Магістерський семінар з іраністики

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛп-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта
1032ФЛп-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Курс “Магістерський семінар з іраністики” створено, щоб ознайомити студентів-магістрів із порядком написання магістерської роботи як самостійної наукової роботи із використанням традиційних та новітніх методологічних засад сучасної філології в цілому й іраністики зокрема. Курс скеровує молодих дослідників на опрацювання відповідної до обраних тем наукової літератури, допомагає зрозуміти філологічні теорії та проблеми і використати їх при опрацюванні зібраного фактичного матеріалу.

Мета курсу є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, представлення власних наукових результатів, кваліфікованого ведення наукових дискусій.

Мета передбачає виконання низки завдань:

– висвітлити основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової  роботи,

– викласти теоретичні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності;

– навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Студент повинен

знати:

– головні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження;

– методи та техніку наукових досліджень;

– способи збирання і карткування фактичного матеріалу;

– правила цитування використаних джерел та оформлення покликань на них;

– правила оформлення кваліфікаційного наукового дослідження;

– засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень;

вміти:

– застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження;

– здійснювати пошук та критичний огляд літератури, грамотно оформляти наукове кваліфікаційне дослідження;

– опрацьовувати спеціальну літературу, в т.ч. словники;

– аналізувати основні джерела інформації та практичного матеріалу, здійснювати аналіз фактичного матеріалу;

– узагальнювати теоретичні погляди науковців на різні категорії;

– готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Рекомендована література

 1. Волинка Г.І. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи [Електронний ресурс] / Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Режим доступу: http://www.kph.npu.edu.ua/2010-01-31-12-48-55/43-2010-03-20-20-01-52
 2. Грабинський І. М. Бакалаврські та магістерські роботи: Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських та магістерських робіт / І. М. Грабинський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 39 с.
 3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ;[пер. за ред. О.Глотова]. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.
 4. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.
 5. Коваль О.А. Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи для студ.магістрантів факультету соціології і права /О.А. Коваль. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 54 с.
 6. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.-2-е видання, перероблене і доповнене / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 216 с.
 7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk692388.pdf
 8. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення курсу “Методологія персомовних філологічних студій”. Частина 1 Джерела / О.Ч. Кшановський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 27 с.
 9. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О.Ч. Кшановський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 35 с.
 10. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
 11. Матвєєва Т.С. Курсова, дипломна, магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису: Методичний посібник для студентів філологічного факультету / Т.С. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 74 с.
 12. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. – Тернопіль, 2014. – 272 с
 13. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська, О. В. Данілін, Д. О. Кальмус. –. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. – 196 с.
 14. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. – 80 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус