Літературна герменевтика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ЗУБРИЦЬКА МаріяФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛт-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія

Опис курсу

Нормативний курс “Літературна герменевтика” розрахований на студентів п’ятого курсу. Курс має покликаний ознайомити студентів з одним із фундаментальних методів дослідження гуманітарних наук, а саме з методом розуміння, тлумачення та інтерпретації художніх текстів. Курс передбачає загальне ознайомлення з історією розвитку герменевтики як науки, і зокрема, з етапами становлення літературної герменевтики як одного із напрямків філософської герменевтики ХХ століття. В програмі курсу передбачено ознайомлення студентів як із розвитком понятійного апарату літературної герменевтики, так і з основними сучасними дискусіями навколо проблем розуміння, оцінювання та інтерпретації художнього тексту. Водночас курс «Літературна герменевтика» покликаний розвивати у студентів вміння та здатність використовувати набуті базові знання з історії світової літератури, історії української літератури, філософії, культурології.

Мета курсу – навчити студентів застосовувати понятійний апарат літературної герменевтики для аналізу, інтерпретації та оцінювання естетичної вартості художніх текстів.

Завдання:

 • ознайомити студентів з інтерпретаційними моделями філософської герменевтики та їхнім впливом на методологічні моделі літературної герменевтики;
 •  ознайомити студентів із термінологічним апаратом літературної герменевтики;
 • сформувати у студентів уявлення про герменевтику як науку розуміння та інтерпретації літературних текстів;
 • удосконалити вміння студентів аналізувати та оцінювати художні тексти;
 • розвивати у студентів здатність самостійно, творчо та критично мислити при читанні художніх текстів;
 • розвивати у студентів мистецтво ведення дискусій навколо прочитаних текстів і літературних явищ;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні етапи;
 • зв’язок теорії літератури з іншими дисциплінами, зокрема з філософією та лінгвістикою;
 • основні етапи розвитку методологічних учень ХХ століття;
 • роль мови у формуванні методології літературознавчих студій;
 • теоретичні основи літературної комунікації;
 • основні терміни, поняття та принципи найпоширеніших літературознавчих методологій ХХ століття;

Студент повинен вміти:

 • застосовувати термінологічний апарат літературної герменевтики для аналізу та інтерпретації художнього тексту;
 • застосовувати основні принципи герменевтичного методу дослідження при аналізі художніх текстів;
 • оцінювати естетичну вартість художнього тексту;
 • поєднувати при аналізі тексту феноменологічний, екзистенційний і герменевтичний методи дослідження
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку;

Рекомендована література

Базова

1. Дильтей В., Введение в науки о духе (фрагменты) // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. — М., 1987.
2. Дильтей, В. Сон. Воображение поэта. Элементы поэтики. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии // Вопросы философии.— 1995.— №5. — С. 112—136.
3. Дильтей, В., Категории жизни // Вопросы философии. — 1995.— №10.— С. 129—143.
4. Гайдеггер М., Навіщо поети?// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
5. Гайдеггер М., Гельдерлін і сутність поезії// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
6. Гайдеггер М., Дорогою до мови. – Л., 2007.
7. Хайдеґґер М. Исток художественного творения. – http://www.philosophy.ru/library/heideg/istok.html
8. Хайдеггер М.Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991.
9. Ґадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
10. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 1: Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – Київ: Юніверс, 2000. – 464 с.
11. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Том 2. – Київ: Юніверс, 2000. – 478 с.
12. Ґадамер Г.-Г.. Актуальність прекрасного
13. Ґадамер Г.-Г. Поезія і філософія// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
14. Рикёр, П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. – М., 1990.
15. Рікер П., Що таке текст? Пояснення і розуміння.// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
16. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 2002.
17. Рикер П. Образ и язык в психоанализе. — МПЖ №4, 1996, Москва.
18. Рікер П. Сам як Інший. – К., 2000.
19. Ганс Роберт Яусс. Естетичний досвід і літературна герменевтика (фраґменти) / Пер. Юрія Прохаська // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002. – С. 368-403.
20. Ганс Роберт Яусс Рецептивна естетика і літературна комунікація// Слово і час
21. Потебня О. Думка і мова //Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2002. – С.34-51
22. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.
23. Фрай Н. Великий код. Біблія і література. – Л., 2010.
24. Квіт С. Основи герменевтики. – К.: КМ Академія, 2003. – 191 с.
25. Зоряна Лановик. Hermeneutica Sakra.—Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2006. — 587 с.

Допоміжна

1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
2. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
3. Возняк Т. Дім буття (деякі аспекти мови й мовлення) – http://www.ji.lviv.ua/n2texts/wozniak.htm
4. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціо-культурний феномен – Львів, 2004.
5. Рихло П. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст.– Чернівці: Рута, 2005. – 583 с.
6. Мінаков М. Герменевтичний досвід і його роль в аналізі культури. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/462?show=full&locale-attribute=en
7. Лановик З. Hermeneutica Sakra.—Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2006. — 587 с.
8. Малахов В.Герменевтика и традиция. – http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_01/1999_1_01.htm
9. Возняк Т. Тексти. – Львів, 2003.

Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://www.nbuv.gov.ua
3. http://booksshare.net
4. http://www.doaj.org

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус