Проблеми усного перекладу (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент СОРОКА ОльгаФЛблг-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛблг-21мдоцент СОРОКА Ольга

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни
ІІІ семестр

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Мета курсу «Проблеми усного перекладу»:
– підготувати фахівців у галузі усного перекладу, що передбачає розвиток фахової компетентності перекладача для забезпечення процесу міжмовної і міжкультурної комунікації в різних галузях і сферах економіки, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з чеської мови українською та навпаки;
– сформувати у студентів професійні навички усного перекладача, підготувати фахівців з усного перекладу (чесько-українського та українсько-чеського) високої кваліфікації для здійснення усних перекладів різної тематики та складності, для подальшої роботи в різних установах в якості усного перекладача (перекладача на заходах різного типу, перекладача-референта, перекладача-менеджера, гіда-перекладача, перекладача-супроводжуючої особи);
– підготувати студентів до проведення самостійних наукових досліджень у сфері усного перекладу.

Основні завдання навчальної дисципліни «Проблеми усного перекладу»:
• ознайомити студентів з теоретичними основами усного перекладу та становленням усного перекладу як виду професійної діяльності;
• ознайомити студентів з основними принципами та правилами діяльності усного перекладача, проблемами психологічного характеру із якими стикається усний перекладач;
• навчити долати психологічні та екстралінгвістичні (позамовні, країнознавчі) проблеми й труднощі, пов’язані із практикою перекладу;
• розвивати у студентів найважливіші види мовно-розумової діяльності з метою застосування теоретичних знань на практиці усного (синхронного та послідовного) перекладу;
• розвивати у студентів перекладацьку компетентність, фахові практичні вміння та навички перекладу з болгарської мови українською та навпаки різної тематики.
• формувати й закріплювати стійкі практичні навички усного абзацно-фразового, послідовного та синхронного перекладу на слух, а також перекладу з аркуша;
• навчити застосовувати техніки вільного усного перекладу для потреб ділових переговорів та ведення бізнесу чеською мовою;
• поглиблювати знання щодо організації мови та фонові знання, що мають відношення до країни мови, на яку та з якої здійснюється усний переклад;
• правила професійної етики.

Опанувавши дисципліну студент повинен:

знати:
– основні теоретичні проблеми усного перекладу;
– класифікацію видів усного перекладу;
– типові помилки при усному перекладі;
– правила професійної етики перекладача;

уміти:
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН 18. Володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення професійної діяльності.
ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу з чеської мови на українську і з української мови на чеську, вміти працювати з текстами різних типів, тематики, стилів та жанрів.
ПРН 20. Уміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

– швидко, впевнено та правильно користуватися здобутими знаннями на практиці;
– професійно здійснювати адекватний усний переклад різностильових та різножанрових текстів загального характеру чи спеціальної тематики з голосу, аркуша, аудіо- або відеозапису;
– спонтанно та чітко висловлювати думки двома мовами, швидко підбирати адекватні мовні засоби в різних жанрах усного мовлення;
– самостійно застосовувати лексичні та граматичні трансформації під час перекладу, адекватно перекладати одиниці різного мовного рівня;
– реферувати, перекладати та коментувати усний матеріал різної тематики, стилів, жанрів;
– вільно перекладати з болгарської мови українською та навпаки, вміти оцінювати якість виконаного перекладу;
– долати труднощі та складні ситуації під час усного перекладу, поводитись при перекладі згідно з основними правилами вербальної та невербальної поведінки перекладача, володіти професійним етикетом перекладача;

Рекомендована література

Основна:
1. Алексиева Б. Теория и практика на устния превод / Б. Алексиева – София: УИ «Св. Климент Охридски», 2011. – 324 с.
2. Максименко О.В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова). – Київ, 1986.
3. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). – Київ: Ленвіт, 2007. – 416с.
4. Мірам Г. Практикум з усного перекладу: Мультимедійний формат. Посібник з англійської мови для ВНЗ (+ компакт-диск.) /О.Гон, В Морозов, В.Гулик, М.Голованчук. – К.: Факт, 2005. – 152 с.
5. Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» /Укладачі С.В.Новоселецька, О.А.Пелипенко – Острог, 2007 – 193 с.
6. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник./ За ред.. Л.М.Черноватого та В.І.Карабана. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с.
7. Levý J. Úmění překladu. Panorama. – Praha: Edice Pyramida, 1983.
8. Makarová V. Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. Bratislava: STIMUL, 2004.
9. Newmark P. Approaches to translation. – Phoenix ELT, 1980.
10. Translation in practice: a symposium / edited by Gill Paul. – 1st ed. Dalkey Archive Press, 2009. – 88p.
11. Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore // Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 160 s.
12. Čeňková, I. a kol. (2001). Teorie a didaktika tlumočení I. UK FF Praha: Desktop Publishing.
13. Čeňková, I. (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení, AUC Philologica monographia XCIX, Praha.
14. Čeňková, I.(2008), Úvod do teorie tlumočení, ČKTZJ Praha.

Додаткова:
1. Крейчова Е. Славянският Вавилон (за интерференцията между славянските езици) / Е. Крейчова. – София: Парадигма, 2016. – 105 с.
2. Ликоманова И. Славяно-славянският превод: Лингвистичен подход към художествения текст / И. Ликоманова. – София: УИ «Св. Климент Охридски», 2006. – 301 с.
3. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. Вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л.М.Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус