Методика викладання фольклору у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор СОКІЛ ГаннаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛф-11мпрофесор СОКІЛ Ганна

Опис курсу

Мета навчального курсу

 • визначення актуальних проблем, пов’язаних з методикою викладання фольклору у вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства та шляхів розв’язання;
 • формування досвіду аналізу та розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу;
 • відбір і систематизація форм, методів і прийомів організації навчально-виховної діяльності у вищому навчальному закладі;
 • вивчення та впровадження в педагогічний процес вищої школи передового педагогічного досвіду відомих філологів-фольклористів;
 • формування у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів готовності до ефективного впровадження в навчальний процес традиційних та інноваційних методів навчання, виховання та контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, методів та прийомів ефективної організації самостійної роботи студентів, досвіду організації професійного самовдосконалення та самовиховання майбутнього викладача ВНЗ;
 • формування умінь та навичок використання у навчально-виховному процесі вищої школи сучасних мультимедійних технологій;
 • формування професійно-педагогічної спрямованості особистості викладача вищого навчального закладу;
 • розвиток педагогічного мислення та професійної самосвідомості викладача вищого навчального закладу;
 • формування інтересу до викладацької діяльності, спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості;
 • розробка методичних рекомендацій щодо ефективної організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.
 • ознайомлення студентів з особливостями вивчення фольклористичних дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо).

Завдання методики викладання у вищій школі є підготовка майбутніх викладачів-словесників до проведення сучасного якісного заняття у закладі вищої освіти — добре підготовленого, ретельно розрахованого відповідно до поставленої мети та наявних можливостей. Ці завдання реалізуються в ході проведення лекційних і семінарсько-практичних занять, зміст яких передбачає вивчення усної словесності, фольклористики у двох аспектах: пізнавальному й прагматичному. Завданнями занять є виховання інтересу та потреби в самостійному прочитанні й аналізі фольклорних творів. .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • традиційні та сучасні інноваційні технології
 • культурологічні компетентності
 • загальнодидактичні принципи та основні компетентності викладання фольклору у вищій школі;
 • форми і методи викладання фольклору у вищій школі

вміти:

 • формувати інформаційну компетентність (уміння здобувати первинну інформацію – сприймати основний зміст фольклору);
 • обробляти інформацію (виділяти головне, робити висновки);
 • прищеплювати студентам любов до українського фольклору, вчити відчувати красу художнього слова,
 • розвивати творчі й комунікативні здібності студентів.
 • володіти нормами діалогічного мовлення на практичному чи семінарському занятті (формувати комунікативну компетентність)
 • застосувати традиційні та інноваційні принципи та методи у процесі викладання,
 • укладати конспекти лекцій з фольклористичних дисциплін у вищій школі; підготувати лекцію і провести її; підготувати практичне заняття і провести його.

Рекомендована література

Базова

Вергасов В. М. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищої школи. – К., 1995.

Вовк. М. П. Фольклористика у класичних університетах: Історико-педагогічний аспект. Програма спецкурсу для магістрів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 72 с.

Копусь О. А. Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів-філологів // Наука і освіта. – № 1. – 2011. – С. 47–50

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.

Мистецтво бути викладачем: практ. посіб. / ред. О.Сидоренко; пер. з англ. К., 2003.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К., 1997.

Нікітіна А. В. Текст. Педагогічний дискурс. Методичні рекомендації до вивчення курсу для магістрантів філологічного факультету. – Луганськ, 2006.

Журнали: «Вища освіта в Україні», «Магістр», «Дивослово», «Освіта України» та ін.

Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. Вінниця, 2015. 224 с.

Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. Одеса, 2014.  200 с.

Семеног О. Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Глухів, 2005. 89 с.

Сокіл Г. Обрядовий фольклор українців . Навчальний посібник. Львів, 2018. 138 с.

 

Допоміжна

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. 557 с.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти.  К. : ВВП «Компас», 1997. – 64 c.

Бондар А., Ранська Л. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К., 1977.

Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ,2006. – 384  с.

Галушко Т. Лекції у вищій школі. – К., 1971.

Гордон Драйден, Джаннет Вос. Революція в навчанні [перекл. з англ. М. Олійник]. Львів: Літопис, 2005. 542 с.

Дика Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання. Дивослово. 2003. № 9.С. 59-65.

Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 16. – C. 3-15.

Златів М. Л. Формування  комунікативних умінь і навичок у студентів філологічних

Козлова Г. Проблеми підручника вищої школи. Освіта України. 2002.

Кремінь Т.Д. Науково-методичні рекомендації до курсу «Фольклор». Миколаїв. 2007. 60 с.

Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету / Укладачі: П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 64 с.

Пультер С. О, Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в школі: курс лекцій для студентів-філологів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 144 с.

Ройз С. Цілющі властивості казки відомі віддавна // Урок української.  2005. №11–12.

Савчук Н. Прислів’я і приказки. Ігрові завдання до теми. // українська мова та література. 2006. № 47. С. 22-25.

Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі освіти. – К., 2003. – 206 с.

Степанишин Б. Взаємозв’язок і взаємопроникнення фольклору і літератури. Дума про школу: Літературна освіта й естетичне виховання учнів 5-12 класів загальноосвітньої школи. Рівне: «Формат-А», 2004. С.169-176.

Супрун В.М. Усна народна творчість : тематика, образна система, методика вивчення: Навчально-методичні рекомендації для підготовки до практичних занять магістрантів спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Вінниця, 2007. 16 с.

Токмань  Г. Л Методика навчання української літератури в середній школі. Київ: Академія, 2012. 312 с.

Українська фолькористична енциклопедія. Керівн. проекту, наук. редактор, упоряд. В.Сокіл.  Львів, 2018. 808 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму