Історична граматика словацької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ХОДА Лідія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Курс «Історична граматика словацької мови» дає можливість студентам отримати знання про історію виникнення словацької мови, періодизацію її розвитку, особливості формування графічної, фонетичної та граматичної систем словацької мови; а також дає змогу зрозуміти та пояснити певні фонетичні явища сучасної словацької мови.

Цілі курсу:

 • окреслити основні проблеми історичної граматики як наукової та навчальної дисципліни;
 • подати відомості про періоди розвитку словацької мови; виокремлення словацьких діалектів;
 • навчити студентів розпізнавати фонетичні процеси, що відбувалися в різні історичні періоди розвитку словацької мови, у зіставленні зі сучасними мовними формами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • походження і розвиток словацької мови;
 • основні поняття історичної граматики словацької мови;
 • диференціацію словацьких діалектів;
 • особливості графічної, фонетичної і граматичної систем словацької мови;
 • характеристику праслов’янської основи словацької мови;
 • розвиток вокалізму та консонантизму в XI – до поч. XIII ст.;
 • найважливіші фонетичні процеси та явища в історії словацької мови

       вміти:

 • розрізняти фонетичні процеси, які відбувалися в словацькій мові до виникнення словацької літературної мови;
 • давати історико-лінгвістичний коментар до певних явищ словацької мови;
 • характеризувати діалектні різновиди словацької мови;
 • порівнювати словоформи словацької мови з іншими слов’янськими мовами;
 • реконструювати архетипи словоформ;
 • реферувати інформацію словацькою мовою в усній та писемній формах;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

Основна:

 1. Atlas slovenského jazyka. I–IV. Bratislava, 1968–1984.
 2. Krajčovič R., Žigo P. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 2002. – 249 s.
 3. Krajčovič R. Náčrt dejín slovenského jazyka. SPN, Bratislava, 1971. – 196 s.
 4. Krajčovič R. Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. 1.vyd. Bratislava, SPN, 1979.
 5. Krajčovič R. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. – Bratislava, 1988.
 6. Máchek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. – Praha, 1957.
 7. Pauliny E. Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV,

Додаткова:

 1. Balleková K. Výskum nárečovej variety slovenčiny // Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Bratislava, 2013. S. 22– Режим доступу: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/zbornik_sk_final_Slovencina_vo_svete_2013.pdf
 2. Dudášová-Kriššáková J. Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska //Rozprawy Komisji Językowej ŁTN.  LXIV, 2017. Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/03%20Julia%20Dud%D0%B1%20ov%D0%B1-Kri%20%20%D0%B1kov%D0%B1%20(1).pdf
 3. Jóna E. Štúrova gramatika // Slovenská reč. Bratislava, 1991. Roč. 56, č. 2. S. 65-78. Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1991/2/sr1991-2-lq.pdf
 4. Ripka I. Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, 2002.
 5. Sedláková M. Slovenské nárečia v súčasnej komunikačnej praxi // Studia Academica Slovaca 39. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. S. 207–214. Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_39_2010.pdf.
 6. Slovník slovenského jazyka I-VI. Red. Š. Pečiar. 1.vyd. Bratislava, Veda, SAV, 1959–1968.
 7. Stanislav J. Dejiny slovenského jazyka. Zv.1–5. Bratislava, 1956–1973.
 8. Trávníček Fr. Historická mluvnice československá. – Praha, 1935.

Інтернет-джерела

https://korpus.sk/

http://slovnik.juls.savba.sk/

https://zborniky.e-slovak.sk/

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус