Методика викладання лексики в іншомовній аудиторії

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664АНТОНІВ ЛесяФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31, ФЛо-32,

Опис курсу

Мета спецкурсу – ознайомити з основними теоретичними засадами методики навчання лексики в курсі української мови як іноземної, його предметом та об’єктом, суттю навчання лексичного аспекту української мови іноземців, лінгводидактичними особливостями викладання, а також сформувати навички самостійного, творчого підходу до роботи з лексичними одиницями у практичному курсі української мови як іноземної.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
• з’ясувати теоретичні засади методики навчання лексики української мови як іноземної;
• охарактеризувати поняття лексична компетенція, семантична компетенція;
• виокремити лексичні навички як обов’язковий елемент змісту навчання іноземної мови (рецептивні, репродуктивні, навички обґрунтованої здогадки, навички користування різними видами словників);
• охарактеризувати лексичні одиниці як об’єкт опису лінгводидактики;
• описати методику використання тематичних, візуальних, тлумачних та інших словників у процесі навчання;
• з’ясувати критерії відбору лексичних мінімумів;
• охарактеризувати типи вправ для вироблення лексичних умінь і навиків;
• вказати на способи подання лексичного матеріалу у підручниках і посібниках з української мови як іноземної;
• активізувати самостійну роботу студентів, пов’язану зі створенням системи вправ і завдань для практичної роботи з іноземцями.

Унаслідок засвоєння теоретичних основ спецкурсу з методики навчання лексики в курсі української мови як іноземної студенти мають:
а) знати:
• зміст методичної компетенції майбутніх викладачів щодо викладання лексики в іншомовній аудиторії;
• особливості методичної організації роботи на занятті з іноземцями;
• обсяг лексичного матеріалу та послідовність його введення залежно від мети, етапу навчання та рівня знань слухачів;
• шляхи формування лексичних навичок у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності;
• зв’язок навчання лексики з навчанням фонетики, граматики, стилістики і формуванням соціокультурної компетенції студентів-іноземців;
• специфіку роботи над безеквівалентною, фоновою і конотативною лексикою.
• шляхи розширення активного і пасивного словника студентів-іноземців; способи закріплення нової лексики.

У результаті навчання щодо вироблення практичних навичок роботи з навчальним матеріалом з різних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії студенти мають:
б) уміти:
• обирати способи семантизації лексики залежно від мети та етапу навчання іноземного студента (наочність, підбір синонімів, антонімів, тлумачення, переклад, дефініція тощо)
• відбирати та готувати лексичний матеріал культурологічного змісту;
• використовувати різноманітні наочні, аудіовізуальні й технічні засоби для навчання лексики;
• укладати систему вправ і завдань для вироблення практичних умінь та навичок оволодіння навчальним матеріалом;
• укладати тестові завдання для діагностики й оцінювання лексичних знань студента-іноземця;
• аналізувати лексичний матеріал підручників і посібників з української мови для іноземців;
• творчо використовувати Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти в процесі навчання лексики.

Теоретичний матеріал спецкурсу „Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної” призначений для вивчення впродовж 75 годин.
До всього спецкурсу подано список літератури, який висвітлює визначений програмою навчальний матеріал. Він допоможе студентам самостійно здобути знання про різноманітні методичні явища, стане джерелом важливої лінгводидактичної інформації, необхідної для написання рефератів, а також курсових чи дипломних (магістерських) робіт з проблем навчання лексики в курсі української мови як іноземної.

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів:
1. Лексика у практичному курсі української мови як іноземної.
2. Проблеми відбору і розширення лексичного матеріалу.
3. Особливості навчання лексики.

Рекомендована література

Базова
1. Гнаткевич Ю. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах. – К. , 1999. – 317 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д-р пед. наук. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273с.
3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих закладів освіти / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
5. Настольная книга предподавателя иностранного языка. – Минск, 2000. – 522 с.
6. Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання: Зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції (Ялта, вересень 1993). – Львів, 1994. – 143 с.
7. Seretny Anna. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. – Krakow, 2011 – 343 s.

Допоміжна
1. Альохіна С. В., Онкович Г. В., Шутенко Я.-С. М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси. – Київ, 1998.
2. Бахтіярова Х. Ш., Лукашевич С. С, Майданюк І. З та ін. Українська мова: Практичний курс для іноземців. – Тернопіль, 1999.
3. Белей О. Українська мова. – Львів, 2003.
4. Василенко В. Українська мова. Поглиблений практичний курс. – Т.1. – 2. – Poznan, 2001.
5. Василенко В. Українська мова: Тексти для читання: Антологія. – Познань, 1996.
6. Вивчаємо українську: Підручник / Укл. Л. Г.Новицька, Т. М.Поліщук –Львів, 1995.
7. Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. – Київ, 1997.
8. Выхованец И. Р., Карпиловская Е. А., Клименко П. Ф. Изучаем украинский язык. Расширенный курс: Самоучитель. – Киев, 1996.
9. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. – Київ, 1992.
10. Гладкий М. Практический курс украинского языка: Пособие для русских школ. – Киев, 1924.
11. Гримич М., Непийвода Н., Різун В. Українська мова щодня. Початковий рівень: Навчальний посібник / За ред І. Осташа. – Київ, 1998.
12. Євстигнєєва Г. А. Перші кроки українського мовлення: Навчальний посібник для студентів-іноземців. – Львів, 1994.
13. Жлуктенко Ю. А., Карпиловская Е. А., Ярмак В. И. Изучаем украинский язык: Самоучитель / Под ред. В.М. Русановского. – Киев,1991.
14. Жлуктенко Ю. О., Тоцька Н. І., Молодід Т. К. Українська мова: Підручник для іноземних студентів. – Київ, 1978.
15. Исиченко Ю. А., Калашник В. С., Свашенко А. А. Самоучитель украинского языка. – Киев, 1990.
16. Космакова-Братушенко Г. Д. Українська мова для іноземців. – Одеса, 2000.
17. Лесів М. Шкільна граматика української мови. – Warszawa, 1995.
18. Лизанець П. Н., Горват К. Українська мова для початківців. – Ужгород, 1992.
19. Лизанец П. Н., Юрчук Т. Г. Учим украинский язык: Учебное пособие для начинающих. – Ужгород, 1999.
20. Лісна О. О. Вивчаємо українську самостійно: Навчальний посібник. – Київ, 1992.
21. Макарова Г. І. Розмовляйте з нами українською мовою: У 3-х ч. – Київ,1992 –1993.
22. Макарова Г. І., Паламар Л. М., Присяжнюк Н. К. Розмовляйте з нами українською мовою. – Ч.1. – К, 1971; 2-е вид. 1988. Ч.2. – К., 1971; 2-е вид. 1988. Ч.3. – К., 1972; 2-е вид. 1988.Ч.4. – Київ, 1972; 2-е вид. 1983.
23. Макарова Г. І., Паламар Л. М., Присяжнюк Н. К. Вивчайте українську мову. – К., 1975.
24. Макарова Г. І., Паламар Л. М., Присяжнюк Н. К. Розмовляймо українською. Вступний курс. – У 3-х ч. – Київ, 2002.
25. Маняченко Т., Есауленко А. Маленький полиглот: Картинный словарь для детей и взрослых русский, украинский, английский, французский, итальянский, немецкий. – СПб, 1997.
26. Медушевський А. П., Зятківська Р. І. Граматика української мови. – Київ, 1963.
27. Методичні рекомендації з української мови для студентів–іноземців. Початковий курс. – Черкаси, 1998. – Ч.1–2.
28. Намакштанська І. Є. Добридень: Навчальний посібник з української мови у малюнках і мовленнєвих моделях. – Донецьк, 1998.
29. Новак М. Українська мова. – Братислава, 1991.
30. Паламар Л. М. Практичний курс української мови: Поглиблений етап вивчення. – Київ, 1995.
31. Паламар Л. М., Бех О. А. Практичний курс української мови: Навчальний посібник. – Київ, 1993.
32. Панько С. Українська мова: Посібник для філологів. – Ніредьгаза, 1995.
33. Романчук Б. Українська мова: Граматичні й правописні вправи. – Нью-Йорк, 1990.
34. Співак І. Збірник диктантів з української мови для початкової школи. – Warszawa, 1998.
35. Станкевич Н. Морфологія сучасної української мови: зб. вправ. – Wroclaw, 1997.
36. Сучасна українська мова: Практичний курс: зб. текстів для домашнього читання на підвищеному етапі (з лексичним коментарем) / Упоряд. і адапт. С. С. Панько. – Вип.1. – Ньіредьгаза, 1994.
37. Тематичні діалоги для розвитку усного мовлення на початковому етапі навчання української мови як іноземної / Укл. Н.Станкевич. – Львів, 2000.
38. Терлак З. М., Сербенская А. А. Украинский язык для начинающих. – Львов, 1992.
39. Украинский язык. Трудности правописания для русскоязычных. – Киев, 1992.
40. Ющук И. Ф. Курс ускоренного обучения украинскому языку. 30 занятий. – Киев, 1994.
41. Ющук И. Ф. Я выучу украинский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Украинская литература до 1917 года: Учеб. пос. – Киев, 1991.
42. Amir-Babenko S. Lehrbuch der ukrainischen Sprache. – Hamburg, 1999.
43. Colloqual Ukrainian. By Jan Press and Stefan Pugh. – London – New York, 1994.
44. Denysiuk I., Jarczak D., Kucharska E. Jezyk ukrainski w cwiczeniach. Skrypt dla studentow polskojezycznych. – Szczecin, 1993.
45. Franko R.Ukrainian for speakers of English. Text. Introductory an Intermediate levels. – Calgary–Alberta.
46. Holyn’ska T. Mini-rozmowki ukrain’skie. – Warszawa, 1993.
47. Hryckowian J. Jak uczyc jezyka ukrainskego: Poradnik metodyczny do nauczania jezyka ukrainskijego w szkolach polskich. – Warszawa, 1968.
48. Huk I., Kawecka M. Вивчаємо українську мову: Podrecznik do nauki jezyka ukrainskiego. – Lublin, 1994.
49. Huk I., Szost L. Вивчаємо українську мову: Podrecznik do nauki jezyka ukrainskijego. – Warszawa, 1997.
50. Modern Ukrainian. By Assya Humesky. – Toronto, 1988.
51. Pugh S. M., Press J. Ukrainian: A comprehensive grammar. – London – New York, 1999.
52. Rudnickyj I. Lehrbuch der ukrainischen Sprache. – Wiesbaden, 1992.
53. Slavutych Y. Manual da lingua ucraniana. – Curitiba – Parana – Brasil, 1976.
54. Spiwak J. Podrecznik jezyka ukrainskiego: Самовчитель української мови для всіх. – Warszawa, 1996.
55. Swiecicki U. Rzecz o jezyku ukrainskim: gramatyka z przykladami. – Lwow, 1923.
56. Ukrainian (Teach yourself book). A complete course for begininers by Olena Bekh and James Dingly. – London, 1998.
56. Wasiak E. Сучасна українська літературна мова: Вправи з фонетики і морфології. – Warszawa, 1989.

Матеріали

Інформаційні ресурси
1. http://livemocha.com/pages/languages/learn-ukranian
2. http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-70-free-lessons-ukrainian.html
3. http://www.oomroom.com/ukr/index.php
4. http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
5. http://velyka-chy-mala-litera.wikidot.com/
6. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/
7. http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
8. http://pravila-uk-mova.at.ua/
9. http://www.bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv/
10. http://slovopedia.org.ua/
11. http://sum.in.ua/
12. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
13. http://slovnyk.ua/
14. http://uk.worldwidedictionary.org/
15. http://ycilka.net/slovnyk_syn.php
16. http://rhymester.org/
17. http://stalivyrazy.org.ua/
18. http://tlumach.com.ua/use_universalnyy_slovnyk_entsykloped…/
19. http://rozum.org.ua/
20. http://hrinchenko.com/
21. http://www.lingvo.ua/
22. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
23. http://ukrainskamova.narod.ru/1.HTM
24. http://books.google.com.ua/books?id=GfQcrEJKSwUC
25. http://slovoua.com/
26. http://javot.net/mova/glav.htm
27. http://www.lycem-do-dytyny.com/home/1-golovna
28. https://www.ualberta.ca/ULEC/publications/nova1.html#dialogues
29. http://www.hurtom.com/portal/
30. http://gurt.org.ua/news/recent/24102/
31. http://mova.kreschatic.kiev.ua/index.html
32. http://www.rr.lviv.ua/listing.php
33. http://radiozhurnalslovo.blogspot.com/
34. http://www.proradio.org.ua/