Педагогічна концептосфера Івана Франка

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент МИКИТЮК ВолодимирФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛо-11мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Об’єкт вивчення – науково-просвітницька діяльність українських діячів, передусім Івана Франка, у формуванні національної свідомості у другій половині 19-го – поч. 20 ст. через літературну і педагогічну діяльність.

Предмет дослідження і вивчення – творча спадщина, наукова й культурна діяльність Івана Франка в галузі освіти; праці класика, які були вилучені із історії української літератури та педагогіки, купюровані або ж тенденційно потрактовані.

Мета нормативної дисципліни – вивчити та актуалізувати педагогічну концептосферу Івана Франка, яка посідає вагоме місце в історії вітчизняної та європейської освіти і є продуктивною для розвитку національної педагогіки. Інтегрувати у підготовку магістрів філології методологічні концепти Франка про специфіку української літератури як навчальної дисципліни у площині системного вивчення теорії та практики методичних основ викладання у середній і вищій школі; вивчити погляди дидакта про аксіологічні цілі та роль літературної освіти у розвитку громадянського суспільства, думки про особистість учителя, лекторську майстерність, програми викладання та навчальні підручники з української літератури. Розглянути ідеї Франка про розвиток творчих здібностей слухачів, проблеми сучасної рецепції його художніх і наукових текстів з педагогічною тематикою, мовний світ митця, окцидентальну ментальність та еволюційний розвиток менторської парадигми мислителя від позитивістської педагогіки до педагогіки прагматизму.

Основними завданнями дисципліни заплановано:

 1. біо-біліографічне опрацювання і змістове вивчення наукових, публіцистичних і художніх текстів Івана Франка через призму розвитку історії і теорії української і загальноєвропейської педагогічної і філологічної науки;

 2. практичну реалізацію історичного досвіду національної педагогіки через погляди І. Франка на методику викладання української літератури, які абсолютно позачасові, дуже корисні для реалізації назрілої потреби оновлення методології дидактичної взаємодії у процесі вивчення української літератури;

 3. актуалізацію педагогічного дискурсу головно в контексті розвитку історії національної освіти, теоретичному та методологічно-методичному ракурсах, спрямованих на практичну площину вивчення української літератури у навчальних закладах.

Для досягнення загальної надмети навчальної дисципліни передбачено виконання таких локальних завдань, які головно й окреслюють і визначають передбачувані знання та уміння студентів:

 1. визначити джерела Франкового критицизму щодо стану викладання української літератури в Галичині та причини сьогоднішнього тенденційного і необ’єктивного трактування цього питання;

 2. обʼєктизувати Франкові спогади і судження про його вчителів і викладачів; редукувати оцінки вченого і публіциста освітніх систем Австро-Угорщини і Росії як протилежних у цивілізаційному плані;

 3. артикулювати погляди І. Франка про роль рідної мови в освітньому процесі в умовах москвофільських (полонофільських, мадярофільських, германофільських) впливів.

 4. вивчити основи викладацької стратегії І. Франка, його особистої лекторської практики; дослідити та застосувати Франкові рекомендації про принципи комплектації шкільної програми та підручник з української літератури;

 5. актуалізувати Франкову методологію аналізу художнього твору, представити продуктивні можливості його суджень про шкільну та університетську лектуру;

 6. простежити еволюцію рефлексій Франка-педагога на освітянську проблематику, конкретизації збірного образу українсько-галицького інтелектуала; наголосити на актуальності Франкових ідей «ліберального націоналізму» у шевченкознавстві та розвитку університетської освіти;

 7. виокремити основні дидактичні ідеї у науковій практиці вченого; проартикулювати продуктивні педагогічні концепти Франка, які залишаються позачасовими.

Рекомендована література

 1. Bortnowski S. Jak uczyć poezji? / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo STENTOR, 1998. – Wydanie drugie. – 191 s.

 2. Burzyńska А., Markowski M. Teorie literatury ХХ wieku: podręcznik / Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – 514 s.

 3. Dramowicz W. Życie i twórczość Zygmunta Węclewskiego (1824–1887) / Waldemar Dramowicz // Nadwarciański Rocznik historyczno-arhiwalny. – № 18. – S. 243–256 (http://bazhum.muzhp.pl/media//files).

 4. Ingarden R. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 494 s.

 5. Ingarden R. Z teorii dzieła literackiego (Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej) / Roman Ingarden // Teorie literatury XX wieku : [antologia] / pod red. M. Burzyńskiej, P. Markowskiego. – Kraków : Znak, 2006. – S. 43–72.

 6. Kołakowski L. Mówić o tym, co niewypowiadalne / Leszek Kołakowski // Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. – Warszawa : WUW, 2004. – S. 338–344.

 7. Lewowiecki T. Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowiecki. – Warszawa : Wydzial Pedagogiczny UW, 1994. – 162 s.

 8. Lipman М., Sharp A. M., Oscanyan F. S. Potrzeba stworzenia nowego modelu kształcenia / М. Lipman, A. M. Sharp, F. S. Oscanyan // Metodyka literatury. Opracowania. – Т. 1. – Warszawa : «PLEJADA» S.C., 2001. – S. 9–15.

 9. Markowski M. P. Fenomenologia / Markowski Michał Paweł //Teorie literatury XX wieku : [podręcznik] / pod red. M. Burzyńskiej, P. Markowskiego. – Kraków : Znak, 2006. – S. 79–109.

 10. Mykytiuk V. Refleksje Iwana Franki o ukraińskich kanonach literackich / Volodymyr Mykytiuk // Bogaterowie (nie tylko) szkolnych lektur. – Pod red. Alicji Jakubowskiej-Oźóg i Danuty Hejdy. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. S. 94101.

 11. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim : podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego. – Pod redakcją Barbary Myrdzik. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. – 239 s.

 12. Ożóg K. Wspólczesne problemy kształcenia humanistycznego – czy zmierzch kultury pisma? / Kazimerz Ożóg// Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. – Pod red. U. Kopieć i Z. Sibigi. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 11–26.

 13. łturzycki J. Dydaktyka dla nauczycieli / Józef Półturzycki. – Toruń : Wydawnictwо A. Marszałek, 2001. – 322 s.

 14. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упоряд., передм., коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с. [У надзаг.: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Серія «Літературні пам’ятки». Вип. 6].

 15. Wątorski A. Miejsce religii w ukraińskiej myśli nacjonalistycznej 1 połowy XX wieku / Andrzej Wątorski // Szczecin : Acta Politica, 1999. – Nr 12. – S. 89–105.

 16. Weretiuk O. Sens – (bez)sens metodologiczny / Oksana Weretiuk // Metodologia dzisiaj: na tropach sensu i bezsensu. – Pod red. Oksany Weretiuk, Grety Jagello, Piotra Domki. – Rzeszów : Biblioteka «Frazy», 2014. – S. 7–9.

 17. Witzenbacher K. Die Unter richts planung / K. Witzenbacher // Metodyka literatury. Opracowania. – Т. 2. – Warszawa : «PLEJADA» S.C., 2002. – S. 531–537. (Переклад з німецької).

 18. Wołoszyn S. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w ХІХ wieku / Stefan Wołoszyn // Pedagogika. Podręcznik akademicki. – Red. naukowa Z. Kwieciński i B. Śliwerski. –Т.1. – Warshawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 133–154.

 19. Андерсон Б. Уявлена спільнота / Бенедикт Андерсон // НАЦІОНАЛІЗМ: Антологія. – Упорядники: О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – С. 567–579.

 20. Андрущенко В. Філософія і педагогіка в предметному полі освіти / Віктор Андрущенко // Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В. Андрущенка, І. Предборської. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 6–23.

 21. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І. Франка у школі / Олег Баган // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 15–23.

 22. Баган О. Світоглядна еволюція Івана Франка як ключ до розуміння його творчості / Олег Баган // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 6–14.

 23. Баган О. Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка / О. Баган // Іван Франко : інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 73–85.

 24. Бандрівський К. Спогади про Франка-школяра / Карло Бандрівський // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка; Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 49–54.

 25. Бандура О. М. Навчальні книги з літератури в школах Західної України / О. М. Бандура // Наукові основи методики літератури : навч.-метод. посібник / За ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – С. 292–294.

 26. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії / Юрій Барабаш. – Харків : «Акта», 2001. – 373 с.

 27. Барабаш Ю. Не відверну лиця / Юрій Барабаш. – К. : Темпора, 2013. – 756 с.

 28. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового Слова / Юрій Барабаш. – К. : Темпора, 2011. – 510 с.

 29. Баран Є. Денисюк: притча про львівського характерника / Євген Баран // http://pokyrys.livejournal.com/36622.html. Передрук: Кур’єр Кривбасу. – Вересень-жовтень 2010 р. – Число 250–251. – С. 389–395.

 30. Баран С. З моїх споминів про Івана Франка. В 36-ті роковини з дня смерти (28. 5. 1916 – 28. 5. 1952) / Степан Баран. – Видання «Українських вістей». – Німеччина, 1952. – 61 с.

 31. Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександер Барвінський / Упор. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К. : Смолоскип, 2004. – 528 с.

 32. Біленко Т. Креативна природа художнього слова Івана Франка як чинник виховного процесу / Тетяна Біленко // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 23–36.

 33. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики : [навч. посібник] /Леонід Білецький. – Упоряд., авт. передм. і приміток М. М. Ільницький.– К. : Либідь, 1998. – 408 с.

 34. Богачевська Л. О. Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах «Ніколас Нікльбі», «Девід Коперфілд» й оповіданнях «Отець-гуморист», «Schoneschreiben» (у типологічно-порівняльній площині) / Л. О. Богачевська // Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – Вип. 15. – С. 223–227.

 35. Бондар Л. «Так цілком тихо…» (до взаємин І. Франка з О. Білинською) / Лариса Бондар // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів, 1995. – Вип. 60. – С. 24–31.

 36. Бондар Л. Від романтизму до модернізму: «Непричесані думки» Івана Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127–136.

 37. Бондар Л. З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 237–254.

 38. Бондар Л. Збірка І. Франка «Із днів журби»: cherchez la femme / Лариса Бондар // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С. 3–14.

 39. Бондар Л. Передмова / Лариса Бондар // Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Вип. перший. – Львів, 2000. – С. 4–5.

 40. Бондар Л. Три любовні історії Івана Франка / Лариса Бондар. – Дрогобич: Коло, 2007. – 88 с.

 41. Будний В. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І. Франка «Наймичка» Т. Шевченка / Василь Будний // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.) – Львів : Світ, 1999. – Част. 1. – С. 244–249.

 42. Валіцький А. Чи можливий ліберальний націоналізм? / Анджей Валіцький // НАЦІОНАЛІЗМ: Антологія. – Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – С. 804–821.

 43. Васянович Г. П. Добро- й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка / Г. П. Васянович // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків, 2013. – Число 1. – С. 31–38.

 44. Васянович Г. П. Йоганн-Генріх Песталоцці про морально-правову відповідальність педагога / Григорій Васянович // Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 60–62.

 45. Васянович Г. Педагогічні ідеї Івана Франка / Григорій Васянович // Вибрані твори: У 5 т. – Львів : Сполом, 2005. – Т. 5. – С. 89–101.

 46. Верхратський І. Злобні видумки д-ра І. Франка / Іван Верхратський. – Львів, 1907. – 125 с.

 47. Вишневський О. Зміст і методи виховання у педагогічних поглядах Івана Франка / Омелян Вишневський // Педагогічна думка. – К., 2005. – Число 3. – С. 76–79.

 48. Вишневський О. Педагогічні етюди. Аналітичні матеріали, концепції, публіцистика, інтерв’ю / Омелян Вишневський. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 208 с.

 49. Вишнівський Р. Особистість учителя у літературно-педагогічній спадщині Івана Франка / Роман Вишнівський // Людинознавчі студії. – Дрогобич, 2010. – Вип. 21. – С. 52–62.

 50. Вишнівський Р. Принципи виховання у педагогічній спадщині Івана Франка / Роман Вишнівський // Людинознавчі студії. – Дрогобич, 2009. – Вип. 19. – С. 31–45.

 51. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвіцька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 52. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвіцька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

 53. Віщанська С. Автобіографічна мала проза Івана Франка та Миколи Кравчука: дискурс психологізму / Світлана Віщанська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 832–838.

 54. Возняк М. Велетень думки і праці: шлях життя і боротьби Івана Франка / Михайло Возняк / Підгот. О. Мороз і М. Нечиталюк. – К. : Держлітвидав УРСР, 1958. – 403 с.

 55. Возняк М. Житє і значіннє Івана Франка / Михайло Возняк. – Львів : НТШ, 1913. – 40 с.

 56. Возняк М. Історія української літератури [Текст] : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 1 / М. С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ, 1992. – 696 с.

 57. Возняк М. Історія української літератури [Текст] : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 2 / М. С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ, 1994. – 560 с.

 58. Возняк М. На порозі студій над Франком / Михайло Возняк // Діло. – Львів, 1925. – Число 118. – 31 травня.

 59. Возняк М. Невідомий голос Івана Франка в університетській справі / Михайло Возняк // Краківські вісті. – Краків, 1942. – Число 148. – С. 3–4.

 60. Возняк М. Німецька доповідь Франка для шведа про Україну / Михайло Возняк // Львівські вісті. – Львів, 1942. – Число 133–136.

 61. Возняк М. С. З життя і творчості Івана Франка / Михайло Возняк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1955. – 304 с.

 62. Возняк М. С. Іван Франко у виданнях, редагованих Лукичем / М. С. Возняк // Радянська література. – Київ, 1940. – Кн. 7. – С. 188–216.

 63. Возняк М. С. Нариси про світогляд Івана Франка / Михайло Возняк. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1955. – 196 с.

 64. Возняк М. Спроба відбудови невикінченої повісті / Михайло Возняк // Червоний шлях. – К., 1929. – Число 1. – С. 5–9.

 65. Возняк М. Титан праці / Михайло Возняк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 93 с.

 66. Возняк М. Шум за вплив Анценгрубера на Франка / Михайло Возняк // Львівські вісті. – Львів, 1942. – C. 283–285.

 67. Возняк Т. Манівці раціоналізму / Тарас Возняк // Тексти та переклади. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 139–152.

 68. Волошина Н. Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів / Н. Й. Волошина // Наукові основи методики літератури. – К. : Ленвіт, 2002. – С. 191–195.

 69. Гаврилюк О. Вивчення творчості Івана Франка в школі / О. Гаврилюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 62 с.

 70. Гатчінсон Д. Культурний і політичний націоналізм / Джон Гатчінсон // НАЦІОНАЛІЗМ: Антологія. – Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – 872 с.

 71. Гнатюк М. Аксіологічний елемент у мемуаристиці (на прикладі спогадів про Івана Франка) / Михайло Гнатюк // Проблеми літературознавства і художнього перекладу.–Львів : НТШ, 1997.–С. 134–140.

 72. Гнатюк М. Безкомпромісна полеміка. До взаємин Івана Франка з Іваном Верхратським / Михайло Гнатюк // Дзвін. – Львів, 1996. – Число 8. – С. 141–144.

 73. Гнатюк М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / Михайло Гнатюк. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с. (Серія «Альма-матер»).

 74. Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – початок ХХ ст.) / Михайло Гнатюк. – Львів-Брно : Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o., 2013. – 180 с.

 75. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Михайло Гнатюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.

 76. Гнатюк М. Специфіка мемуарів (до проблеми документального та особистісного у спогадах про Івана Франка) // Франкознавчі студії / Є. Пшеничний (голов. ред), А. Войтюк, В. Винницький та ін. – Дрогобич : Вимір, 2002. – Вип. 2. – С. 171–185.

 77. Гнатюк М. У колі друзів і приятелів / Михайло Гнатюк // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка; Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 3–36.

 78. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття / Роман Голод. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 284 с.

 79. Голод Р. Позитивізм як світоглядно-філософське підґрунтя творчого методу Івана Франка / Роман Голод // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 274–285.

 80. Гольберг М. Оповідання Івана Франка «Борис Граб». До проблеми: Іван Франко про читача і читання / Марк Гольберг // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 43–51.

 81. Гольберг М. Франкознавчі етюди / Марк Гольберг. – Дрогобич : Коло, 2007. – 164 с.

 82. Гопкінз Дейвід. Оцінювання для розвитку школи / Дейвід Гопкінз ; переклад з англ. Галини Вець. – Львів : Літопис, 2003. – 256 с.

 83. Горак Р., Гнатів Я. Quo tendis.Ч. 1: Відхід / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Кн. десята. – 434 с.

 84. Горак Р., Гнатів Я. Quo tendis.Ч. 2 : У притворі вічності / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Кн. десята. – 357 с.

 85. Горак Р., Гнатів Я. В поті чола! / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Кн. шоста. – 532 с.

 86. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Гімназія / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Місіонер, 2002. – Кн. третя. – 360 с.

 87. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Рід Якова / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Місіонер, 2000. – Кн. перша. – 232 с.

 88. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Університет / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Кн. четверта. – 472 с.

 89. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Цілком нормальна школа / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів: Місіонер, 2001. – Кн. друга. – 204 с.

 90. Горак Р., Гнатів Я. Катастрофа / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Кн. дев’ята. – 480 с.

 91. Горак Р., Гнатів Я. Протистояння / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Кн. сьома. – 584 с.

 92. Горак Р., Гнатів Я. Роки страждань / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Кн. восьма. – 546 с.

 93. Горак Р., Горак І. «В інтересі правди» (Листи Івана Ющишина до Івана Франка) / Роман Горак, Іван Горак // Українське літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 344–358.

 94. Горбач Н. Філософські переконання Івана Франка / Назар Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 112 с.

 95. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка / Григорій Грабович. – К. : Основи, 1997. – 604 с.

 96. Грабович Г. Шевченкові «Гайдамаки». Поема і критика. / Григорій Грабович. – Наук. ред. Олесь Федорук. – К. : Критика, 2013. – 360 с.

 97. Грицак Я. Дух, що тіло рве до бою (Спроба політичного портрета Івана Франка) / Ярослав Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.

 98. Гром’як Р. Цілісне сприймання художнього твору / Роман Гром’як // Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль : Лілея, 1997. – С. 33–41.

 99. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності : практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

 100. Гузар З. «Іван Франко у школі» / Зенон Гузар // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Вип. другий. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 82–112.

 101. Гузар З. Особливості креаціонізму в оповіданні І. Франка «Борис Граб» (Префігураційно-ейдологічний аспект) / Зенон Гузар // Франкознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 1 / ред. кол.: Є. Пшеничний (гол. ред), А. Войтюк, В. Винницький та ін. – Дрогобич : Коло, 2001. – С. 5–11.

 102. Гузар З. П. Вступ до франкознавства : монографія / З. П. Гузар. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Я. Франка, 2008. – 358 с.

 103. Гузар З. П. Іван Франко на Дрогобиччині / Зенон Гузар // Література в школі. Наукові записки / Ред. кол. : О. М. Бандура, Б. М. Калмановський, С. М. Кестель, О. М. Мазуркевич (відп. ред.), Н. І. Падалка, К. М. Сторчак. – Т. ХVІІ. Серія філологічна. – Вип. ІV. – К. : Рад. школа, 1961. – С. 87–116.

 104. Гузар З. Перехресні стежки поезії Івана Франка / Зенон Гузар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2000. – Число 6 (9). – С. 116–128.

 105. Гузар З. Перехресні стежки поезії Івана Франка: Книжка для вчителя / Зенон Гузар. – Львів, 2000. – 108 с.

 106. Гузар З. Універсум поета (зауваги до вивчення життєпису і поетичного шляху Івана Франка / Зенон Гузар // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 56–87.

 107. Гундорова Т. «Сучасне українське франкознавство: між «життям» і «творчістю» / Тамара Гундорова // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 28–40.

 108. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2006. – 352 с.

 109. Гуняк М. До проблеми шкільного Франкознавства / Михайло Гуняк // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 88–95.

 110. Ґадамер Г.-Ґ. Батьківщина і мова / Г.-Ґ. Ґадамер // Герменевтика і поетика. – Вибрані твори: пер. з нім. – К. : Юніверс, 2001. – С. 188–194.

 111. Ґадамер Г.-Ґ. Різноманітність мов і розуміння світу / Г.-Ґ. Ґадамер // Герменевтика і поетика. – Вибрані твори: пер. з нім. – К. : Юніверс, 2001. – С. 164–175.

 112. Д’юі Дж. Демократія і освіта / Джон Д’юі ; переклали з англ. Ірина Босак, Мирослава Олійник, Галина Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 294 с.

 113. Демчук Н. Р. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей : (оповідання Івана Франка «Борис Граб» : текстуальний аналіз) / Н. Р. Демчук // Вісник Львівського університету. – Серія: Мистецтвознавство.– Вип. 6. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 130–149.

 114. Денисюк І. «Не спитавши броду» як роман виховання / Іван Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Літературознавчі дослідження. – Кн. 3. – С. 174–191.

 115. Денисюк І. «Усе мистецьке є символом» (Розшифровані й нерозшифровані символи у «Перехресних стежках») / Іван Денисюк // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С. 3–12.

 116. Денисюк І. Вивчення майстерності байок Леоніда Глібова у вузі / Іван Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 2. – С. 3–5.

 117. Денисюк І. Іван Франко в школі. Рецензія / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 386–389.

 118. Денисюк І. М. Возняк – фундатор українського франкознавства / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2. – С. 253–257.

 119. Денисюк І. На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово (Вступна стаття до вибраних творів для школярів середнього віку) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 275–292.

 120. Денисюк І. Новаторство Франка-прозаїка / Іван Денисюк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 7–21.

 121. Денисюк І. О. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з приводу сучасного підручника) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1 : Літературознавчі дослідження. Кн. 2. – С. 254–268.

 122. Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці : [у 3 т., 4 кн.] / Іван Овксентійович Денисюк. – Львів : вид-во Львів. ун-ту, 2005. – Т. 2 : Франкознавчі дослідження. – 528 с.

 123. Денисюк І. Перебудова і франкознавство / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 215–238.

 124. Денисюк І. Політичне оповідання І. Франка / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 85–95.

 125. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 299–305.

 126. Денисюк І. Франкознавство у Львівському університеті / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 259–265.

 127. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 238–245.

 128. Денисюк І. Як помістити Франка за шкільною партою? / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 293–298.

 129. Дзеверін О. Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка/ О. Г. Дзеверін // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. –С. 5–19.

 130. Діалогічне прочитання української літератури : монографія / Г. Токмань, М. Корпанюк, Г. Мазоха та ін. ; за заг. ред. Г. Токмань. – К. : Міленіум, 2007. – 486 с.

 131. Дорошенко В. Пам’яті Каменяра. Василь Лукич (1865–1938) / Володимир Дорошенко // Літ.-наук. додаток до «Нового часу». – Львів, 1938. – Число 42.

 132. Дорошенко В. Страдницький шлях Івана Франка / Володимир Дорошенко. – ЗНТШ. – Ню Йорк, 1957. – Т. 156. – С. 9–48.

 133. Дорошенко В. Шкільні задачі Івана Франка (З нагоди 20-ліття смерти). [Передрук] / Володимир Дорошенко // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Вип. другий. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 245–253.

 134. Дюрінґ С. Література – двійник націоналізму? / Саймон Дюрінґ // Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 565–566.

 135. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 136. Євтух М. Б. Учителем школа стоїть: до 150-річчя від дня народження Івана Франка / М. Б. Євтух // Педагогічна газета. – К., 2006. – № 10. – С. 1; 3.

 137. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упоряд. Н. Шумило. – К. : Основи, 1998. – С. 135–153.

 138. Єфремов С. Іван Франко: Критично-біографічний нарис // Сергій Єфремов. – Вид. 2-е, з додатками. – К. : Слово, 1926. – 256 с.

 139. Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – Ню Йорк, 1991. – Вид. четверте, з одмінами й додатками. – Т. І. – 445 с.

 140. Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – Ню Йорк, 1991. – Вид. четверте, з одмінами й додатками. – Т. ІІ. – 456 с.

 141. Єфремов С. Співець боротьби і контрастів: Спроба літературної біографії і характеристики Івана Франка / Сергій Єфремов. – К. : Вік, 1913. – 208 с.

 142. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : монографія / С. О. Жила. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2004. – 360 с.

 143. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 156 с. (Сер. «Висока полиця»).

 144. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки) / Олександр Зайцев, Олег Беген, Василь Стефанів / За заг. ред. О. Зайцева. – Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2011. – 384 с., іл.

 145. Захарова В. Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури (за оповіданням «Борис Граб») / В. Захарова // Українська література в загальноосвітній школі. – К., 2008. – Число 9. – С. 25–27.

 146. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність / Ніна Захлюпана // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 924–930.

 147. Заячківська Н. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою «Мій Ізмарагд») / Н. Заячківська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 967–977.

 148. Зеров М. Франко – поет / Микола Зеров // Твори: У 2 т. – Т. 2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упорядкування Г. П. Кочура, Д. В. Павличка. – К. : Дніпро, 1990. – С. 457–491.

 149. Зорівчак Р. П. Іван Франко як поцінувач і перекладач англійської літератури: перспективи майбутніх досліджень / Роксоляна Зорівчак. – Виступ 5.02.2011 на VІІІ щорічнихАкадемічнихчитаннях пам’яті президента АН вищої школи України В. І. Стріхи (1931–1999) у КНУ ім. Т. Шевченка // Статті академіків АНВШУ. Режимдост.: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Anglophone%20Literature.htm).

 150. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

 151. Зубрицький М. Іван Франко і Львівський університет / Михайло Зубрицький // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.) – Львів : Світ, 1999. – Част. 1. – С. 190–193.

 152. І. Франко й франкіяна на Заході. Статті й матеріяли (з приводу століття народин 1856–1956) / За ред. Яр. Рудницького. – Українська Вільна Академія Наук. Збірник Заходознавства. – Т. ІV (2). – Вінніпеґ, 1957. – 231 с. [Видано засобами Фундації ім. Шевченка].

 153. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). – Львів : Світ, 1998. – 872 с.

 154. Іван Франко в школі. Збiрник матерiалiв виїзного засiдання вiддiлу методики лiтератури НДІП УРСР, присвяченого 100-рiччю з дня народження І. Я. Франка. – Дрогобич, 1957. – 188 с.

 155. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, З. Гузар та ін. – Вип. 2. – Дрогобич : Коло, 2009. – 257 с.

 156. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – 260 с.

 157. Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. / Упорядник і автор вступного слова Микола Ільницький. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 432 с.

 158. Іван Франко. Педагогічні статті і висловлювання / [Упоряд. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – 299 с.

 159. Іван Франко. Шевченкознавчі студії / Упоряд. та авт. передм. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

 160. Іван Франко: Документи і матеріали. 1856 – 1965. – К. : Наук. думка, 1966. – 543 с.

 161. Іван Франко: дух, наука, думка, воля : Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів,27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – 1150 с.

 162. Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – 1160 с.

 163. Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – 440 с.

 164. Іванишин М. Вивчення публіцистики Івана Франка в школі / Мирослава Іванишин // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 112–115.

 165. Іванишин П. Національний імператив Івана Франка і методологічні засади освітянських реформ // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 116–122.

 166. Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко / Петро Іванишин. – К. : Академвидав, 2008. – 392 с.

 167. Ільницький М. Критики і критерії: літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / Микола Ільницький. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 148 с.

 168. Ільницький М. М. Між ідеологією і естетикою. Франкознавчі дослідження міжвоєнного двадцятиліття в Західній Україні / Микола Миколайович Ільницький // Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. [Упорядник і автор вступного слова Микола Ільницький]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 3–24.

 169. Ільницький М. М. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади / Микола Миколайович Ільницький. – Львів : Львів. націон. університет ім. І. Франка, 2005. – 552 с.

 170. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору. – Пер. з польськ. // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С.139–163.

 171. Каневська Л. «Homo nobilis»: обриси психологічного портрета Івана Франка у дзеркалі мемуаристики / Лариса Каневська // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 342–349.

 172. Караманов О. Іван Франко як історик школи і освіти / Олексій Караманов // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів,27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 930–940.

 173. Качмар В. М. Львівський університет в імперії Габсбургів / Володимир Качмар // Галіція.– Львів, 2012.– Число 2. – С. 53–58.

 174. Качмар В. М. Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, Роман Тарнавський // Краєзнавство.– Львів, 2013.– Число 1.– С. 81–91.

 175. Квас О. В. Дитиноцентризм у науках про виховання : історичний аспект : [монографія] / Олена Квас. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 348 с.

 176. Кемінь В. П. Підготовка педагогічних кадрів : історія і сучасність / В. П. Кемінь // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення і перспективи розвитку. Львівська область / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому Н. Скотна (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2012. – С. 44–115.

 177. Кіраль С. З епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (листи до Г. Кочура та В. Чабаненка) / Сидір Кіраль // Слово і час. – К., 2014. – Число 2. – С. 86–105.

 178. Клочек Г. Д. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література). Коментований варіант / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К., 2011. – Число 10. – С. 4–16.

 179. Клочек Г. Зі студій про літературну освіту. Зб. статей і матеріалів / Г. Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 192 с.

 180. Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К., 2017. – Число 2. – С. 2–11.

 181. Коріневич М. Спомини про Івана Франка як ученика гімназії / Михайло Коріневич // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка; Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 54–57.

 182. Корнійчук В. «З його духа печаттю…» Проблеми франкознавства у працях Івана Денисюка / Валерій Корнійчук // Корнійчук В. «Мов оргáни в величному храмі…» : Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 260–273.

 183. Корнійчук В. «Коли не по конях, так хоч по оглоблях» (Щира турбота про якість освіти чи псевдоінтелектуальний тролінг?) / Валерій Корнійчук // Дивослово. – К., 2015. – Число 12. – С. 17–25.

 184. Корнійчук В. «Мов органи в величному храмі…»: Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії) / Валерій Корнійчук. – Львівський національний університет імені Івана Франка; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. «Франкознавча серія». Вип. 8; Міжнародна асоціація франкознавців; Наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 304 с.

 185. Корнійчук В. «Молодий адепт рутеністики» (Михайло Возняк у колі наукових інтересів Івана Франка) / Валерій Корнійчук // Корнійчук В. «Мов оргáни в величному храмі…» : Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 239–248.

 186. Корнійчук В. До проблеми «Іван Франко і Львівський університет» / Валерій Корнійчук // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 189–199.

 187. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики : монографія / Валерій Корнійчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 488 с.

 188. Корнійчук В. На сонячних шпилях літератури (пролегомени до посібника Володимира Микитюка). Передмова / Валерій Корнійчук // В. Микитюк. Іван Франко і методика викладання української літератури. – Тернопіль : «Богдан», 2017. – С. 3–9.

 189. Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри [моногр.] / Тетяна Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328 с.

 190. Костюк Г. Зустрічі і прощання / Григорій Костюк. – Спогади у двох книгах. Книга перша. – К. : Смолоскип, 2008. – 718 с.

 191. Кочан І. Українські лінгводидакти крізь призму часу: Словник-довідник / І. Кочан, Н. Захлюпана. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с.

 192. Кравець Ю. М. Олександр Мазуркевич про внесок Івана Франка в методику української літератури / Юлія Кравець // Дивослово. – К., 2006. – Число 10. – С. 53 – 57.

 193. Кримський А. Епігони давньої галицької науки / Агатангел Кримський // Твори в п’яти томах. – К. : Наукова думка, 1972. – Т. ІІ. – С. 582–590.

 194. Крупач М. Іван Франко та Євген Маланюк: у пошуках ознак грядущого (різдвяна казка як історіософічна візія майбутнього України) / Микола Крупач // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 732–740.

 195. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 196. Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття / Ольга Куца. – Тернопіль : Посібники і підручники, 1995. – 224 с.

 197. Куца О. Світоглядно-художня еволюція І. Франка у призмі літературних теорій М. Драгоманова / Ольга Куца // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 488–493.

 198. Куцевол О. Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічної практики студентів-філологів / Ольга Куцевол // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя» (м. Вінниця, 26-27 листопада 2014 р.). – Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 42. – Число 2. – С. 209–215.

 199. Куцевол О. Методика вивчення української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : навчальний посібник / Ольга Куцевол. – К. : Освіта України, 2009. – 464 с.

 200. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : монографія / Ольга Куцевол. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 348 с.

 201. Левківський М. В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник [4-те вид.] / М. В. Левківський. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

 202. Легка О. Франкові традиції в розвитку інтимної лірики / Орися Легка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів : Світ, 1998. – С. 381–383.

 203. Легкий М. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) / Микола Легкий // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 202–208.

 204. Легкий М. Іван Франко / Микола Легкий // Усе для школи. Українська література. 10 клас. Вип. 9. – Львів : «Все увито», 2001. – 64 c.

 205. Легкий М. Обрії літературознавчих зацікавлень / Микола Легкий // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Книга 1. – С. 3–15.

 206. Легкий М. Проза Івана Франка: проблеми класифікації / Микола Легкий // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів : ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20.

 207. Легкий М., Пилипчук С. З останнього десятиліття франкознавства / М. Легкий, С. Пилипчук // Слово і час. – 2008. – Число 10. – С. 21–31.

 208. Лукич В. [Левицький В. Л.] Спомини про Івана Франка / Володимир Лукич // Новий час. – 1926. – № 37. – С. 5; № 38. – С. 7; № 38. – С. 9. Передрук у кн.: Спогади про Івана Франка. – Упорядник М. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 61–64.

 209. Лукіянович Д. «Політично ненадійний» / Денис Лукіянович // Спогади про Івана Франка. Упорядник М. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 312–317.

 210. Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість / Лука Луців. – Ню Йорк – Джерзі Ситі : Свобода, 1968. – 654 с.

 211. Луців Л. Іван Франко. Життя і творчість / Лука Луців. – Ню Йорк – Джерзі Ситі : Свобода, 1966. – 63 с.

 212. Лучко О. М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець ХХVІІІ–ХХ ст.) : Дис. … канд. пед. наук / Лучко Олег Миронович; Київ : [Б. в.], 2004. – 211 с.

 213. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури / Олександр Мазуркевич. – К. : Рад. школа, 1961. – 375 с. (Розділ ІІІ: «Система поглядів І. Я. Франка в галузі методики літератури». – С. 125–184).

 214. Мазуркевич О. Р. Роль І. Франка в розвитку методики української літератури / О. Р. Мазуркевич // Іван Франко в школі. Збiрник матерiалiв виїзного засiдання вiддiлу мето­дики лiтератури НДІП УРСР, присвяченого 100-рiччю з дня народження І. Я. Франка. – Дрогобич, 1957. – С. 59–94.

 215. Маланюк Є. В пазурах раціоналізму (до трагедії Франка) / Євген Маланюк // Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20–30-х років ХХ ст. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 304–308.

 216. Маланюк Є. Франко незнаний / Євген Маланюк // Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. – К. : Дніпро, 1997. – С. 187–194.

 217. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту / Євген Маланюк // Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. – К. : Дніпро, 1997. – С. 195–200.

 218. Медвідь А. І. Між релігією та нацією: дискусії щодо культу Івана Франка в церковному середовищі Галичини в 1920–30-ті роки/ А. І. Медвідь // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 40. – С. 96–101.

 219. Мельник Я. Для дітей і для себе (Кілька штрихів до портрета Івана Франка-апокрифолога) / Ярослава Мельник // З його духа печаттю… Збірник наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т.І. – С.280–285.

 220. Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка / Ярослава Мельник. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1999. – 208 с.

 221. Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916 / Ярослава Мельник. – Дрогобич : Коло, 2006. – 439 с.

 222. Мельник Я. Із гімназійних (і не тільки) літ Івана Франка: дещо про його «Злобні видумки» на Івана Верхратського / Ярослава Мельник // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. – Львів, 2010. – Вип. 51. – С. 166–176.

 223. Мельник Я. Церква і культ Івана Франка / Ярослава Мельник // Українське літературознавство. – Львів, 1995. – Вип. 60. – С. 35–49.

 224. Мельник Я. Як апокрифи «не з’їли» Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. – К., 2000. – Число 6. – С.52–59.

 225. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. ; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с.: іл.

 226. Микитюк В. «Crux professorum». Сторінками однієї статті Івана Франка / Володимир Микитюк // Урок української. – К., 2008. – Число 3–4. – С. 5–9.

 227. Микитюк В. «Pro foro externo»: Франкові конкретизації образу українсько-галицького інтелектуала /«Pro foro externo»: Frankos concretizations of ukrainian-galician intellectual / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2017. – Vol. 16. – S. 166–169. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2017. – Число 16. – С. 166–169.

 228. Микитюк В. «Гайдамаки» Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин». – Львів : Світ, 1998. – С. 497–500.

 229. Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 2–11.

 230. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури / Володимир Микитюк // Рідна мова (Ridna mowa). Інтернет-версія освітнього журналу УВТ у Польщі та ОУП, 2009. – Число 28. – http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01

 231. Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Володимир Микитюк // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки» / Редкол. : Козяр М. М. (гол. ред.) та ін. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 173–179.

 232. Микитюк В. І. Менторські стратегії Омеляна Огоновського та Івана Франка: аналіз і синтез // Українська філологія : традиція та сучасність = Ukrainian Philology : Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 281–293. (Серія «Українська філологія : школи, постаті, проблеми» ; вип. 14 ; ч. 1 ; 634 с.).

 233. Микитюк В. І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.

 234. Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 248. – С. 126–136.

 235. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.

 236. Микитюк В. Іван Франко і його вчителі / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17–22.

 237. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с. [Е-варіант 2014 р. : http://www.bohdan- digital.com/search/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA/.]

 238. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.

 239. Микитюк В. Іван Франко про наратив університетської лекції: аналіз, синтез, диґресії / Ivan Franko about narrative of university lecture: analysis, synthesis, digression / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2015. – Vol. 12. – S. 65–75. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2015. – Число 12. – С. 65–75.

 240. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Вип. перший. – Львів, 2000. – 187 с.

 241. Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. – Львів, 2014. – Вип. 78. – С. 141–151.

 242. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.

 243. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.

 244. Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2010. – Число 9. – С. 56–61.

 245. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.

 246. Микитюк В. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2015. – Число 3. – С. 2–7.

 247. Микитюк В. Рецепція педагогічної прози Івана Франка / Recepcion of Ivan Franko pedagogical proze / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies.Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2012. – Vol. 2. – S. 88–95. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2012. – Число 2. – С. 88–95.

 248. Микитюк В. Твір Івана Франка «Наша публіка»: проблематика і питання жанру (Ivan Franko composition «Our public». Problems and genre) / Володимир Микитюк // Studia Ingardeniana. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. Oddział PAN w Lublinie, 2011. – T. VI. – S. 148–155.

 249. Микитюк В. Філантропізм Й. Г. Песталоцці в педагогічній системі І. Франка / Philanthropy of Y. H. Pestalozzi in IvanFrankos pedagogical system / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies.Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2013. – Vol. 6. – S. 317–326. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2013. – Число 6. – С. 317–326.

 250. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340– 345.

 251. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 20–31.

 252. Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури / Володимир Микитюк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів,27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 940–948.

 253. Микитюк В. Франко-ментор / Володимир Микитюк // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 249–260.

 254. Микитюк В. Шевченкознавчі студії в Галичині другої половини ХІХ ст. / Володимир Микитюк // Тарас Шевченко – апостол українського народу: Матеріали Міжнародного симпозіуму (Румунія, Сату Маре, 25-27 травня 2012 р.). – Editura / Видавництво RKR EDITORIAL Bukureşti / Бухарест, 2013. – С. 105–110.

 255. Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2009. – Число 4. – С. 2–7.

 256. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник / [А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм, С. Флемінг, Ч. Форсі, Е. Ротшильд] ; за ред. О. І. Сидоренка. – К., 2003. – 142 с.

 257. Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади / Михайло Мочульський. – Відп. ред. В. Корнійчук; післямова Н. Ощипок. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 139 с. (Серія «Франкознавчі студії», випуск третій).

 258. Набитович І. Концепція громадянського суспільства в повісті І. Франка «Захар Беркут» / Ігор Набитович // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, З. Гузар та ін. – Вип. 2. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 187–199.

 259. Набитович І. Концепція національно-суспільної місії українського священництва у творчості Івана Франка: сучасне звучання проблеми / Ігор Набитович // Нагуєвицькі читання – 2007 : Іван Франко і сучасна Україна. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Нагуєвичі, 1–2 вересня 2007. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – С. 78–89.

 260. Набитович І. Програма діяльності української інтеліґенції в романі Івана Франка «Перехресні стежки» (науково-методичні поради вчителеві) / Ігор Набитович // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 123–130.

 261. Назарук О. Культ Івана Франка а молодь / Осип Назарук // Поступ. – Львів, 1926. – Число 9–10. – С. 136–145.

 262. Назарук О. Чи добре було б у молодь вщіпити культ Франка? / Осип Назарук // Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. / [Упорядник і автор вступного слова Микола Ільницький]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 309–317.

 263. Наливайко Д. Вступне слово упорядника / Дмитро Наливайко // Г.-Ґ. Ґадамер. Герменевтика і поетика. – Вибрані твори: пер. з нім. – К. : Юніверс, 2001. – С. 5–6.

 264. Наукові основи методики літератури : посібник для студентів вищих закладів науки / за ред. Н. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

 265. Нахлік Є. Войташевський Грицько (Григорій) / Євген Нахлік // Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів: Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С. 297–300.

 266. Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і місце Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Євген Нахлік // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 13–27.

 267. Невмержицька О. В. Історія виховання. Том 2: від ХІХ ст. до наших днів : навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Квас, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 196 с.

 268. Новиченко Л. М. Шевченко в соціально-культурній концепції М. Драгоманова / Леонід Новиченко // Слово і час. – К., 1990. – Число 2. – С. 3–12.

 269. Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

 270. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Хосе Ортега-і-Гасет // Вибрані твори / Переклад з іспанської В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко. – К. : Основи, 1994. – 420 с.

 271. П’ятакова Г. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи / Г. М. П’ятакова; Н. М. Заячківська. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с.

 272. Пархета Л. П. Методика викладання української літератури у ВНЗ : Навчально-методичний посібник / [укладач Л. П. Пархета]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 199 с.

 273. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.

 274. Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою «Semper tiro») / Тарас Пастух ; передм. І. Денисюка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 84 с.

 275. Пастух Т. Романи Івана Франка / Т. В. Пастух. – ЛДУ ім. І. Франка. Інститут франкознавства. – Львів : Каменяр, 1998. – 135 с.

 276. Пастух Т. Франкознавчі здобутки Івана Денисюка / Тарас Пастух // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 3–20.

 277. Пастух Т. Чого вчить франкознавча школа професора Івана Денисюка / Тарас Пастух // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 425–434.

 278. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії / Оксана Пахльовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 19–31.

 279. Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? / Девід Перкінс / Переклад з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 152 с.

 280. Пилипчук С. Професор із легенди / Святослав Пилипчук // Міфологія і фольклор. – Львів, 2010. – Число 2 (6). – С. 6–8.

 281. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка [Текст] : монографія / Святослав Пилипчук; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. фольклористики ім. Філарета Колесси, Ін-т франкознавства. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 465 с.

 282. Примітки до статті: Франко І. Переднє слово (до збірки: Хрістіан Зальцман. Книжка приказок про те, як не належиться поводиться з дітьми. Переклав Теодор Біленький. Львів, 1900) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 32 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 485–486.

 283. Примітки до статті: Франко І. Сухий пень / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 1092.

 284. Присяжний Т., Присяжний П., Бандура В. Нетрадиційний погляд на життя і творчість Каменяра (Франко – рибалка і художник слова) / Т. Присяжний, П. Присяжний, В. Бандура. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2006. – 264 с.

 285. Пультер С. Внесок Івана Франка в розвиток української дитячої літератури / Станіслав Пультер // Волинь – Житомирщина. – 2006. – Число 15. – С. 235–238.

 286. Пшеничний Є. Володимир Дорошенко та його Франкознавчі студії / Євген Пшеничний // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Вип. другий. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 242–244.

 287. Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка / Тетяна Равчина // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 956–967.

 288. Рейс Філ. Секрети успішного навчання : практичні поради для студентів / Філ Рейс ; пер. з англ. О. Гладкого. – Львів : Свічадо, 2006. – 255 с.

 289. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність / Людмила Рижак // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 918–924.

 290. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література / Леонід Рудницький. – Мюнхен : Український Технічно-Господарський Інститут, 1974. – 226 с.

 291. Рудницький М. Іван Франко / Михайло Рудницький // Спогади про Івана Франка. Упорядник М. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 333–363.

 292. Сабат Г. «Коли ще звірі говорили»: до проблеми вивчення казок Івана Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Вип. другий. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 200–213.

 293. Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. «Коли ще звірі говорили» : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с.

 294. Сеник Л. Проблема «свого» і «чужого» в прозі Івана Франка / Любомир Сеник // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 735–741.

 295. Синичич Г. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ – початку ХХ століття: історіографія питання / Галина Синичич // Вісник Львівського університету. – Серія журн. – Вип. 34. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 202–212.

 296. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : Моногр. / А. Л. Ситченко; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 c.

 297. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наукова думка, 2001. – 912 с.

 298. Скоць А. Вічні образи в поемах Івана Франка (На матеріалі філософських поем «Смерть Каїна», «Мойсей») / Андрій Скоць // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – Кн. 2. – С. 304–307.

 299. Скоць А. І. Поеми Івана Франка: Монографія / Андрій Скоць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 253 с.

 300. Скоць А. І. Франкова концепція генетичного аналізу художнього твору / Андрій Скоць // Записки НТШ. Праці філол. секції. – Львів, 1995. – Т. 229. – С. 46–59.

 301. Скупейко Л. «Нерівномірне темпо й чиста випадковість» (з історії франкознавства 1880–1940 рр.) / Лукаш Скупейко // Слово і час. – К., 2015. – Число 12. – С. 29–42.

 302. Скупейко Л. І. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника / Лукаш Скупейко. – Відп. ред. М. Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1986. – 136 с.

 303. Смаль В. Педагогічні ідеї Івана Франка / Василь Смаль. – К. : Рад. школа, 1966. – 186 с.

 304. Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. – 2-ге вид., доп., перероб. – Львів : Каменяр, 2011. – 814 с.

 305. Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка; Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів : Каменяр, 1997. – 635 с.

 306. Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / Ф. С. Бацевич (відп. редактор), С. Н. Бук та ін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 376 с.

 307. Стельмахович М. Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка / Мирослав Стельмахович // Любар О. О, Стельмахович М. Г, Федоренко Д. Т. – Історія української школи і педагогіки. Навчальний посібник. – К. : Знання, 2003. – С. 249–264.

 308. Стельмахович М. Ми мусимо навчитися чути себе українцями: педагогічні погляди І. Франка / Мирослав Стельмахович // Рідна школа. – К., 1999. – Число 9. – С. 2–5.

 309. Степанишин Б. І. Вивчення творчості Івана Франка в школі / Б. І. Степанишин. – К. : Рад. школа, 1966. – 224 с.

 310. Степанишин Б. І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія / Борис Степанишин. – К. : РВЦ «Проза», 1999. – 384 с.

 311. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів / Борис Степанишин. – К. : Веселка; Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 191 с.

 312. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка : колективна монографія / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». – Вип. 14. – Львів, 2010. – 288 с.

 313. Сухий О. М. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у XIX столітті) / Олексій Миколайович Сухий; Літ. ред. Мар’яна Михалюк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 495 с.

 314. Тарас Шевченко : текст і контекст. Гайдамаки / авт. проекту, упоряд. В. І. Пахаренко ; уклад. Ю. Гончар. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 368 с.

 315. Татарин Я. Г. Національний імператив І. Франка і методологічні засади освітянських реформ / Я. Г. Татарин // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 11(21). – С. 84–86.

 316. Тихолоз Б. «Цілий чоловік» в етико-антропологічній концепції І. Франка / Богдан Тихолоз // Слово і час. – К., 1999. – Число 2. – С. 32–34.

 317. Тихолоз Б. Іван Франко – філософ (До характеристики стилю та еволюції мислення) / Богдан Тихолоз // Сучасність. – 2002. – Число 12. – С. 106–119.

 318. Тихолоз Б. Між ювілеями, франкознавство останнього десятиліття у Львівському університеті / Богдан Тихолоз // Дзвін. – 2006. – Число 8. – С. 150–159.

 319. Тихолоз Б. Франкова концепція «стереометричного» прочитання літературного твору / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 55. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 21–29.

 320. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз. – Львів : [Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України], 2005. – 316 с. – (Франкознавча серія. Вип. 6 ; Відп. ред. Є. К. Нахлік).

 321. Тімар Томас Б. Як домогтися досконалости в освіті / Томас Б. Тімар, Дейвід Л. Кірп ; пер. з англ. Анжели Кам’янець. – Львів : Літопис, 2004. – 176 с.

 322. Ткачук М. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції): Монографічне дослідження. Наук. ред. і післямова Р. Гром’яка / Микола Ткачук. – Тернопіль : [б. в.] 2003. – 384с.

 323. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція : монографія / Ганна Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.

 324. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Ганна Токмань. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).

 325. Уліцька Д. Феноменологічна філософія літератури / Данута Уліцька // Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. Д. Уліцької; Пер. з польської С. Яковенка. – Київ : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 114–135.

 326. Федорук О. Перше видання Шевченкових «Гайдамаків»: Історія книжки / Олесь Федорук. – К.: Критика, 2013. – 152 с.

 327. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 528 с.

 328. Франкіана Василя Сімовича / (Упоряд., передм. та прим. М. Білоус та З. Терлак). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 234 с.

 329. Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів: Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с.

 330. Франко А. Методологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-атрибуційної співпраці редакторів видань Шевченкового «Кобзаря» І. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908) / Андрій Франко // Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. 2010. – Вип. 51. – С. 37–52.

 331. Франко З. Передмова / Зиновія Франко // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / Упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. – Львів : Каменяр, 2001. – С. 4–20.

 332. Франко І. [Автобіографія Івана Франка, написана для Ом[еляна] Огоновського] / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 226–229.

 333. Франко І. [Вступне слово до публічних відчитів перед молоддю в залі «Руської Бесіди» 22 листопада 1911 р.] / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 874–875.

 334. Франко І. [Уривок передмови до задуманого «Порадника для читачів»] [1891] / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 603–605.

 335. Франко І. «Der Kunstwart» / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 28 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 44–52.

 336. Франко І. «Ідеї» й «ідеали» галицької москвофільської молодежі / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 410–422.

 337. Франко І. Curriculum vitae / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 29 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 77–82.

 338. Франко І. Борис Граб / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 177–191.

 339. Франко І. В інтересі правди / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 227–231.

 340. Франко І. В справі нового видання Шевченка / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 43 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 357.

 341. Франко І. Гірчичне зерно (Із моїх споминів) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 21 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 316–332.

 342. Франко І. Граматика руського язика для шкіл середніх, написав д-р Омелян Огоновський. Львів, 1889. [Рец.]/ Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 219.

 343. Франко І. Громадянські права студентів // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 138–139.

 344. Франко І. Двоязичність і дволичність / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т.54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 600–615.

 345. Франко І. Дещо про себе самого / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 31 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 28–32.

 346. Франко І. Допис про Дрогобицьку гімназію / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 10–15.

 347. Франко І. Женщина-мати / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 560–572.

 348. Франко І. З поля нашої науки / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 2 . – К. : Наук. думка, 1986. – С. 166–178.

 349. Франко І. З статті «Великі діяння пана Бобжинського» // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 210–217.

 350. Франко І. З статті «Емерик Турчинський» // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 205–207.

 351. Франко І. Зимовий вечір в бурсі / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 25 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 77–114.

 352. Франко І. Зібрання творів у 50 т. Покажчик купюр / Іван Франко ; М. Г. Жулинський (голова) та ін.; ред. Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2009. – 336 с.

 353. Франко І. Із лектури наших предків ХІ в. / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 911–922.

 354. Франко І. Історія літератури руської. Написав Омелян Огоновський, часть ІІ, Львів, 1889 / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 27 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 334–336.

 355. Франко І. Історія моєї габілітації / Іван Франко// Зібрання творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 49–50.

 356. Франко І. К истории просвещения в Галиции / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 2 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 179–185.

 357. Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видав­ництва / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 187–203.

 358. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 26 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 320–331.

 359. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 26 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 74–93.

 360. Франко І. Лев Толстой / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 28 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 223–250.

 361. Франко І. Львівський університет // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. –С. 123–124.

 362. Франко І. М. Г. Помяловський. Бурса і бурсаки. Очерки і картини [Переднє слово перекладчика] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 25 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 74–76.

 363. Франко І. Моя стріча з Олексою / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 15 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 42–58.

 364. Франко І. Народне шкільництво в Галичині // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 118–121.

 365. Франко І. Народні школи на Правобережній Україні/ Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 2 . – К. : Наук. думка, 1986. – С. 163–165.

 366. Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 24–40.

 367. Франко І. Наша публіка / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 89–98.

 368. Франко І. Наші народні школи і їх потреби (Реферат на вічі Снятинськім) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 2 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 108–115.

 369. Франко І. Не спитавши броду / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 325–463.

 370. Франко І. Одвертий лист до гал[и­цької]українськоїмолодежі / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 28 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 401–409.

 371. Франко І. П[ан] Бобжинський як поступовець / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 550–562.

 372. Франко І. Педагогічні невігласи // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 185–188.

 373. Франко І. Передмова [До видання: Твори Тараса Шевченка. Кобзар. Т. І (1838–1847). Виданий під редакцією Івана Франка. Львів, 1908] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 37 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 562–566.

 374. Франко І. Передмова [до збірки «Малий Мирон» і інші оповідання». Львів, 1903] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 34 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 457–458.

 375. Франко І. Переднє слово [до збірки: Хрістіан Зальцман. Книжка приказок про те, як не належиться поводиться з дітьми. Переклав Теодор Біленький. Львів, 1900] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 32 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 153–155.

 376. Франко І. Переднє слово від видавництва «Дрібної бібліотеки» [до книги: Добролюбов Николай Андрійович. Значіння авторитету в вихованні. Переклав з російської Євг[еній] Олесницький / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 23–25.

 377. Франко І. Подуви весни в Росії / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 349–376.

 378. Франко І. Правове становище української літератури в Росії / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 468–471.

 379. Франко І. Причинки до автобіографії [Универсальная библиотека. Ч. 423. 10 к. Иван Франко. К свету! На промыслах. Перевод с украинского Г. Войташевского и М. Новиковой. Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К-о. Москва, без означення року] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 36–44.

 380. Франко І. Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка. І. «Гайдамаки» / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 27–41.

 381. Франко І. Проф[есор] Омелян Огоновський. [Некролог]. / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 462–463.

 382. Франко І. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 43 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 358–381.

 383. Франко І. Ревізія шкільних бібліотек // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. –С. 151–153.

 384. Франко І. Середні школи в Галичині у 1875–1883 рр. / Іван Франко // Зібрання творів: у 50 т. Т. 46, ч. 1. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 418–434.

 385. Франко І. Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм (Уваги над пастирським посланієм митроп[олита] А. Шептицького «О квестії соціальній») / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 377–400.

 386. Франко І. Спомини із моїх гімназіальних часів / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 50–54.

 387. Франко І. Стара пісня / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 40 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 76–78.

 388. Франко І. Стара Русь / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 37 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 79–110.

 389. Франко І. Стара Русь / Іван Франко // Зібрання творів у 50 т. Покажчик купюр / Іван Франко ; М. Г. Жулинський (голова) та ін.; ред. Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2009. – С. 190–224.

 390. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 423–438.

 391. Франко І. Сухий пень / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 577–581.

 392. Франко І. Темне царство. Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 26 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 131–152.

 393. Франко І. Три рукописні підручники руські з літ 1806, 1815, 1829 /Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 380–383.

 394. Франко І. Університети в Росії / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 491–512.

 395. Франко І. Ученицька бібліотека в Дрогобичі / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 15–22.

 396. Франко І. Факт до характеристики нашого шкільництва / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 120–121.

 397. Франко І. Ще раз про студентські завору­шення в Росії // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 130–131.

 398. Франко І. Що коштують наші школи (Друга часть статті «Сила податкова Галичини») / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 44. Кн. 1 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 145–150.

 399. Франко І. Як це сталося (Спогад) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 34 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 372–376.

 400. Фрейре Пауло. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність / Пауло Фрейре ; пер. з англ. О. Дем’янчука. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 124 с.

 401. Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / Іван Ціхоцький. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 280 с.

 402. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посібник / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с. – (Серія «Альма-матер»).

 403. Чепіль М. Іван Франко про виховання дітей та молоді / Марія Чепіль, Роман Вишнівський // Опіка і виховання дітей. Історія і сучасність: [зб. наук. праць] / за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 90–101.

 404. Чепіль М. М. Іван Франко про літературу як чинник виховання / Марія Чепіль // Іван Франко і національне та духовне відродження України : [зб. наук. ст.]. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – С. 140–144.

 405. Чикаленко Л. Як ми з І. Франком ловили рибу / Левко Чикаленко // Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. І. Гнатюка. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 416–418.

 406. Чопик Р. Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка / Ростислав Чопик. – Львів : ЛВ ІЛ НАНУ, 2002; «Франкознавча серія». – Вип. 3. – 232 с.

 407. Чопик Р. Про читання по-франківськи («літературоцентричні» причинки) / Ростислав Чопик // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів,27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 948–956.

 408. Ющишин І. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – Львів, 1913. – Число 1 (C. 7–13), 2 (C. 36–47), 3 (C. 68–77), 4 (C. 99–113).

 409. Ющишин І. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – Львів, 1914. – Число 5-6 (C. 132–153), 7-8 (C. 197–216), 9 (C. 262–272), 10 (C. 296–309).

 410. Ющишин І. Ювілей Івана Франка / Іван Ющишин // Учитель. – Львів, 1912. – Число 11–12. – С. 333–334.

 411. Яким Ярема. Українська педагогічна думка Галичини в іменах / Упоряд., ред. і прим. С. Яреми. За заг. ред. Дмитра Герцюка. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 244 с.

 412. Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація. Видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках ХІХ ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 312 с.

 413. Янів В. Українська родина в ранніх повістях Івана Франка / Володимир Янів // Іван Франко. Збірник філологічної секції для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. – Т. 33. Ч. ІІ. – Ню Йорк; Париж; Торонто : Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗДА, 1968. – С. 103–134.

 414. Ярема Я. Франкознавчі студії / Яким Ярема. – Упорядк. С. Ярема; наук. ред. І. Лучук. – Львів, 2007. – 288 с.

 415. Яремчук І. Світлоносні верховини Івана Денисюка: штрихи до портрета вченого-літературознавця й фольклориста / Ірина Яремчук// Дивослово. – К., 2007. – Число 7. – С. 48–51.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: 014_Педагогічна концептосфера Івана Франка

Завантажити силабус