Основна слов’янська мова (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ОСТАШ ЛюбовФЛчес-31
632доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФЛчес-31доцент ОСТАШ Любов
632ФЛчес-31доцент ЛОБУР Надія

Опис курсу

5 семестр

У рамках навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (чеська)” у 5 семестрі вивчається курс морфології (іменнник, дієслово) та лексико-комунікативний модуль.

Мета: ознайомити студентів з теоретичними положеннями морфології сучасної чеської мови, особливостями вираження граматичних категорій іменника та дієслова у чеській мові та повною характеристикою систем відмінювання іменників і дієвідмінювання дієслів, виробити практичні навички їх застосування; розвинути лексико-комунікативні навички володіння чеською мовою відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови.

Завдання: ознайомити студентів із основними поняттями, термінами, теоріями та концепціями морфології чеської мови (іменник, дієслово), навчити студентів правильно вживати форми іменників і дієслів у текстах; виконувати морфологічний розбір іменників і дієслів, наявних у реченні чи тексті; розвинути знання лексики чеської мови та вміння використовувати її у різних комунікативних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати і розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології чеської мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати принципи виділення частин мови з погляду традиційного чеського мовознавства;
 • знати морфологічні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати граматичні категорії іменника та дієслова у чеській мові та особливості їх вираження;
 • знати особливості та типи відмінювання іменників у чеській мові;
 • знати особливості та типи словозміни дієслів у чеській мові;
 • знати принципи здійснення морфологічного аналізу іменників і дієслів у чеській мові;
 • знати лексику різноманітних груп, що вивчається.
 • вміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце і взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • використовувати лексику, що вивчаєься, в усній і письмовій комунікації;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • характеризувати різновиди чеської мови з погляду морфології;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема здійснювати морфологічний аналіз іменників і дієслів, визначати граматичні категорії іменників і дієслів та правильно вживати їхні форми у текстах;
 • вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

6 семестр

У рамках навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (чеська) ” у 6 семестрі вивчається курс морфології (прикметник, займенник, числівник, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук). Морфологія сучасної чеської мови – одна з найважливіших лінгвістичних дисциплін. Даний курс знайомить студентів з одним з основними розділів чеської мовознавчої науки, який вивчає самостійні та службові частини мови. Студенти вивчають місце морфології в парадигмі мовознавчих дисциплін, історію вивчення частин мови на матеріалі чеської мови. Особлива увага приділена вивченню та детальній характеристиці граматичних категорій: роду числа, відмінка у змінних частин мови, лексико-семантичні особливості самостійних та службових частин мови.

Мета: допомогти студентові засвоїти основний теоретичний апарат з морфології як науки загалом та морфології сучасної чеської мови зокрема, засвідчити її досягнення, розвиток та презентацію у чеській лінгвістичній школі, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.

Морфологія чеської мови має загальнотеоретичні і  практичні завдання:

Загальнотеоретичні завдання курсу з морфології сучасної чеської мови полягають в тому, щоб:

 • осмислити теоретичний апарат курсу, охарактеризувати частиномовну систему чеської мови;
 • ознайомитись з теоретичними надбаннями чеської морфологічної школи (зокрема, в контексті тез Празького лінгвістичного гуртка) та опрацювати найважливіші з них;
 • пізнати дію внутрішніх законів мови;
 • усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;
 • зрозуміти мову як суспільне явище.

Практичні завдання курсу з морфології чеської мови вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • зрозуміти та засвоїти принципи виділення самостійних та службових частин мови у чеській мові;
 • розуміти граматичні категорії та вміти робити морфологічний аналіз слова;
 • розуміти та аналізувати лексико-семантичні особливості частин мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати і розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології чеської мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати принципи виділення та характеристику частин мови з точки зору традиційного чеського мовознавства;
 • знати морфологічні норми сучасної чеської літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати принципи здійснення морфологічного аналізу у чеській мові;
 • вміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце і взаємозв’язки у цілісній системі знань;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • системно аналізувати морфологічні явища сучасної чеської мови, залучаючи зіставний аналіз та матеріал інших слов’янських мов;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • володіти навичками культури мовлення і нормами сучасної чеської літературної мови;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової мовознавчої літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема морфологічний.
 • вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

5 семестр

5 семестр

Основна

 1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с.
 2. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 3. Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240
 4. Adam R. Příručka k morfologii češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam. – Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 94
 5. Adamovičová A. Nebojte se češtiny / Ana Adamovičová. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2013. – 318.
 6. Adamovičová A., Ivanovová D., Hrdlička M. Basic Czech / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2010. – 252s.
 7. Adamovičová A., Hrdlička M. Basic Czech 3 / Ana Adamovičová, Milan Hrdlička. – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2010. – 304 s.
 8. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 20 – 974 s.
 9. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 s. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 10. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 139 s. – https://czechitup.upol.cz/uroven/b2/
 11. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 68 s.
 12. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 139 s. – Режим доступу: https://czechitup.upol.cz/uroven/c1/
 13. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 68 s.
 14. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442
 15. Krobotová M. Česká morfologie. Cvičení / Milena Krobotová ; Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114s.
 16. Luttererová J. Česká slovní zásoba a konverzační cvičení / Jiřina Luttererová. – Praha : ISV nakladatelství, 2003. – 108s.
 17. Mluvnice češtiny. 2. Tvarosloví. – Praha : Academia, 1986. – 536s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-2.pdf
 18. Nekovářová A. Čeština pro život 2 / Alena Nekovářová. – Praha : Akropolis, 2012. – 360 s.
 19. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 20. Příruční mluvnice češtiny / Eds. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. – 799s.
 21. Trnková A. Cvičení z české mluvnice pro cizince / Alena Trnková. – Praha : ISV nakladatelství, 1998. – 122 s.

Додаткова

 1. Adam R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL [Електронний ресурс] / Robert Adam. – Praha : Karolinum, 2015. – 98 s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/13589/133045.pdf
 2. Bednaříková B. Cvičebnice z morfologie se zaměřením na flexi přejatých slov / Božena Bednaříková. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. – 72 s.
 3. Bednaříková B. Praktická cvičení z tvarosloví / Božena Bednaříková. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – 58 s.
 4. Houžvičková M. Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení / Milena Houžvičková, Jana Hoffmannová. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. – 267 s.
 5. Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s.
 6. Možnosti a meze české gramatiky / Ed. František Štícha. – Praha: Academia, 2006. – 304 s.
 7. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2005. – 391s.
 8. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [Електронний ресурс] / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, Pavlína Jínová, František Martínek, Hana Prokšová, Lucie Saicová Římalová. – Praha: Karolinum, 2014. – 194s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/12729/140205.pdf

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. – 584с.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360s.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568s.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha: Academia, 2005. – 880s.
 10. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
 11. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
 12. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
 3. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 4. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 5. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

6 семестр

Рекомендована література

 1. Чеська мова для українців: підручник: У 2 ч. / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені І. Франка; Ужгород: ТОВ “ІВА”. 2011. 296 с.
 2. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2005.
 3. Bečka J.O příslovci v nové češtině.NŘ 18, 1934, 161–173.
 4. Hladká Z. – Karlĺk, P. Stupňování adjektiv. SaS, 67, 1998, 118-121.
 5. Daneš F. Oba, obojí, obé, NŘ 51, 1968, 6-13.
 6. Hausenblas K. Spojování číslovek se jménem počitaného předmětu aneb dvacet jedna metrů. AUC-Slav Prag 8, 1966, 301-310.
 7. Karlík P., Nekula M., Rusínová, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladelství Lidové noviny, 1995.
 8. Komárek M. Stava tvarů adjektivní a pronominální flexe v spisovné češtině, SaS 33, 1972, 139-145.
 9. Komárek M. K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině. In: Sborník VŠ pedagogické v Olomouci (Jazyk a literatura), 1954, 7–25.
 10. Kopečný F. Význam krátkých tvarů adjektivních, zejm. Tvaru neutrálního v češtině, Sl. 22,1953, 557-574.
 11. Mluvnice češtiny / Dokulil M., Horálek K., Hůrková J., Knappová, M. I. Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, Praha, 1986. Komárek M., Kořenský J., Petr, J., Veselková J. Mluvnice čestiny II. Tvarosloví, Praha, 1986. Daneš F., Hlavsa Z. Mluvnice čestiny III. Skladba, Praha, 1987.
 12. Mluvnice současné češtiny / Václav Cvrček a kolektiv autorů. Praha, 2010.
 13. Němec I.Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině.SaS 39, 1978, 292–294.
 14. Novotný J. a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha : Fortuna, 1992.
 15. Styblík V., Čechová M., Hauser, P., Hošnová E. Základní mluvnice českého jazyka. Praha, 2004, 89-96.
 16. Šaur V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha : Ottovo nakladatelství, 2004.
 17. Ševčíková M. Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In: Čmejrková S., Hoffmannová ad. (eds.),Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, 2012, 597–602.
 18. Uhlířová L.Κ postavení tzv. větných příslovcí v aktuálním členění.SaS 40, 1979, 143–148.
 19. VondráčekPříslovce a částice – hranice slovního druhu. 82, 1999, 72–78.

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 2008.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.
 10. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/
 11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016.
 12. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус