Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СТЕЛЬМАХ МартаФЛп-11м, ФЛх-11м, ФЛя-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛп-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛх-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛя-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Курс “Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ” є важливим складовим елементом у підготовці магістрів зі східних мов. Курс надає слухачам магістратури цілісну і логічно-послідовну систему знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ; розкриває концепції, основи теорії та методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти.

Метою курсу є підготовка фахівців до науково-педагогічної діяльності, засвоєння студентами знань та умінь у галузі філологічних педагогічних досліджень, розвиток компетенції самостійної науково-методичної роботи й оволодіння методикою викладання сходознавчих дисциплін.

Студент повинен знати:

– головні методичні поняття та категорії, необхідні для проведення різних навчальних занять у вищій школі;

– правила ведення та оформлення педагогічної документації;

– засади складання програм з фахових філологічних дисциплін.

Засвоївши програму курсу “Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі”, студент повинен вміти:

– застосовувати на практиці головні методичні поняття та категорії, необхідні для проведення різних навчальних занять у вищій школі;

– грамотно вести та оформляти педагогічну документацію;

– грамотно складати програми з фахових філологічних дисциплін.

Рекомендована література

  1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя; авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – К.: Освіта України, 2004. –388 с.
  2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: МОН, 2004. – 200 с.
  3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – Вид.2. – К.: Знання, 2011. – 486 с.
  4. Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального
    процесу: Довідник для студентів. – К.: Освіта України, 2006. – 90 с
  5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
  6.  Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
  7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.
  8. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посібникдля магістрантів і аспірантів. – ТОВ “Філ-студія”, 2006. –320 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус