників з урахуванням розмаїття стильових тенденцій у літературі та культурі вказаної доби;
 • простежити характер взаємозв’язків з аналогічними явищами в українській літературі зазначеного періоду.

Завдання:

 В результаті вивчення даного курсу cтудент повинен ЗНАТИ:

–    специфічність перехідного характеру літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.;

 • особливості впливу філософських ідей на розвиток російської літератури “срібного віку”;
 • специфіку взаємодії реалізму та модернізму у вказаний перыод лытературного розвитку;
 • особливості розвитку прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
 • своєрідність відображення характерних ознак епохи у літературних творах кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
 • творчі біографії авторів, характерні особливості індивідуального стилю;
 • зміст, проблематику, сюжетні особливості та героїв художніх творів;
 • оцінку творчості того чи іншого російського письменника у критичній літературі;
 • обсяг та проблемні питання шкільного курсу російської літератури к.ХІХ-поч.ХХ ст.;
 • об’єктивні процеси взаємовпливів і взаємодії російської та української літератур к. ХІХ-поч.ХХ ст.

Студент повинен УМІТИ:

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літературик.ХІХ-поч. ХХ ст.;
 • виокремлювати основні напрями розвитку російської літератури к.ХІХ-поч.ХХст., орієнтуватись у ії загальній проблематиці;
 • розкривати суть та основні особливості реалізму і модернізму як літературних напрямів, які розвивались у вказаний період;
 • користуватися літературно-критичною термінологією;
 • виявляти спільні та відмінні риси у розвитку російської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. з українською літературою вказаного періоду;
 • з’ясовувати взаємозв’язок світоглядних позицій та творчості письменника;
 • аналізувати твір з урахуванням його художньої своєрідності;давати самостійну оцінку твору;
 • розмежовувати специфічні особливості течій модернізму та з’ясовувати їх вияв у літературних творах;
 • давати характеристику модерністських течій;
 • виявляти роль героя у розкритті ідейного змісту твору та авторської оцінки героя;
 • розкривати суть та особливості розвитку реалізму у літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.;
 • з’ясовувати особливості впливу ідей епохи на проблематику та ідейну суть літературного твору.
 • виявляти особливості авторської позиції у літературному творі;
 • пов’язувати об’єктивний та суб’єктивний зміст твору;
 • володіти методом зіставного аналізу;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність того чи іншого російського письменника для сучасного українського читача;
 • порівнювати і знаходити спільні риси та відмінності у російському та українському літературному процесі к.ХІХ-поч.ХХ ст.

 

                                                      Методичне забезпечення

Ігнатів Н.Є. Методичні вказівки та плани практичних занять до вивчення курсу «Література російського зарубіжжя» для студентів спеціальності 7.02030302 «Мова та література (російська)». – Львів: ВКП «ВМС», 2012. – 18 с.

                                                    Рекомендована література

                                                                       Базова

 1. Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.
 2. Альберт И.Д. И.Бунин: завещанное и новое. Львов, 1995.
 3. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни. В поэтическом мире В.Маяковского. Л., 1984.
 4. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997.
 5. Гречнев В.Я. Русский рассказ конца ХIХ — начала ХХ века. Л., 1979.    
 6. История русской литературы: В 4-х т. Литература конца ХIХ-начала ХХ в. Л., 1984. Т.4.
 7. Келдыш В.А. Русский реализм начала ХХ в. М., 1975.
 8. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995.
 9. Михайлов О. Литература русского зарубежья. От Мережковского до Бродского. М., 2001.
 10. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
 11. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999.
 12. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992.
 13. Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1988.
 14. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.:Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002.
 15. Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период. Хрестоматия. М., 1980.
 16. Русская поэзия серебряного века. 1890 -1917. Антология. М., 1993.
 17. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь /Сост. П.А.Николаев. М.,2000.
 18. Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ в. М., 1992.
 19. Смирнова Л.А. Русская литература к. ХІХ — нач. ХХ века. М., 2001.
 20. Соколов А.Г. История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века. М., 1988.
 21. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца ХIХ – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1982.
 22. Стрелков Л.А. Под знаком Бальмонта. М., 1997.

                                                               Допоміжна

 1. Богомолов Н.А. В зеркале «серебряного века»: Русская поэзия начала ХХ века. М., 1990.
 2. Бугров Б.С. Русская драматургия конца ХIХ-начала ХХ вв. М., 1979.
 3. Долгополов Л. На рубеже веков. Л., 1983.
 4. Ильин И.А. Творчество Мережковского //Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М., 1993.
 5. Михайлов О.Н. Бунин: Жизнь и творчество. Тула, 1987.
 6. Михайлов О.Н. Куприн. М.,1981.
 7. Очерки литературы русского зарубежья /Под ред. А.Г.Соколова. М., 2001.
 8. Черников А.П. Проза И.С.Шмелева. Калуга, 1995.

                                                     Інформаційні ресурси

 1. www.twirpx.com/file/119234/
 2. www.abc-people.com/…/rus/silver.htm
 3. www.literrat.ru/