Магістерський семінар зі спеціалізації (богемісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛчес-11мдоцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

Дисципліну «Магістерський семінар зі спеціалізації» студенти-богемісти вивчають протягом другого семестру магістерського навчання. Передбачено практичні заняття. Курс триває один семестр і завершується заліком.

У рамках курсу «Магістерський семінар зі спеціалізації» студенти отримають знання про методологічне, організаційне та правове підґрунтя, необхідне для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

Мета курсу – ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності, висвітлити правила і принципи та виробити вміння проведення наукових досліджень, представити засади наукової праці.

Цілі курсу – ознайомити із особливостями наукової діяльності, її видами і формами, подати інформацію про принципи здійснення наукового пошуку на всіх етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків, презентація дослідження; виробити вміння застосовувати здобуті знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності; усвідомлювати методологічне, організаційне та правове підґрунтя, необхідне для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій; знати засади створення наукових праць.

вміти: здійснювати науковий пошук, створювати і оформляти наукову працю; критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки; характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації; збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних; оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу; використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі; дотримуватися правил академічної доброчесності; доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються; оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення; упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами;  застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; створювати, аналізувати й редагувати наукові тексти; застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі; знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня; володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення професійної діяльності.

 

Рекомендована література

Література

 1. АлбулО. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С.3–10.
 2. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А.Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017, – C. 3 –11.
 3. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144
 4. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2017. – 272
 5. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 6. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
 7. Закон України “Про авторське право та суміжні права”
 8. Закон України “Про видавничу справу”
 9. Закон України “Про бібліотеки та бібліотечну діяльність”
 10. Закон України “Про телебачення і радіомовлення”
 11. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. – Режим доступу: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
 12. ЛобурН. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C.345–
 13. Мазур О.В.Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 14. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 15. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 16. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 17. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. – Режим доступу: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
 18. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с.
 19. Autorské právo a práva související // Рrávo duševního vlastnictví / P. Koukal, M. Myška, H. Pullmannová, T. Vojtíšková, J. Zibner ; Právnická fakulta Masarykovy univerzity. – Режим доступу: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/pages/06-autorske-pravo-a-prava-souvisejici.html
 20. Autorský zákon – Často kladené otázky // Elportál IS MU. – Режим доступу: https://is.muni.cz/elportal/a_zakon/faq/
 21. Foltýnek T. Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích. Příručka pro akademické pracovníky / Tomáš Foltýnek a kol. – Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. – 28 s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24082/9788024647869%20Foltynek%20-%20Jak%20predchazet%20plagiatorstvi.pdf
 22. Foltýnek T. Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro studenty / Tomáš Foltýnek a kol. – Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. – 42 s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24022/Foltynek%20-%20Jak%20se%20vyhnout%20plagiatorstvi.pdf
 23. Čmejrková S. Jak napsat odborný text / Světla Čmejrová, František Daneš, Jindra Světlá. – Praha : Leda, 1999. – 255s.
 24. Čmejrková S. Normy vědeckého dorozumívání / S.Čmejrová // Termina 94 / ed. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 55–65.
 25. Daneš F. Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu / František Daneš. – Slovo a slovesnost. – 2000. – Č. – S.81–92.
 26. Daneš F. Jazyk vědy / F. Daneš // Český jazyk na přelomu tisíciletí / F.Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. – S.68–83.
 27. Daneš F. K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci / F. Daneš // Termina 94 / ed. M. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 203–208.
 28. Daneš F. Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu / František Daneš // Slovo a slovesnost. – 1994. – Č. – S.1–16.
 29. Filka J. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. – Brno : Vydavatelství Knihař, 2002. – 223s.
 30. Holmerová I. Minimum akademického bontonu / Iva Holmerová. –Praha : Grada, 2014. – 104 s.
 31. Katuščák D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík. – Nitra : Enigma, 2008. – 161 s.
 32. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky / eds. Petr Karlík, Marie Krčmová, Jana Pleskalová, Radoslav Večerka. – Praha : Academia, 2007. – 683 s.
 33. Meško D. Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra. – České upr. vydání. – Martin : Osveta, 2006. – 481s.
 34. Рrávo duševního vlastnictví / P. Koukal, M.Myška, H.Pullmannová, T. Vojtíšková, J. Zibner ; Právnická fakulta Masarykovy univerzity. – Режим доступу: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html
 35. Spousta V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. – Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. – 232 s.
 36. Schneiderová S. Jak nepsat diplomovou práci / Soňa Schneiderová. – Olomouc, 2011. – 60s.

Словники, довідники, енциклопедії

 1. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / І.Д. Ганич, І.С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. –360 с.
 2. Українська мова : енциклопедія / ред. кол. : В.М. Русанівський … [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2007. – 852c.
 3. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2.,rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604s. – Режим доступу: https://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Horniatko-Szumiłowicz A., Kuczyńska M., Koczur-Lejk K., Rodziewicz B. Polsko-czesko-rosyjsko-ukraiński słownik pojęć – Szczecin, 2010. – 270s.
 7. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik

Інформаційні ресурси

 1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 5. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 6. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
 7. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 8. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 9. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 10. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://ucl.cas.cz
 11. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://ujc.avcr.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус