Жанрові виміри сучасного українського роману

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ПЕЧАРСЬКИЙ АндрійФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛу-35, ФЛо-32

Опис курсу

Жанрові виміри сучасного українського роману – один із важливих аспектів наукового вивчення літературного процесу певного періоду. У курсі розглядаються найбільш поширені жанрові модифікації роману, наводяться визначення основних категорій генології, пропонується «схема» їхніх взаємовідношень та типології. До аналізу залучені сучасні західноєвропейські теорії та концепції жанрології.

Метою курсу є системно і комплексно представити жанрові виміри сучасного українського роману. Розтлумачити специфіку поняття жанрових модифікацій, їхню дискусійність, межовість у парадигмі літературних родів. З’ясувати  культурно-історичний контекст появи різновидів українського роману в сучасному літературному процесі. Окреслити коло українських романістів, дотичних до певного періоду та їхні індивідуальні творчі концепти.

 Завдання:

 • охарактеризувати жанрові виміри сучасного українського роману;
 • надати науковий коментар до жанрових модифікацій сучасного українського роману;
 • встановити закономірності структурного цілого в «жанрологічній деканонізації» сучасного українського роману;
 • визначити особливості жанрового синкретизму сучасного українського роману;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 •  основні принципи жанрової ідентифікації сучасного українського роману;
 • термінологічну специфіку жанрології,;
 • ідейно-естетичну ієрархію сучасних українських романістів;
 • основні принципи змішування жанрового патерну

 вміти:

 • розкрити суть «романного мислення» в трансформації жанрів творчості сучасних українських письменників;
 • аналізувати поняттєву парадигму жанрових модифікацій сучасного українського роману (нелінійна романістика, гіпертекстуальний роман, роман-екфразис, параболічний роман та його різновиди, жанровий синкретизм сучасного українського роману: роман-драма, гомеричний роман-симфонія, роман-септалогія, роман-сага) на конкретному історико-літературному матеріалі;
 • виявити правильне розуміння сутності взаємозв’язку «життєвого матеріалу» та «художньої фікції» у романістиці сучасних українських письменників;
 • простежити грані ліричних, епічних і драматичних форм на прикладах конкретних прозових творах.

Рекомендована література

 1. Автоинтерпретация. Сборник статей [ред. А. Б. Муратова, Л. А. Иезуитова]. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1998. 207 с.
 2. Андієвська Е. Герострати. Мюнхен: Сучасність, 1971. 500 с.
 3. Андієвська Е. Роман про людське призначення. Мюнхен : Сучасність, 1982. 514 с.
 4. Андрухович Ю. Московіада. Роман жахів.  Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.  152 с.
 5. Андрухович Ю. Перверзія. Львів: ВНТЛ-Класика, 2002.  288 с.
 6. Андрухович Ю. Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода // Слово і час. 1999. № 3. С. 56–66.
 7. Андрухович Ю. Рекреації. Харків: Вид‑во «Фабула» 2017. 240 с.
 8. Антипович Т. Помирана. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 224 с.
 9. Антипович Т. Людство втомилося від свого складного світу / Інтерв’ю з України. Розмови про життя і не тільки… 2017. 23 лютого. Електронний ресурс. Режим доступу : [https://rozmova.wordpress.com/2017/02/23/taras-antypovych/].
 10. Антипович Т. Хронос. Київ А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. 200 с.
 11. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / Вопросы литературы и эстетики. Москва: Худож. лит., 1975. С. 234407.
 12. Бовсунівська Т. Жанрові модифікації сучасного роману. Харків.: Вид-во «Діса плюс», 2015. 368 с.
 13. Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. Київ: КНУ, 2008. 520 с.
 14. Винничук Ю. Цензор снів. Харків: Фоліо, 2016. 319 с.
 15. Визель М. Гипертексты по ту и эту сторону экрана // Иностранная литература. 1999. № 10. С. 156–159.
 16. Голубович І. Біографія як соціокультурний феномен: методологія аналізу в гуманітарному знанні // Інтегративна антропологія. 2009. №1 (13). С. 47–53.
 17. Даниленко В. Кохання в стилі бароко. Львів: Піраміда, 2009.  254 с.
 18. Забужко О. Музей покинутих секретів. Київ: Комора, 2015. 832 с.
 19. Завадський Ю. Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель мережевої літератури Еспена Дж. Аарсета // Studia methogologica. Вип.16. Тернопіль: РВВ ТНПУ, 2005. С. 54–59.
 20. Іваничук І. Огненні стовпи. Харків: Фоліо, 2019. 512 с.
 21. Іздрик Ю. Воццек воццекургія. Львів: Кальварія, 2002. 199 с.
 22. Іздрик Ю. АМ ™. Львів: Кальварія, 2005. 255 с.
 23. Ірванець О. Рівне / Ровно (стіна) : нібито роман. Львів : Кальварія, 2002. 192 с. (Серія «Дефіляди»).
 24. Кокотюха А. Справа отамана Зеленого. Харків: Фоліо, 2019. 301 с.
 25. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Львів: ПЛІС, 2005. 367 с.
 26. Костенко Л. Записки українського самашедшего. К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. 416 с.
 27. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? // Слово і час. 2001. № 1. С. 30–46.
 28. Матіос М. Армагедон уже відбувся. Львів: Піраміда, 2011. 112 с.
 29. Матіос М. Солодка Даруся. Львів: Піраміда, 2007. 188 с.
 30. Матіос М. Містер і місіс Ю-КО в країні укрів. Львів: ЛА «Піраміда», 2006. 136 с.
 31. Матіос М. Майже ніколи не навпаки. Вид. 2-е. Львів: ЛА «Піраміда», 2008. 176 с.
 32. Павлишин М. Канон і іконостас: [зб. ст.].  Київ: Час, 1997. 446 с.
 33. Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського. Львів: Вид‑во ЛНУ ім. І. Франка, 202 с.
 34. Поліщук Я. Література як геокультурний проект. Київ: Академвидав, 2008. 302 с.
 35. Пешорда Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману. Канд. дис. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. 174 с.
 36. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української прози: основні напрями художнього руху. Черкаси: Вид‑во Черкаського держ. Ун‑ту ім. Б. Хмельниць-кого, 2003. 388 с.
 37. Сич О. Uroboros. Львів: Літагенція «Піраміда», 2007. 176 с.
 38. Тимакова А. Пути модификации романного жанра / «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс» : Периодическое научное издание. Пенза : Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2013. No11(15). Т. 1. С.152–156.
 39. Федорова И. Сакральное и его литероведческая типология // Интернет-журнал СахГУ. Наука, образование, общество. 2012. №1, февраль. С.1–10.
 40. Фесенко В. Автобіографія: до проблеми жанрової ідентичності / Сучасні літературознавчі студії. Модуси автобіографічного письма. Збірник наукових праць. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2010. Вип. 7. С. 8–18.
 41. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посібник. Київ: ВЦ: «Академія», 2008. 248 с.
 42. Холиков А. Биография писателя как жанр: Учебное пособие. Москва: Книжный дом: «ЛИБРОКОМ», 2010. 96 с.
 43. Чапай А. Червона зона. Київ: Нора-друк, 2014. 304 с.
 44. Шевчук В. Біс плоті. Київ: Твім інтер, 1999. 360 с.
 45. Шевчук В. Дім на горі: Роман-балада. Київ.: Рад. письменник. 1983. 487 с.
 46. Шкляр В. Чорний ворон. Київ: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. 432 с.
 47. Щербак Ю. Час Великої Гри. Фантоми 2079 року. Київ: Вид-во Ярославів Вал, 2012. 440 с.
 48. Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі. Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2019. 488 с.
 49. Щербак Ю. Час тирана. – Київ: Вид-во Ярославів Вал, 2014. 432 с.
 50. Щербак Ю.: «Я хотів створити фантастично-гротескову версію нашої історії…». Розмовляв із письменником В. Панченко // День, № 119, 10 липня 2004. Електронний ресурс. Режим доступу: [https://day.kyiv.ua/uk/arhiv/no119-2004].

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус