Історія основної слов’янської літератури (словенської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ЛУБЕЙ ПріможФЛслн-21
432ФЛслн-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛслн-21ЛУБЕЙ Прімож
416ФЛслн-21ЛУБЕЙ Прімож

Опис курсу

Історія основної слов’янської літератури (словенської)

 

Курс «Історія основної слов’янської літератури (словенської)» призначений для студентів-словенистів другого року навчання бакалаврського рівня вищої освіти. Курс передбачає лекційні та практичні заняття.

Зміст курсу становить словенська література епохи середньовіччя, реформації, просвітництва та початку романтизма.

Теми охоплюють коло питань, пов’язаних із зародженням словенської літератури, впливом усної творчості та формування писемності – перекладної, оригінальної, світської та церковної.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • факти й тенденції розвитку словенської літератури різних епох, вміти орієнтуватися в поетиці різних літературних напрямків, представлених у ній;
 • творчість найважливіших представників словенського письменства; твори, які належать до словенського літературного канону або можуть претендувати на цей статус;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію словенської мови і літератури, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати історію словенської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі;

 

 

вміти:

 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • оперувати літературознавчими термінами; провадити літературознавчу дискусію (майданчиком для якої є практичне заняття з історії словенської літератури);
 • використовувати переваги «close reading»;
 • застосовувати набуті знання для здобуття нових;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Основна

 1. Jože POGAČNIK, 1998: Slovenska književnost I. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 2. Janko Kos, 2002: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS.
 3. Janko Kos: Prešeren in njegova dela. Koper: 1991.
 4. Jože Pogačnik, 1995: Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF..
 5. Igor Grdina, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Založba Obzorja.
 6. Marja Boršnik: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: 1955
 7. Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.
 8. Ivan Grafenauer: Lepa Vida. Ljubljana: 1943.
 9. Jože Javoršek: Primož Trubar. Ljubljana: 1977

 

 

Додаткова

 

 1. Ivan Grafenauer: Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: 1951.
 2. Janko Kos: Prešernov pesniški razvoj. Ljubljana: 1966.
 3. Anton Ocvirk: Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana: 1980.
 4. Jakob Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: 1968.

 

Iнтернет-джерела

 

 1. https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika
 2. http://www.dlib.si/

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус