Культура сербської мови: актуальні проблеми

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ВАСИЛИШИН МаріяФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛсрб-11мдоцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Оволодіння курсом «Культура хорватської мови» за запропонованою програмою передбачає поглиблене вивчення основних процесів, що визначають культуру хорватської мови на сучасному етапі. Студенти мають змогу навчитися майстерно використовувати мовно-виражальні засоби залежно від мети й обставин спілкування.

Мета навчальної дисципліни «Культура хорватської мови: актуальні проблеми» ознайомити студентів з нормами літературної мови та розмовного мовлення, видами спілкування, його принципами і правилами, етичними нормами спілкування, функціональними стилями мовлення, а також труднощами застосування мовних норм і проблемами сучасного стану мовної культури хорватського суспільства; сформувати зразкову мовну особистість високоосвіченого фахівця.

Результати навчання:

знати:

 • основні теоретичні засади курсу;
 • норми літературної мови, види спілкування, його принципи і правила;
 • етичні норми спілкування;
 • функціональні стилі мовлення;
 • основи мистецтва мови;
 • труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури хорватського суспільства.

вміти:

 • диференціювати стилістичні помилки і виправляти їх, редагувати тексти;
 • грамотно, стилістично мотивовано моделювати тексти у межах заданого стилю;
 • аналізувати мовні явища з функціональної точки зору.

Рекомендована література

Базова

 1. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 2. Ковалинська І. Невербальна комунікація. . Київ: Освіта України, 2011. – 289 с.
 3. Anić V., Silić V. Pravopis hrvatskoga jezika. – Zagreb: Novi liber, 2001. – 970 s.
 4. Badurina L., Marković I. i dr. Hrvatski pravopis. – Zagreb: Matica hrvatska, 2008. – 662 s.
 5. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 6. Barić E., Lončarić M. i dr. Hrvatska gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 1995. – 684 s.
 7. Bauer L., Dujić L. Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji. – Zagreb: Agencija, 2006. – 152 s.
 8. Fink Ž. Frazeološke igre u reklamama ili misli li četkica za zube svojom glavom // Tekst i diskurs. – Zagreb: HDPL, 1997. – S. 325.-330.
 9. Komorčec M., Gaćeša D. i dr. Poslovne komunikacije 2. – Zagreb: Birotehnika, 2007. – 180 s.
 10. Mihaljević M., Kovačević B. Frazemi kroz funkcionalne stilove // Jezik. – Zagreb, 2006. – God. 53. – Br. 1. – S. 1-15.
 11. Opačić N. Reci mi to kratko i jasno. – Zagreb: Novi liber, 2009 s. – 321 s.
 12. Pejić Bach M., Murgić J. Poslovne komunikacije 2. – Zagreb: Alka script, 2019. – 20 s.
 13. Pease A., Pease B. Velika škola govora tijela. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2011. – 236 s.
 14. Raguž Praktična hrvatska gramatika. – Zagreb: Medicinska naklada, 1997. – 466 s.
 15. Samardžija M. Hrvatski jezik. Leksikologija. D.4.– Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 145 s.
 16. Silić J. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. – Zagreb: Disput, 2007. – 30 s.
 17. Silić J. Norme standardnoga jezika // Hrvatskі jezik. D.1. – Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.84–92.
 18. Silić J. Nekoliko misli o normi // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 203–211.
 19. Silić J. Hrvatski jezik kao sustav i kao standard // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. – Zagreb: Matica hrvatska, 1999. – S. 235–245.
 20. Silić J. Hrvatski jezik. D. 2. Zagreb: Školska knjiga, 1998. – 101 s.
 21. Težak, Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1999. –340 s.

Допоміжна

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – Львів: Світ, 1993. – 256 с.
 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.
 3. Білоусенко П.І., Арешников Ю.О., Віляр Т.М. та ін. Учіться висловлюватися. – К., 1990. — 275 с.
 4. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.
 5. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.
 6. Пономарів О. Культура слова. — К., 1999. — 240 с.
 7. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2004.
 8. Хороз Н.С. Трансформована фразеологія в хорватських газетних текстах // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – № 1-2. – С. 153-161.
 9. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування. – Київ: Знання, 2007. – 208 с.
 10. Kolenić Lj. Riječ o riječima. Iz hrvatske leksikografije i frazeologije 17. i 18. stoljeća. – Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1998. – 196 s. – Bibliogr.: s. 191-195.
 11. Lewicki A.M. Aparat pojęciowy frazeologii // Z badań nad literaturą i językiem. – Warszawa: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej TWP, – S. 135-151.
 12. Menac A. Posuđeni elementi u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji // Zb. radova posvećen VII. Kongresu jugoslavenskih slavista. – Zagreb: HFD, 1972. – S. 77-82.
 13. Muhvić-Dinamovski V. Neki problemi prezentacije frazeologizama u frazeološkim i općim rječnicima // Filologija. – 1992-1993. – № 20-21. – S. 323-329.
 14. Turk M. Naznake o podrijetlu frazema // Fluminensia. – – № 1-2. – S. 37-47.

Словники

 1. Anić V. Rječnik hrvatskog jezika.

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотеки:
 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17);
 • кафедральна бібліотека;
 • міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 2);
 • Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13).
 1. Джерела Інтернет.

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

 • http//:hjp.hr/
 • http//:hrcak.srce.hr

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус