Поетика фольклору (слов’яни)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ГІНДА ОленаФЛблг-11м, ФЛк-11м, ФЛхрв-11м, ФЛчес-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛблг-11мпрофесор ГІНДА Олена
ФЛк-11мпрофесор ГІНДА Олена
ФЛхрв-11мпрофесор ГІНДА Олена
ФЛчес-11мпрофесор ГІНДА Олена

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” рекомендована для студентів спеціалізації “Слов’янські мови та літератури (переклад включно)”, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

Дисципліна покликана розширити науково-дослідницький інструментарій філолога-славіста теоретичними знаннями й практичними навичками поетикального аналізу такого специфічного мистецько-світоглядного феномену, як український фольклор. Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” допоможе студентам розкрити великий потенціал фольклорної традиції як унікального джерела для розуміння еволюції художніх систем та невичерпної скарбниці різнопланових художніх засобів та прийомів.

Мета навчальної дисципліни “Поетика фольклору”:

 • дати студентам розуміння фольклору як складного синкретичного феномену, у якому відображається і водночас реалізується народний світогляд, побут, культура;
 • ознайомити студентів зі специфікою поетики фольклору як мистецько-світоглядним феноменом та науковою дисципліною;
 • звернути увагу на самобутні риси фольклорної поетики (і зокрема крізь призму відмінностей від поетики літературної);
 • виробити навички аналізу фольклорного твору крізь призму його поетики;
 • показати потенціал фольклорної традиції для простеження еволюції художніх систем;
 • продемонструвати жанрову специфіку поетикальних принципів і засобів українського фольклору.
 • навчити застосовувати знання з поетики фольклору в осмисленні творів художньої літератури.

На досягнення цієї мети націлено такий комплекс завдань:

 • простежити специфічні риси фольклору, які вирізняють його від інших видів духовної діяльності людини (усність побутування, колективність, імперсональність (анонімність), традиційність, варіативність, синкретизм та ін.) і зокрема художньої літератури;
 • розглянути найважливіші моменти зародження фольклору, які мали вирішальний вплив на його формування як складної світоглядно-культурної системи;
 • розкрити поетичні особливості (стилістичні, композиційні, структурні) так званих “нехудожніх” фольклорних жанрів (архаїчної групи: замовляння, голосіння); визначити місце цих жанрів в еволюції художніх систем;
 • розкрити жанрово-видову специфіку фольклорної поетики на прикладі таких високохудожніх систем, як народна казка (стереотипність у казці) та народна пісня (композиційні принципи і засоби української народної пісенності).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • змістове наповнення дисципліни “Поетика фольклору”;
 • специфічні ознаки фольклору як синкретичного мистецько-світоглядного феномену;
 • основні моменти зародження та еволюції фольклору, важливі для розуміння специфіки його поетики;
 • понятійну парадигму фольклорної поетики;
 • зміст рекомендованої теоретичної та джерельної літератури.

уміти:

 • володіти термінами і категоріями поетики фольклору;
 • застосовувати поетикальний аналіз у дослідженні фольклорних творів і жанрів;
 • простежувати фольклорну поетику у нефольклорних текстах і зокрема у художній літературі; аналізувати особливості її використання;
 • використовувати набуті теоретичні знання і практичні навики поетикального аналізу у власних літературознавчих розвідках, художній творчості.

Рекомендована література

Джерельна література

 1. Весілля: У 2 книгах / Упорядник: М. Шубравська та ін. – Київ, 1970. – Кн. 1. – (Серія “Українська народна творчість”. – Випуск 10).
 2. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. Упорядник: Олексій Дей. – Київ, 1963. – (Серія “Українська народна творчість”. – Випуск 3).
 3. Рекрутські та солдатські пісні. – Київ, 1974.
 4. Рудченко Иван. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко. – Киев, 1869. – Выпуск 1.
 5. Рудченко Иван. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко. – Киев, 1870. – Выпуск 2.
 6. Сборник малороссийских заклинаний / Составил П. Ефименко. – Москва, 1874.
 7. Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гнатюк Володимир. Похоронні звичаї й обря­ди. – Львів: Накладом Товариства, 1912, IV + 426 с. – (Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка, т. ХХХІ–ХХХІІ).
 8. Співанки-хроніки (новини) / Упорядники: Олексій Дей, Софія Грица. – Київ, 1972. – (Серія “Українська народна творчість”. Випуск 12).
 9. Чубинский Павел. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. – Киев, 1878. – Т. ІІ.
 10. Чумацькі пісні / Упорядники Олексій Дей, А. Ясенчук. – Київ, 1976. – (Серія “Українська народна творчість”. – Випуск 15).

 Теоретична література

 1. Веселовский Александр. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля // Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского. – СПб, 1913. – Т. І. – С. 130–161.
 2. Герасимова Н. М. Формулы русской волшебной сказки (к проблеме стереотипности и вариативности традиционной культуры // Советская этнография. – Москва, 1976. – № 5. – С. 18–28.
 3. Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.
 4. Грушевський Михайло. Молитви і закляття // Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 137–145.
 5. Грушевський Михайло. Початки і розвій словесного мистецтва // Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 59–77.
 6. Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 7. Данилів Володимир. Порівняння смерті і весілля в українських погрібових голосіннях // Україна: Науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. – Київ, 1907. – Рік І. – Т. ІІ. – Іюнь. – С. 351–355.
 8. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Наукова думка, 1978.
 9. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Наукова думка, 1978.
 10. Коваль-Фучило Ірина. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. – Київ, 2014.
 11. Колесса Філарет. Заговори, замовляння // Колесса Філярет. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). – Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. – С. 30–35.
 12. Колесса Філарет. Похоронні голосіння // Колесса Філярет. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). – Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. – С. 76–80.
 13. Колесса Філярет. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). – Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938.
 14. Росовецький Станіслав. Відмінності фольклору від літератури та музики новоєвропейського типу: соціологічні, у “творчому кодексі”, у функціонуванні твору // Росовецький Станіслав. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – Київ, 2008. – С. 21–33.
 15. Росовецький Станіслав. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – Київ, 2008.
 16. Рошияну Николае. Традиционные формулы сказки / Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Академия наук СССР. – Москва: Наука, 1974. – (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»).
 17. Свєнціцький Іларіон. Передмова // Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гнатюк Володимир. Похоронні звичаї й обря­ди. – Львів: Накладом Товариства, 1912. – С. 2–22. – (Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка, т. ХХХІ–ХХХІІ).
 18. Франко Іван. Як виникають народні пісні // Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – Київ: Наукова думка, 1980. – Т. 27. – С. 61–65.
 19. Чистов Кирилл. Специфика фольклора в свете теории информации // Чистов Кирилл. Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005. – С. 26–43.
 20. Чистов Кирилл. Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005.
 21. Чігур Надія. Формули української народної казки: Магістерська робота / Науковий керівник Андрій Вовчак. – Львів, 2017.

Інформаційні ресурси

1) Електронні бібліотеки:

 1. Діаспоріана – електронна бібліотека інтелектуальної спадщини української еміграції (https://diasporiana.org.ua/).
 2. Електронна навчальна бібліотека української фольклористики (https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/).
 3. Культура України – електронна бібліотека (https://elib.nlu.org.ua/index.html).
 4. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (http://dspace.nbuv.gov.ua/).

2) Електронний ресурс навчальної дисципліни “Поетика фольклору” (nеми і питання семінарських занять, а також рекомендована джерельна література і матеріали  з дисципліни “Поетика усної словесності” розміщені на спеціальному електронному диску дисципліни; отримати доступ до електронного диску можна за допомогою файлу доступу (файл захищено паролем); пароль для відкриття файлу просимо довідатися у лектора або викладача практичних занять з курсу).жаємо успіхів!

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус