Особливості усного перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814ЛОСЄВ ОлександрФЛп-41, ФЛх-41, ФЛя-41, ФЛа-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛп-41ЛОСЄВ Олександр
ФЛх-41ЛОСЄВ Олександр
ФЛя-41ЛОСЄВ Олександр
ФЛа-41ЛОСЄВ Олександр

Опис курсу

Курс створено, щоб надати студентам необхідні знання та навички з усного перекладу мови, яку вивчають. Курс передбачає засвоєння основних понять перекладознавства, які стануть базою розвитку професійного усного перекладача.

Мета та цілі курсу. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з принципами й методологією перекладу, що здійснюється під час комунікаційного заходу безпосередньо цільовій аудиторії, виробити у студентів навички та вміння професійного усного перекладу різножанрових текстів.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: предмет практики усного перекладу і термінологію, якою вона оперує; трансформаційні прийоми перекладу мовних засобів; мовні та стилістичні особливості перекладу соціокультурних реалій; – типові помилки при усному перекладі.
– Вміти: сприймати на слух вербальні повідомлення різного об’єму, фокусуючись на їх головній ідеї; чітко передавати основні ідеї вихідного повідомлення у проведенні скороченого послідовного перекладу; застосовувати перекладацькі трансформаційні засоби в практиці усного послідовного перекладу.

Теми

1. Усний переклад як засіб міжкультурного спілкування. Сфери використання двостороннього перекладу. Розуміння контексту при перекладі.
2. Специфіка усних жанрів (інформаційне повідомлення, інтерв’ю, переговори)
3. Види двостороннього перекладу: переклад кіно-, відео та телематеріалів з підготовкою та без неї, реферативний переклад, переклад слайдів.
4. Сприйняття та розуміння повідомлень під час перекладу. Трансформації – суть професії перекладача. «Внутрішня мова» перекладача. Розуміння змісту висловлювання при перекладі.
5. Передперекладацький аналіз. Аналіз тексту за основними параметрами: автор тексту, цільова аудиторія, тип тексту, мета перекладу, функціональностильові особливості тексту, орієнтири перекладу, перекладацькі стратегії, домінанти перекладу.
6. Особливості перекладу власних та культурномаркованих термінів.
7. Типові помилки під час усного перекладу.
8. Основи перекладацького скоропису. Система підготовки записів у перекладі.
9. Базові поняття та принципи синхронного перекладу. Поняття синхронного перекладу. Різниця між професійним синхронним перекладом та іншими типами перекладів. Основні вимоги до професійного синхронного перекладу.

Питання до заліку чи екзамену.
1. Усний переклад як засіб міжкультурного спілкування.
2. Специфіка усних жанрів.
3. Види двостороннього перекладу.
4. Трансформаційні прийоми перекладу мовних засобів.
5. Особливості перекладу власних та культурномаркованих термінів
6. Перекладацький скоропис.
7. Труднощі та типові помилки під час усного перекладу.
8. Поняття синхронного перекладу.

Рекомендована література

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – М., 2000. – 71 с
Быкова С.А. Японский язык. Устный перевод. – М.: Муравей – Гайд, 1999 г. – 144 с.
Максімов С.Є. Двосторонній усний переклад (англійська та українська мови): навч. посібник /С.Є. Максімов. – К.: Ленвіт, 2007. – 416с.
Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М., 1980. – 176 с
Мишина М. А. Японский язык. Устный перевод на средних семестрах. – М.: Тривола, 1995. — 190 с.
Мірам Г.Е. Практический перевод. – К.: Эльга – Ника-Центр, 2006 – 175 c.
Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навч.посіб./ А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.- 284 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус