Основи наукових мовознавчих досліджень (китаїсти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛх-21БАТЮК Ірина, доцент ГАЖЕВА Інна
432ФЛх-21БАТЮК Ірина

Опис курсу

Курс «Основи наукових мовознавчих досліджень» входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу бакалавра зі спеціальності «Китайська мова та література»

Мета та цілі курсу
Мета даного курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи, допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмета і об’єкта дослідження тощо.
Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Очікувані результати навчання.
Студент повинен знати основні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження; правила оформлення наукової роботи; засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень.
Студент повинен уміти застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження; грамотно оформляти роботу; грамотно готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Теми:
Тема 1. Поняття наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття актуальності/неактуальності наукової тематики. Мета та завдання наукового дослідження.
Тема 2. Категорії об’єкта, предмета та матеріалу наукового дослідження. Типологія філологічних об’єктів, предметів та матеріалу філологічного дослідження. Мета та завдання наукового дослідження
Тема 3. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження. Поняття наукової теорії та наукового закону.
Тема 4. Типи китайських філологічних джерел наукового матеріалу.
Тема 5. Види роботи з бібліотечними каталогами.
Тема 6. Методи філологічних досліджень. Специфіка методики в китайських філологічних дослідженнях.
Тема 7. Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Головні вимоги до наукового тексту. Правила подання цитат та посилань на використані джерела.
Тема 8. Жанри наукових робіт.
Тема 9. Правила оформлення наукової статті.
Тема 10. Головні мовні ознаки наукового стилю.
Тема 11. Головні характеристики наукової термінології.
Тема 12. Правила підготовки та виголошення усного повідомлення.

Рекомендована література

Основна література:
1. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. – К.: Вища школа, 2003.
2. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. Кшановський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 35 с.

Додаткова література:
1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. – 80 с..
2. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 5. – К., 2009. – 40 с.
3. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів ті інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за ред. Р. В. Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2008. – 64 с.

Силабус:

Завантажити силабус