Історична граматика основної слов’янської мови (сербської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛсрб-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛсрб-21професор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів 2 курсу (сербська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує нормативне вивчення історичного розвитку сербської мови, її діалектів, а також вивчення фонетики сербської мови з історичного погляду з метою подальшого викладання цієї дисципліни. Ці аспекти розвитку мови висвітлюються через  призму мовознавчої науки.

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе студентам отримати практичні і теоретичні знання з історичної граматики, з’ясувати її сучасний стан зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку сербської мови на тлі розвитку сербської мовознавчої науки.

Мета та цілі курсу.

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичного матеріалу курсу з опорою на знання нормативної грамматики та з виходом у практичну діяльність.

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу історичної граматики.

Основними завданнями курсу є

 • ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку мови, її діалектів та фонетичної системи, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал зазначених тем, зокрема розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему сербської мови її розвиток, загальні особливості розвитку літератури як мистецтва слова, історію сербської мови і літератури, знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; розрізняти діалектні та літературні форми, аналізувати одиниці з погляду їх звучання та графічної передачі, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють, знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти: використовувати вивчений матеріал на практиці, зокрема, ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; характеризувати діалектні та соціальні різновиди сербської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; використовувати сербську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни.

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – 344 с.
 2. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 3. Васильєва Л.П. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. Львів, 2006. – 72 с.
 4. Baotić J. Standardni srpskohrvatski jezik, norme i varijante // Književni jezik. Br. 13/1. – Sarajevo, 1984. – S.112–119.
 5. Baotić J. Standardni jezici štokavskog narječja // Simpozij o bosanskome jeziku (Zbornik radova). – Sarajevo, 1999. – S.89–96.
 6. Ivić M. Problem norme u književnom jeziku // Jezik. – 1965–1966. – Br.1. – S.1–8.

Допоміжна

 1. Албин А. Дијалекатске особине у Новинама сербским // Зборник за филологију и лингвистику. 1973. Књ. 14/1. С. 115–124.
 2. Албин А. Особине народних говора у «Немачко-српском речнику» // Прилози проучавању језика. Књ.6. Нови Сад, 1970. С. 41–45.
 3. Албин А. Прилог проучавању језика  Стефана Рајића // Прилози проучавању језика. Књ.3. Нови Сад, 1963. С. 1–22.
 4. Албин А. Језик у делима Аврама Мразовича (1756–1826) // Зборник за филологију и лингвистику. 1970. Књ.13/2. С. 149–191.
 5. Албин А. Језик новина Стефана Новаковића (1792–1794). Нови Сад, 1968.
 6. Herrity P. Језик Емануела Јанковића // Научни састанак слависта у Вукове дане: Реф. и саопштења. Књ.2. Београд, 1972. С. 55–63.
 7. Грицкат И. У чему је значај и какве су специфичности славеносрпског периода у развоју српскохрватског језика // Зборник за филологију и лингвистику. 1966. Књ.9. С.  55–67.
 8. Грицкат И. Jезик Српских путописа из XVІІІ века // Зборник историjе књижевности. Књ. 10. Београд, 1976. С. 297–322.
 9. Гудков В. П. Из истории сербской лексикографии (Венский словарь 1791 г.) // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 183–196.
 10. Гудков В. П. Рукописне сербске сказание о Косовской битве как документ истории языка // Зборник за филологију и лингвистику. 1974. Књ.17/2. С. 49–56.
 11. Гудков В.П. О славенском языке Захария Орфелина // Вестн. Моск. ун-та. 1973. №3. С. 46–51.
 12. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 13. Живановић Д. Вукова борба за српски песнички језик  // Анали филолошког факултета 4. Вуков зборник 1. Београд, 1964. С. 145–153.
 14. Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с.
 15. Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322.
 16. Ивић П. Књижевни и народни језик код Срба // Историја српског народа. Књ.2. Београд, 1982. С. 315–347.
 17. Ивић П. Против ускогрудости // Политика. 1984. 25. јан. С. 18.
 18. Ивић П. Развој кнјижевног језика на српскохрватском језичном подручју // О језику некадашњем и садашњем. Београд, 1990. С. 87–140.
 19. Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: Научно дело, 1986. – 942 с. (Уводни део)

Інші інформаційні ресурси

 1. Бібліотеки:
 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17);
 • кафедральна бібліотека;
 • міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 2);
 • Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13).
 1. Джерела Інтернет.

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

 • https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal
 • http://www.srpskijezickiatelje.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус