Новітні тенденції у розвитку сербської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛсрб-11мпрофесор ТАТАРЕНКО Алла

Опис курсу

Курс «Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури» призначений для студентів-магістрів першого року навчання. Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними фактами і тенденціями розвитку хорватської літератури на сучасному етапі, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці. Курс складається з 2 модулів: „Tendencije prelaska od postmodernizma ka postpostmodernizmu“ та „Postpostmodernističke tendencije“. Перший з них присвячений вивченню хорватської літератури кінця ХХ століття, другий – тенденціям розвитку хорватського письменства ХХІ століття.

Завданням курсу «Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури» є ознайомлення студентів-хорватистів з найновішими тенденціями розвитку літератури сучасної Хорватії та  її чільними представниками. Курс покликаний забезпечити розуміння головних тенденцій розвитку хорватської літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття на прикладі найрелевантніших поетикальних явищ у хорватському письменстві. Вивчаючи цю дисципліну, студенти отримують широку палітру інформації літературно-теоретичного й історико-літературного характеру, вчаться оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі аналізувати твори постмодерного письменства, а також знайомляться з найсучаснішими тенденціями розвитку хорватської літератури.

Широкий огляд новітніх тенденцій розвитку хорватської літератури  допомагає зорієнтуватись у найактуальніших явищах цього письменства, слугує добрим підґрунтям для вивчення тенденцій розвитку слов’янських письменств ХХІ століття. Курс «Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури» привчає до практики «close reading», спонукає бачити паралелі між літературою та життям, вчить читати світ як текст.

Рекомендована література

Основна література

 1. Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak IV, Split: Marjan tisak, 2004
 2. Bagić K. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. Zagreb_ Školska knjiga, 2016.
 3. Leksikon hrvatske književnosti.ur.V.Bogišić. Zagreb: Naprijed, 1998.
 4. Leksikon hrvatskih pisaca. Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 5. Solar M. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 6. Solar M. Vježbe tumačenja. Zagreb: Matica hrvatska, 2006.
 7. Milanja C. Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. Zagreb, 2012.

 Додаткова література

 1. Žmegač V. Povijesna poetika romana / Treće, prošireno izdanje. – Zagreb, Matica hrvatska, 2004. – 523 s.
 2. Lujanović  N. Prostor za otpadnike. Od ideologije identiteta do književnog polja. Zagreb: LEYKAM international, 2018.
 3. Oraić Tolić D. Muška moderna i ženska postmoderna: rođenje virtualne kulture, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.
 4. Татаренко А. Риси постпостмодерністської поетики в романі Зорана Ферича «На самоті, біля моря» / Алла Татаренко// Львів: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 69. – 2018. – С. 234–244.
 5. Татаренко А. Поетикальні функції автобіографічного елементу в сербській, хорватській, українській прозі постмодерної доби. Слов’янські обрії: доповіді українських учасників ХУІ Міжнародного з’їзду славістів – Вип. 9. К.: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; Український комітет славістів, 2018. – С. 233-244.
 6. Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії. – за ред. С.Маценки, Львів: «Срібне слово». 2019.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.hrvatskiplus.org
 2. http://hbbl.lzmk.hr
 3. http://hrcak.srce.hr
 4. http://www.moderna.vremena.org
 5. https://elektronickeknjige.com/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус