Історична граматика основної слов’янської мови (словенської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ХОРОЗ НаталіяФЛслн-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛслн-21доцент ХОРОЗ Наталія

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів-словеністів 2 курсу слов’янського відділення, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує вивчення історії розвитку фонетики, графіки та орфографії, граматичних особливостей давньої словенської мови, читання та розуміння старих словенських пам’яток.

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе студентам отримати практичні і теоретичні знання зі словенської мови, з’ясувати її історичний стан та етапи розвитку словенської мови.

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів зі становленням словенської мови, етапами її розвитку, з’ясування взаємодії між певними мовними процесами.

Результати навчання:

знати :

 • основні факти, поняття, реалії, чинники та тенденції процесу розвитку словенської мови

вміти :

 • давати історико-лінгвістичний коментар до явищ словенської мови.
 • порівнюючи словоформи словенської мови з іншими слов’янськими мовами відтворювати їх архетипи.

Рекомендована література

Основна

 1. Greenberg Marc L. Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. – Maribor: Aristej, 2002. – 207 s.
 2. Ramovž F. Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. – Ljubljana, 1935. – 267 s.
 3. Ramovž F. Historična gramatika slovenskega jezika II. Konsonantizem. – Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924. – 340 s.
 4. Rigler J. Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenske vokalizmu // Slavistična revija. – Št. 14. – 1963. – 25-78 s.
 5. Toporišič J. Slovenska slovnica. Maribor: Založba obzorja Maribor, 2000. – 924 s.

Допоміжна

 1. Logar T. Slovenska narečja // Slavistična revija. – Letnik 42. – Št. 4.- 1999. – 91-102 s.
 2. Pogorelec B. Nastajanje slovenskega knjižnega jezika // Jezikovni pregovori II. – Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967. – 258 s.

Інформаційні ресурси

 1. fran.si

 

Силабус:

Завантажити силабус