Культура чеської мови: актуальні проблеми

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ОСТАШ ЛюбовФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛс-51мдоцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

Навчальна дисципліна має за мету ознайомити студентів з актуальними нормами сучасної чеської мови, сформувати навички правильного писемного і усного висловлювання у різних комунікативних ситуаціях.

Завданням навчальної дисципліни є навчити студентів застосовувати в усній і писемній комунікації норми літературної чеської мови, а також створювати усні та письмові комунікати чеською мовою, які з формального, орфоепічного, правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; оцінювати правильність висловлювання; аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки.

Результати навчання:

  • знати: основні поняття і терміни з галузі культури мови, історію розвитку та сучасний стан культури чеської мови, основні кодифікаційні джерела інформації; правописні, орфоепічні, граматичні, синтаксичні, стилістичні норми чеської літературної мови; характеристики та особливості нелітературних рівнів чеської мови.
  • вміти: свідомо використовувати літературну чеську мову в усній та писемній комунікації, створювати усні та письмові тексти чеською мовою, які з формального, орфоепічного, правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; оцінювати правильність висловлювання; аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки.