Модернізм в російській літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент ІГНАТІВ Надія
828доцент ІГНАТІВ Надія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета:

1) ознайомити студентів з особливостями формування та розвитку російського модернізму;

2) акцентувати увагу на способах жанрової реалізації літератури доби модернізму;

3) поглибити та розширити знання, здобуті при вивченні нормативних курсів з історії російської літератури  та  окреслити особливості розвитку модерністської літератури.

Завдання:

1) надати студентам необхідні теоретичні та історико-літературні знання;   

2) навчити студентів аналізувати особливості літературних явищ та творчості письменників-модерністів  у їх взаємозв’язках;

3) поглиблювати розуміння літературного процесу на прикладі творчих доль  письменників новітньої доби;

4) сформувати системний підхід до аналізу явищ літературного процесу 19-поч.20 ст.

 В результаті вивчення даного курсу cтудент повинен ЗНАТИ:

 • об’єкт, предмет та завдання курсу;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні російського модернізму;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • концепції провідних літературознавців щодо розвитку російського модернізму;
 • основні закономірності розвитку модернізму у російській літературі, його ідейні та естетичні напрямки;
 • дослідницькі праці вчених, які досліджують особливості розвитку російського модернізму;
 • зміст та проблематику основних художніх творів представників російського модернізму ;
 • обсяг викладання творчості представників російського модернізму в школі;
 • тенденції розвитку російського  постмодернізму у порівнянні з аналогічними явищами у світовиій літературі на межі 19-20 ст.

Студент повинен УМІТИ:

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури новітньої доби;
 • орієнтуватися у складності та закономірностях літературного процесу;
 • аналізувати художні твори письменників-модерністів; користуватися літературно-критичною термінологією;
 • виокремлювати специфічні домінантні теми російського літературного модернізму ;
 • критично оцінювати посібники з проблем розвику модернізму;
 • зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у літературі;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність того чи іншого російського письменника поч.ХХ ст. для сучасного українського читача;
 • порівнювати та знаходити спільні риси та відмінності у тенденціях розвитку російського та українського модернізму.

                                                      Рекомендована література

                                                                        Базова

 1. Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.
 2. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни. В поэтическом мире В.Маяковского. — Л., 1984.
 3. Баевский В. Давид Самойлов . М., 1986.
 4. Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998.
 5. Гажева І.Д. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби  : навч. посіб.  Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 283 с.
 6. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997.
 7. История русской литературы: В 4-х т. Литература конца ХIХ-начала ХХ в. Л., 1984. Т.4.
 8. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы. М., 1995.
 9. Михайлов О. Литература русского зарубежья. От Мережковского до Бродского. М., 2001.
 10. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
 11. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999.
 12. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992.
 13. Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1988.
 14. Русская литература ХХ века: школы, направления. Методы творческой работы /В.Н.Альфонсов, В.Е.Васильев и др.:Под ред. С.И.Тиминой. М., 2002.
 15. Русская поэзия серебряного века. 1890 -1917. Антология. М., 1993.
 16. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь /Сост. П.А.Николаев. М., 2000.
 17. Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ в. М., 1992.
 18. Смирнова Л.А. Русская литература к. ХІХ — нач. ХХ века. М., 2001.
 19. Соколов А.Г. История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века. М., 1988.
 20. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца ХIХ – начала ХХ века. Хрестоматия. М., 1982.
 21. Стрелков Л.А. Под знаком Бальмонта. М., 1997.
 22. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.

                                                                                             ДОПОМІЖНА

 1. Богомолов Н.А. В зеркале «серебряного века»: Русская поэзия начала ХХ века. М., 1990.
 2. Ильин И.А. Творчество Мережковского //Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М., 1993.
 3. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. – 255 с.
 4. Очерки литературы русского зарубежья /Под ред. А.Г.Соколова. М., 2001.
 5. Русская советская философская поэзия. Человек и природа. — Л., 1984.
 6. Современные русские поэты. Поэтическая антология / Под ред. В.В. Агеносова и К.Н. Анкудинова. М., 2006.
 7. Словарь литературоведческих терминов. — М., 1974.
 8.  Смирнова А.И. «Не то, что мните вы, природа»: Русская натурфилософская проза 1960 – 1980-х годов. – Волгоград, 1995.

                                                             Інформаційні ресурси

 1. books.google.com.ua/books?isbn=5948482626…..
 2. www.twirpx.com/file/119234/ Владимир Бондаренко. 50 поэтов ХХ века.   www.zavtra.ru/denlit/155/11.html
 3. Виталий Севрюгин . Анализ современной поэзииproza.ru/2009/10/30/715

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус