Методика викладання української мови у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛл-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛу-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-52мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-51мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у вищій школі; аналіз проблемних питань у процесі викладання основних мовозначих дисциплін.

Завдання: виробити у студентів уміння виокремлювати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, писати конспекти лекцій з української мови у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з української мови; навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: завдання курсу “Методика викладання української мови  у вищій школі”; загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; форми навчання української мови у вищій школі; лекція як основна форма навчання у вищій школі та вимоги для її написання і проведення; особливості проведення практичних  занять з української мови у вищій школі; особливості проблемного навчання української мови у вищій школ; види самостійної роботи з української мови у вищій школі; форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; способи активізації навчального процесу у вищій школі.

 

вміти: виокремити, проаналізувати проблемні питання в процесі викладання української мови у вищій школі, віднайти оптимальні шляхи подолання труднощів у процесі вик5ладання української мови у вищій школі.

Рекомендована література

 1. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 260с.
 2. Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / Олена Миколаївна Горошкіна, Людмила Олександрівна Попова. – Х.: Основа, 2010.
 3. Дика Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 59-65.
 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 5. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови: навч. пос. / В.Ф.Дороз. К.: Центр навч. літ_ри, 2008. 176с.
 6. Златів М. Л. Формування комунікативних умінь і навичок у студентів філологічних факультетів // УМЛШ – 2004. № 4. – С. 57-59.
 7. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.
 8. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти [Текст] / Станіслав Олександрович Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
 9. Копусь О. А. Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів_філологів / О. А. Копусь // Наука і освіта. – № 1. – 2011. – С. 47–50.
 10. Копусь О. А. Застосування активних методів навчання у формуванні фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів // О. А. Копусь / Наукові записки : науковий збірник. – К. : НПУ імені М. М. Драгоманова, 2012. – Вип. СІV(104). – С. 102–111.
 11. Копусь О. А. Зміст та організація процесу формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології // О. А. Копусь / Науковий вісник Донбасу : електронне наукове видання. – № 1 (17). – 2012. – Режим доступу : http://alma_mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN17/ 12koammf.pdf
 12. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
 13. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
 14. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
 15. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі-словесника // Дивослово. № 11, 2005.
 16. Кучерук О. А. Самостійна робота студентів з методики української мови: Метод. посіб. / О. А. Кучерук. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. – 91с.
 17. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія. – Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007.
 18. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. Посібник. – К.: Академія, 2007.- 360 с.
 19. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// Дивослово. 1994, № 11.
 20. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк ; М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 21. Методика навчання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч.-метод. Посібник / За ред. О.І. Потапенка. – К.6 Міленіум, 2006. – 332 с.
 22. Методика навчання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 23. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник за ред.. О. Сидоренка.– К., 2003.
 24. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя_словесника : монографія / А. В. Нікітіна. – К. : Ленвіт, 2013. – 338 с.
 25. Остапенко Н. Місце моделювання навчання в педагогічному проектуванні ( на матеріалі лвнгвометодики вищої школи ) // УМЛШ. – 2004. – № 2. – С. 41-46.
 26. Остапенко Н. Формування національно-мовної особистості та розвиток зв’язного мовлення як проблема в лінгводидактиці вищої школи // УМЛШ. – 2002. – № 3. С. 35-38.
 27. Пoтaпeнкo O.I., Кoжухoвськa Л.П., Тoвкaйлo Т.I., Чубaнь Т.В. Лiнгвoдидaктикa (курс лeкцiй): Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв фiлoлoгiчних спeцiaльнoстeй вищих нaвчaльних зaклaдiв. – К.: Мiлeнiум, 2005. – 402 с.
 28. Пентилюк М. І. Професійна підготовка студентів_філологів : засвоєння лінгводидактичної термінології / М. І. Пентилюк //Дивослово. – 2005. – №11. – С. 21–24.
 29. Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія [Текст] / Олена Миколаївна Семеног. – Суми : ВВП «Мрія_1» ТОВ, 2005. – 404 с.
 30. Семеног О.М., Дейниченко Н.П.Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
 31. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія. – Черкаси, 2006. – 328 с.
 32. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів навчання мови // УМЛШ, № 8, 2002.
 33. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / кол. авт. За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
 34. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб./ Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 35. Штифурак В. Ідеї гуманізму в національній системі виховання. Рідна школа, №11, 1999.
 36. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі / А. В. Любашенко. – Ніжин : Аспект_Поліграф, 2007. – 296 c.
 37. Ярчук Н. В. Актуальні проблеми викладання СУЛМ у вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського педагогічного університету. – №  Житомир, 2004. С. 129-132.

Робоча програма

Завантажити робочу програму