Методологія літературознавчих студій (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ЗУБРИЦЬКА МаріяФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛо-11мдоцент ЗУБРИЦЬКА Марія

Опис курсу

Опис курсу

Курс “Методологія літературознавчих студій” розрахований на студентів п’ятого курсу. Курс покликаний дати загальні знання та уявлення про методи дослідження літературних текстів у ХХ столітті, понятійний апарат, головні терміни, напрями розвитку таких важливих шкіл, як формалізм, структуралізм, деконструкція, постструктуралізм, психоаналіз, фемінізм, пост колоніалізм тощо. Відповідно, курс апелює до основних методологій, які студентам осягнути основні теоретичні положення та концепції розуміння, пояснення та тлумачення літературних текстів. Водночас курс «Методологія літературознавчих курсів» покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема всупу до літературознавства, теорії літератури, поетики, історії світової літератури, історії української літератури, філософії, культурології та загальної лінгвістики.
Мета курсу – навчити студентів розуміти, пояснювати та інтерпретувати художні тексти як соціокультурний феномен і як джерело естетичної інформації.

Завдання:
• ознайомити студентів із основною методологічною термінологією провідних літературно-теоретичних шкіл і напрямків;
• сфокусувати увагу слухачів на розвитку провідних ідей у літературознавчій методології ХХ століття;
• сформувати у студентів чітке розуміння поняття «методу» та вміння застосовувати його для адекватного відчитування літературних текстів;
• виробити навички методологічного підходу до інтерпретації художніх текстів;
• навчити студентів критично оцінювати літературні тексти;
• розвивати вміння вести методологічні дискусії та обґрунтовувати власну позицію;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
• основні літературознавчі напрямки та школи;
• зв’язок теорії літератури з іншими дисциплінами, зокрема з філософією та лінгвістикою;
• основні етапи розвитку методологічних учень ХХ століття;
• роль мови у формуванні методології літературознавчих студій;
• теоретичні основи літературної комунікації;
• основні терміни, поняття та принципи найпоширеніших літературознавчих методологій ХХ століття;

вміти:
• володіти термінологічним апаратом методології літературознавчих студій ХХ ст.;
• застосовувати при інтерпретації літературних творів основні методи дослідження художніх текстів;
• розпізнавати та використовувати методологічні принципи дослідження художніх текстів;
• аналізувати текстуальний і контекстуальний параметри художнього тексту;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Базова
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
3. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
4. Барт Р. S/Z. – М., 2001.
5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
6. Бовуар Сімона де. Друга стать. — К., Основи, 1995
7. .Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
8. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. – Львів, 2002.
9. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
10. Ґадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
11. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 1: Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – Київ: Юніверс, 2000. – 464 с.
12. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Том 2. – Київ: Юніверс, 2000. – 478 с.
13. Ґадамер Г.-Г.. Актуальність прекрасного
14. Ґадамер Г.-Г. Поезія і філософія// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
15. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
16. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
17. Зубрицька М,. Homo legens: читання як соціо-культурний феномен. – Львів. Літопис. 2004.
18. Ингарден Р. Исследования по эстетике. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1962. — 572 с.
19. Ингарден Р. Очерки по философии литературы. — Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1999. — 184 .
20. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.
21. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.
22. Ман Поль де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. –Изд-во Уральского ун-та. Екатеринбург. -1999
23. Рикёр, П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. – М., 1990.
24. Рікер П., Що таке текст? Пояснення і розуміння.// Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Л., 2002.
25. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 2002.
26. Рікер П. Сам як Інший. – К., 2000.
27. Потебня О., Естетика і поетика слова.— К., 1985;
28. Потебня О., Думка і мова// Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки в XX ст. Львів, Літопис, 2002.
29. .Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
30. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.

Допоміжна
1. Бахтин М. Проблемы творчества Достоевского. — Москва, 1963.
2. Бахтин М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.– Москва, 1990
3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. — М.: ДИК, 1999.
4. Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб.: Наука, 2001.
5. Дискурс формалізму: український контекст// Соло триває… нові голоси”Вип. 1 – Львів: Літопис, 2004 http://www.anthropos.org.ua/dspace/handle/123456789/49
6. Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля / Пер. А. Денежкина, В. Куренного. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
7. Хайдеґґер М. Исток художественного творения — http://www.philosophy.ru/library/heideg/istok.html
8. Хайдеггер М.Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991.

Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://www.nbuv.gov.ua
3. http://booksshare.net
4. http://www.doaj.org

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус