Літературна мапа Нобелівської премії

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ФЕДОРІВ Уляна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс за вибором студента «Літературна мапа Нобелівської премії» розрахований на студентів третього року навчання. Він належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці студентів гуманітарного профілю. Курс передбачає ознайомлення із знаковими авторами та текстами, що були удостоєні Нобелівської премії в галузі літератури. У рамках курсу увагу зосереджено на таких проблемах, як перепрочитання «літератури найвищого рангу», «жіночі голоси» Нобелівської премії, проблема «Іншого» в контексті процесу канонізації, пострадянський досвід «літературного Нобеля» тощо.
Мета курсу – продемонструвати студентам можливості нових прочитань та інтерпретацій текстів, що належать до канону світової літератури ХХ-ХХI ст., випробувавши та осмисливши інструментарій різних літературознавчих методологій у процесі дослідження літературної мапи Нобелівської премії.

Завдання курсу:
• Ознайомлення студентів із основними текстами та авторами, що були удостоєні Нобелівської премії в галузі літератури;
• Вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу;
• Продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів крізь призму зміни генерацій;
• Розвиток у студентів критичного та аналітичного мислення;
• Навчити студентів самостійно мислити, розвивати вміння вести дискусію та обґрунтовувати власну позицію.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• основні етапи історії Нобелівської премії;
• знакові тексти Літературного Нобеля та творчі біографії лауреатів;
• основні тематичні, наративні, композиційні, жанрово-стильові тенденції літературної мапи Нобелівської премії;
• місце аналізованих творів у літературному процесі;

вміти:
• характеризувати творчу спадщину найзнаковіших авторів;
• класифікувати літературні явища;
• зіставляти літературні тенденції, образи та мотиви в різних національних літературах;
• здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
• застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;
• порівнювати твори, споріднені за жанровими і стильовими особливостями;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Базова

 

 1. Адорно Т. Что значит “проработка прошлого” [Електронний ресурс] / Теодор Адорно. – Режим доступу до видання: http://magazines.russ.ru/ nz/2005/2/ado4.html
 2. Ассман А. “Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика” [Електронний ресурс] / Алейда Ассман. – Режим доступу до видання: http://urokiistorii.ru/node/52273
 3. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Ассман Аляйда / Пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012.– 440 с.
 4. Васильева, Е. К. 100 знаменитых писателей / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2003. – 510 с.
 5. Волчек Д. Свидетельства Герты Мюллер. О книгах лауреата Нобелевской премии по литературе / Дмитрий Волчек — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.svoboda.org/content/transcript/1852724.html
 6. Герасимова М. Бытие красоты: традиции и современность в творчестве Ясунари Кавабата. Москва, 1990.
 7. Григорьева Т.П. Читая Кавабата Ясунари. – Иностранная литература.1971 – № 8.
 8. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979 – 160 с.;
 9. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
 10. Гундорова Т. Посттоталітарна пам’ять: виправдати чи виправити? / Тамара Гундорова // Критика. − 2008. − Число 12 (134). − С. 22 – 24.
 11. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с.
 12. Дроздовський Д. Під знаком Нобеля / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2008. – № 1 — 2. – С. 216 — 219. – Рец. до кн. : Шкляр П. Є. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901 — 2006 / П. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь. – К. : Грамота, 2006. – 504 с.
 13. Кирилов С. Нобелівським преміям – 100 років! / С. Крилов // День. – 2001. – №34.
 14. Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия : в 2 т. : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1992. – Т. 1 : А — Л. – 775 с. ; Т. 2 : М – 861 с.
 15. Лемаршанд Ф. . Зруйнований простір (топос Чорнобиля) / Ф.Лемаршанд. // Дух і Літера. – 2001. – № 7-8. – С. 372-382
 16. Літературні премії світу : Нобелівська премія // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 10. – С. 119.
 17. Маценка С. Герта Мюллер – німецька письменниця, нобеліант, творець ландшафтів бездомності / Світлана Маценка. – Львів : ПАІС, 2012. – 52 с.
 18. Не мураками : Нобелевская премия по литературе – 2013 с формулировкой “мастеру современного рассказа” присуждена патриарху канадской литературы Элис Мунро // Панорама. – 2013. – № 42. – 16–23 октября. – С. А14.
 19. Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
 20. Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. – Baltimore: John Hopkins UP, 1996 Neal Arthur G.: National Trauma and Collective Memory: Major Events in the American Century. – Armonk, N.Y. M.E. Sharpe, 1998.

 

 

Допоміжна

 

 1. Бауман З. От пилигрима к туристу, или Краткая история идентичности / З. Бауман // Національна ідентичність: хрестоматія. – Харків: Крок, 2002. – С. 279–297.
 2. Бгабга Г. Націєрозповідність / Гомі Бгабга // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 738-740.
 3. Бондар, А. Нобель для Памука и Букер для дочери : нобелевские лауреаты / А. Бондар // Зеркало недели. – 2006. – 21 октября. – С. 18.
 4. Боронина И. А. Классический японский роман. Москва, 1981.
 5. Висоцька Н. Література США та ідеї мультикультуралізму / Н. Висоцька // Вікно в світ. – 5(8)/99. – С.122-132;
 6. Висоцька Н. О. Американське літературознавствосьогодні: мультикультурний вимір / Н. О. Висоцька // Американська література після середини ХХ століття : матеріали міжнародної конференції. – К. : Довіра, 2000. – С. 273-279.
 7. Висоцька Н. О. Дискусійні питання мультикультуралізму в американському соціумі / Н. О. Висоцька // Концепція мультикультуралізму : зб. наук. праць. – К. : Стилос, 2005. – С. 16-29.
 8. Воробей Н. Текст між генераціями: рецепція творчості Герти Мюллер / Наталія Воробей // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2018. – Вип. 67. Ч. 1. – С. 130–141
 9. Вулф В. Власний простір / Віржинія Вулф. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 112 с.
 10. Гапон Н. Ґендер у гуманітарному дискурсі: філософськопсихологічний аналіз / Наталія Гапон. – Львів : Літопис, 2002. –310 с.
 11. Гнідець У. Комунікативний процес. Візуалізація образу дитини-читача як спосіб здійснення комунікативного процесу у літературі для дітей та юнацтва / У С. Гнідець // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119(2).
 12. Градовський А. В. Парадокси здорового глузду // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 1. – С. 39–42.
 13. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика,  2005. – 264 с.
 14. Ємчук, Т. Постколоніальні виміри хронотопу в романі Дж. М. Кутзее “Безчестя” / Т. Ємчук // Studia Methodologica : альманах / гол. ред. Р. Гром’як ; відп. ред. Ю. Завадський. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 223-228.
 15. Єременко О. В. Погляд у “темноту людського серця” : матеріали до прочитання роману В. Голдінга “Володар мух” // Всесвітня література в середніх закладах України. – 1999. – № 4. – С. 16–18.
 16. Шкляр П. Є. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901 — 2006 / П. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь. – К. : Грамота, 2006. – 504 с.
 17. Коваленко, О. На гусячих крилах – до нобелівки : Сельма Лагерльоф стала першою жінкою-письменницею, яка отримала найпрестижнішу премію / О. Коваленко // Освіта України. – 2012. – № 25. – 18 червня. – С. 15.
 18. Красюк В. Вони пишуть вічним пером — [Текст]: усний журнал, присвячений письменницям-лауреаткам Нобелівської премії / Валентина Красюк // Зарубіжна література. Шкільний світ. — 2012. — № 23. — С. 29—40.
 19. Кушнір, І. Б. Архетип матері у романі Г. Делледи “Мати”/ Кушнір І. Б. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Т. П. Вільчинська, О. М. Веретюк [ та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 249–259.
 20. Легка Н. Осягнення жіночої реальності у літературі ХХІ ст. (аналіз творчості лауреаток Нобелівської премії в галузі літератури)» / Наталія Легка. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=GEwCLTjWeK4
 21. Неочікуваний переможець : німецька письменниця та поетеса Герта Мюллер отримала Нобелівську премію 2009 року з літератури // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 187. – 10 жовтня. – С. 3.
 22. Нямцу А. Литвинюк О. Міфопоетика Вільяма Голдінга / Анатолый Нямцу, Оксана Литвинюк. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2011. – 230 с.
 23. Онікієнко  I. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису / І.М. Онікієнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць). – вип. VI. – 2009. – С. 134-138.
 24. Онуфриенко Г. Ф. Писательская лотерея, или 105 лауреатов Нобеля / Г. Ф. Онуфриенко // Мир библиографии. – 2009. – № 3. – С. 49 — 57 ; № 4. – С. 47 — 52.
 25. Пулина Г. А. Система символов в романе Уильяма Голдинга “Повелитель мух” // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах. – № 4. – 2004. – С. 40–43.
 26. Романцова Б. Остання “нобелівська любов” : [15 фактів про Свєтлану Алексієвич] / Б. Романцова  // Українське слово. – 2015. – 14–20 жовт. (№ 41). – С. 8.
 27. Стусенко О. Нобелівська премія. Література: точка неповернення Герти Мюллер / О. Стусенко // Дніпро. — 2009. — № 12. — С. 159—161.
 28. Сулима М. Ностальгія за великою літературою (лауреати Нобелівської премії з літератури на сторінках львівських періодичних видань) / М.Сулима // Нобелівський рух і Україна : збірник праць / редкол. : М. Андрейчин, П. Бубній, М. Довбенко та ін. – Тернопіль : Джура, 2010. – Т. 5. – С. 128–138.
 29. Толкачев, С. П. (2005) Мультикультурное пространство и мультикультурная литература // Культура «Пост» как диалог культур и циви> лизаций / ред. М. К. Попова и В. В. Струков. Воронеж : Воронежский государственный университет
 30. Ф’ют А. Зустрічі з Іншим / А. Ф’ют ; пер. з польс. Я. Поліщука. – Харків : Акта, 2009. – 261 с.
 31. Хамат, Є. Нобелівський лауреат-2012 Мо Янь : коли мовчання – золото / Є. Хамат // Дніпро. – 2012. – № 11. – С. 152–155.
 32. Хороб С. Я спускалася в пекло, щоб знайти людину : [творчість сучасної білоруської письменниці Світлани Алексієвич] / С. Хороб // Збережені миті (Статті, портрети, інтерв’ю, огляди, рецензії)  / С. Хороб. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 105–111.
 33. Чамеев А. Мир Уильяма Голдинга // Голдинг У. Собрание сочинений: Повелитель мух; Наследники: Романы; Чрезвычайный посол: Повесть. – СПб., 2000. – С. 5-29.
 34. Шиманський, О. Згадали все : “Нобелівський” роман Герти Мюллер присвячено її матері та іншим німцям, вивезеним до СРСР на примусові роботи / О. Шиманський // Україна молода. – 2009. – № 187. – 9 жовтня. – С. 7.
 35. Шиманський, О. Лауреат? Мовчи : Нобелівську премію з літератури у 2012 році здобув китайський письменник Мо Янь / О. Шиманський // Україна молода. – 2012. – № 152. – 12–13 жовтня. – С. 6.
 36. Шкляр П. Є. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901 — 2006 / П. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь. – К. : Грамота, 2006. – 504 с.
 37. Шушарін Д. У пошуках особистості. Чому важливо читати Алексієвич / Д. Шушарін // День. – 2015. – 13 жовт. (№ 186). – С. 9.
 38. Ярошевець С. Роман В. Голдінга „Володар мух” як літературна притча // Всесвіт. – 2000. – № 11-12. – С. 101-105.
 39. Ярошовець С. “Ми ж не дикуни…”. Роман Вільяма Голдінга “Володар мух” як літературна притча / С. І. Ярошовець // Зарубіжна література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал. – 1’2000: “Етносфера”. – К., 2000. – 65 с.
 40. Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures / B. Ashcroft, G. Griffths, H. Tiffin. 2nd ed. – L. & N.Y. : Routledge, 2010. – 283 p.
 41. Fanon F. Black Skin, White Masks / Frantz Fanon. – New York : Grove Press, 1967. – 232 р.
 42. Kehinde Ayo. Post-colonial literatures as counter-discourse: J.M. Coetzee’s Foe and the reworking of the Canon // Journal of African Literature and Culture. 2002 . – №11. – P.33–57.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 1. Варецька С. Ґерта Мюллер – нобеліантка, творець ландшафтів знедолених Софія Варецька [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NSEmjLIDljo
 2. Кисельчук Т. 100 фактів з життя 100 Нобелівських лауреатів з літератури/ Татьяна Кисельчук [Електронний ресурс] //Artmisto. Культурне життя Києва. – 10 серпня 2014. – Режим доступу: http://artmisto.net/2014/08/18/100-faktiv-z-zhittya-100-nobelivskih-laureativ-z-literaturi/
 3. Кіпіані В. Стус і Нобель. Демістифікація міфу / Вахтанг Кіпіані [Електронний ресурс] // Українська правда. – 22 липня 2006. – Режим доступу : https: www.pravda.com.ua/articles/2006/07/22/3133311/
 4. Марвен Л. Практика жизнеописания: путь Герты Мюллер / Лин Марвен — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2009/10/30/muller/
 5. Теория архетипов К.Г.Юнга и ее значение для понимания механизмов восприятия предметного мира. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/vlijanie-junga-nadizajjn/teoriya-arhetipov-k-g-yunga-mehanizmy-vospriyatiya-2.html
 6. Шуман Е. Лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер: «Родина — это и биография» / Ефим Шуман // Deutsche Welle, 2009. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dw.de/лауреат-нобелевской-премии-герта-мюллер-родина-это-и-биография/a-4973669 (Дата обращения 31.08.2015).
 7. Юнг К. Г. Психологические аспекты архетипа матери.[Електронний ресурс]/ Карл Густав Юнг. – Режим доступу: http://www.fidelkastro.ru/psihology/jung/j014.htm

Робоча програма

Завантажити робочу програму