Постмодернізм у чеській літературі

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016МОТОРНИЙ Олександр

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс «Постмодернізм у чеській літературі» є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення постмодернізму як літературного напряму в чеській літературі. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників на етапі сучасності. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться з поетикою творчості видатних чеських письменників-постмодерністів, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку найновішої чеської літератури, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною літературознавчою термінологією.

У результаті вивчення дисципліну студент повинен:

знати:

Як оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Як здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

Як дотримуватися правил академічної доброчесності.

Як доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

Як застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

вміти:

Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

Рекомендована література

Основна:

 1. Trávníček, JiříНolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 2. Lewis, Barry. Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London – New York: Routledge, 2001. ISBN978-0-415-24307-0. S. 121–133.
 3. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;
 4. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008.
 5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994.

Додаткова:

 1. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу.
 2. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів.
 3. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників).
 4. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників).
 5. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників).
 6. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників.
 7. Česká próza po roce 2000. URL: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/
 8. seznam.cz
 9. Současná česká literatura. URL: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-literatura
 10. Česká literature od roku 1989 do současnosti. URL: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti
 11. Portál české literatury. URL: https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус