Магістерський семінар зі спеціальності (славісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛс-51мдоцент ОСТАШ Любов
1016ФЛс-51мдоцент ІГНАТІВ Надія

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Магістерський семінар» (мовознавчий)

Викладач: доц. Осташ Любов Романівна

email: liubov.ostash@lnu.edu.ua

(час консультацій: 04.05.2020 – з 18.10 до 19.30)

Заняття відбуваються дистанційно онлайн у режимі відеоконференції із використанням комунікатора Zoom.

04 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Принципи аналізу досліджуваного матеріалу у магістерській роботі. Розгляд проблем при аналізі досліджуваного матеріалу у магістерській роботі та пошук шляхів їх вирішення (2 год.)

 1. Принципи аналізу досліджуваного матеріалу у магістерській роботі.
 2. Розгляд проблем при аналізі досліджуваного матеріалу у магістерській роботі та пошук шляхів їх вирішення.

06 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Висвітлення історії дослідження проблеми у магістерській роботі (2 год.)

 1. Дослідження проблеми у вітчизняних наукових працях.
 2. Дослідження проблеми у чеських наукових працях.
 3. Дослідження проблеми в інших закордонних наукових працях.

Література

 1. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 2. Кульбабська О.В. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навчальний посібник / О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c.
 3. Мазур О.В.Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 4. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 5. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 6. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2.,rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604s. – Режим доступу: https://prirucka.ujc.cas.cz/
 7. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky / eds. Petr Karlík, Marie Krčmová, Jana Pleskalová, Radoslav Večerka. – Praha : Academia, 2007. – 683 s.

Інформаційні ресурси

 1. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 5. Bibliografie české lingvistiky [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form

Дисципліна «Магістерський семінар» (літературознавчий)

Викладач: Ігнатів Надія Євгенівна

тел. 0974791901 (час консультацій: 20.03.2020; 03.04.2020 – з 15.00 до 16.20)
email: ihnativnadija@gmail.com

17 квітня 2020 року
Тема семінарського заняття: Робота над основними науковими джерелами з проблеми дослідження (2 год.)

Питання для самостійного опрацювання

 1. Пошуки наукової літератури з проблеми дослідження.
 2. Опрацювання основних наукових джерел, виокремлення найважливіших тез щодо досліджуваної у магістерській роботі проблеми.
 3. Робота над повними бібліографічними записами джерел: автор, назва книги (статті), видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру сторінки.
 4. Формування попереднього плану магістерського дослідження. Робота над формулюванням назв розділів та підрозділів наукової роботи.

Література

 1. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. – Київ: Центр навч. літ., 2019.- 350 с.
 2. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Переклад. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 3. КолесниковО. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо- вої літератури, 2011. – 144 с.
 4. Корягін М., Чік В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Київ: Алерта, 2019. – 492 с.
 5. Ладанюк А., Власенко Л., Кишенько В. Методологія наукових досліджень.-  Київ: Ліра-К, 2018.- 352 с.
 6. Мазур О.Основи наукових досліджень: посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Вінниця: Нова Книга: 2013. – 119 с.
 7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Філологія» (слов’янські мови та літератури) / О. Албул, А. Кравчук, Л. Петрухіна. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 8. Основні вимоги до написання та оформлення магістерських і кусових робіт. Методичні рекомендації. Львів. – 2017. – 29 с. Режим доступу. https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Vymohy_do_napysannya_mahisterskykh_robit_2018.pdf.pdf