Культура чеської мови: актуальні проблеми

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ОСТАШ ЛюбовФЛчес-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛчес-11мдоцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із поняттям «культура мови» та особливостями його функціонування у чеській лінгвістиці та чеському мовному середовищі, з актуальними нормами сучасної чеської мови, сформувати навички правильного писемного і усного висловлювання у різних комунікативних ситуаціях.

Завдання: навчити студентів використовувати знання про культуру чеської мови у практичній діяльності, застосовувати в усній і писемній комунікації норми чеської мови, створювати усні та письмові комунікати чеською мовою, які з формального, орфоепічного, правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; оцінювати правильність висловлювання; аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття і терміни з галузі культури мови, історію розвитку та сучасний стан культури чеської мови, основні кодифікаційні джерела інформації; правописні, орфоепічні, граматичні, синтаксичні, стилістичні норми чеської літературної мови; характеристики та особливості нелітературних рівнів чеської мови.

вміти: характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти культури чеської мови; аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці; доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються; здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних; презентувати результати досліджень чеською мовою; збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів; використовувати знання про культуру мови у практичній мовній діяльності; свідомо та упевнено володіти чеською мовою та використовувати її для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; створювати, аналізувати й редагувати усні та письмові тексти різних стилів та жанрів чеською мовою, які з формального, орфоепічного, правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; оцінювати правильність висловлювання; аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки; застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі; оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня; дотримуватися правил академічної доброчесності; використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с.
 2. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 3. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2013. – 317 s.
 4. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. – 974 s.
 5. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 s. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Behún D., Behún P. Pište správně česky: poradna šilených korektorů / Dalibor Behún, Petr Behún. – Druhé aktualizované, rozšířené vydání.– Brno : Zoner Press, 2018. – 424 s.
 7. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 139 s. – Режим доступу: https://czechitup.upol.cz/uroven/c1/
 8. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 68 s.
 9. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete ještě lépe mluvit česky? / Elga Čechová, Helena Remediosová, Harry Putz. – Liberec, 2001. – 512 s.
 10. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s.
 11. Čeština nově od A do Ž / ed. Markéta Pravdová. – Praha : Lidové noviny ; Academia, 2016. – 148 s.
 12. Daneš F. Český jazyk na přelomu tisíciletí / František Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. – 292 s.
 13. Daneš F. Kultura a struktura českého jazyka / František Daneš. – Praha : Karolinum, 2009. – 512 s.
 14. Jsme v češtině doma? / ed. Markéta Pravdová. – Praha : Academia, 2014. – 202 s.
 15. Krobotová M. Česká morfologie. Cvičení / Milena Krobotová ; Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114 s.
 16. Krobotová M. Písemný projev v praxi aneb píšeme správně a bez chyb / Milena Krobotová. – Olomouc, 2015. – 113 s.
 17. Krobotová M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu / Milena Krobotová. – Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2000. – 219 s.
 18. Mluvnice češtiny.1. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfematika. Tvoření slov. – Praha : Academia, 1986. – 568 s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf
 19. Mluvnice češtiny. 2. Tvarosloví. – Praha : Academia, 1986. – 536 s. http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-2.pdf
 20. Mluvnice češtiny. 3. Skladba. – Praha : Academia, 1987. – 748 s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc//mluvnice-cestiny-3.pdf
 21. Nekovářová A. Čeština pro život 2 / Alena Nekovářová. – Praha : Akropolis, 2012. – 357 s.
 22. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv. 1–2. – – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 23. O češtině / ed. Jitka Saturková. – Praha : České televize, 2007. – 198 s.
 24. O češtině 2 / eds. Markéta Pravdová a Jitka Saturková. – Praha : Česká televize, 2008. – 208 s.
 25. O češtině 3 / eds. Markéta Pravdová a Jitka Saturková. – Praha : Česká televize, 2010. – 192 s.
 26. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2015. – 391s.
 27. Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s.
 28. Čechová M. Řeč o řeči / Marie Čechová. – Praha : Academia, 2012. – 312 s.
 29. Trnková A. Cvičení z české mluvnice pro cizince / Alena Trnková. – Praha: ISV nakladatelství, 1998. – 122 s.
 30. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [Електронний ресурс] / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, Pavlína Jínová, František Martínek, Hana Prokšová, Lucie Saicová Římalová. – Praha: Karolinum, 2014. – 194s. – Режим доступу : https://karolinum.cz/data/book/12729/140205.pdf
 31. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část 1. Část 2 / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2018. – 1160 s.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. –586 с.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360s.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568s.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880s.
 10. Slavíčková E. Retrográdní morfematický slovník češtiny / Eleonora Slavíčková. – Praha : Academia, 1975. – 645s.
 11. Slovník afixů užívaných v češtině / Ed. Josef Šimandl. – Praha : Karolinum, 2017. – 654s. – Режим доступу: http://www.slovnikafixu.cz/
 12. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
 13. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha: Academia, 1989. – Sv.1–8.
 14. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
 3. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 4. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 5. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус