Лінгвістичний аналіз східних текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент СТЕЛЬМАХ МартаФЛп-41, ФЛх-41, ФЛя-41, ФЛа-41
842доцент СТЕЛЬМАХ МартаФЛп-41, ФЛх-41, ФЛя-41, ФЛа-41

Опис курсу

Курс створено з метою надати студентам знання з теоретичних основ лінгвістичного аналізу художніх текстів, необхідні для подальшого поглибленого вивчення та практичного застосування в процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.

Мета курсу – надати студентам ґрунтовні знання з сучасних методів і практик лінгвістичного аналізу художнього тексту, ціль – сформувати комплексне уявлення про сучасні підходи до аналізу художнього тексту.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

– визначення та властивості тексту; одиниці тексту (складні синтаксичні цілі, абзаци);

– смислові категорії тексту (цілісність, завершеність, інформативність, лінійність, модальність, членованість тощо), як вони аналізуються в тексті;

– функціональні типи, стилі й жанри мовлення;

– загальні закони текстотворення, особливості побудови (моделювання) текстів різних типів, стилів, жанрів;

– види й засоби мовних зв’язків у тексті; комунікативну природу тексту; роль внутрішнього і зовнішнього контексту; текстуальні стратегії

– сучасні напрями мовознавчого аналізу художнього тексту.

повинні вміти: застосовуючи здобуті знання з відповідної східної мови і літератури, а також, ознайомившись з сучасними методиками аналізу тексту, читати, перекладати, глибоко і всебічно аналізувати різні рівні організації різножанрових текстів художньої літератури.

Рекомендована література

 1. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический аналіз текста. Практикум. – Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум / Л.Г.Бабенко, Ю.В.Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2003.

 2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум. – М.: Флинта; Наука, 2004.

 3. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979.

 4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.

 5. Валгина Н.С.Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003.

 6. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2009. 264 с.

 7. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум : науково-навчальний посібник. Донецьк : ДонНУ, 2006. 289 с.

 8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

 9. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.

 10. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.

 11. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посібник. Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. 272 с.

 12. Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Редак. видав. центр “Київський ун-т”, 1998.

 13. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монограф. учебное пособие. – К.: Брама, 2004.

 14. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика).Учебное пособие для студентов пед. по спец.№2103 “Иностр.яз.”// Зинаида Яковлевна Тураева. – М. Просвещение, 1986. – 127с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус