Російська мова як іноземна

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
4Іспит
5Немає
6Іспит
7Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364
464
564доцент ГАЖЕВА Інна
664доцент ГАЖЕВА Інна
780

Опис курсу

Мета курсу – навчити студентів-іноземців практичному володінню російською мовою, сформувати навички й уміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо).

Завдання: сформувати знання  студентів-іноземців з фонетики, граматики, лексики, стилістики, словотвору російської мови; навички та уміння говоріння, аудіювання, читання, письма на базі монологічного та діалогічного мовлення; уміння спілкуватися в повсякденній та професійній сферах життя.

Курс спрямований на формування таких різновидів комунікативної компетенції студентів-іноземців у російській мові: лінгвістичної (здатність конструювати граматично правильні форми і синтаксичні конструкції, розуміти смислові відрізки у мовленні, організовані у відповідності до норм російської мови); соціолінгвістичної, мовленнєвої (уміння вибирати потрібну лінгвістичну форму, спосіб вираження в залежності від умов комунікативного акту); дискурсивну (здатність використовувати певну стратегію для конструювання  й інтерпретації текстів письмових і усних типів); соціокультурну (знайомство з національно-культурною специфікою російської мовної поведінки, з елементами соціокультурного контексту: звичаями, нормами, соціальними умовностями, країнознавчими знаннями); соціальну (бажання й уміння вступати в комунікативний акт з іншими людьми); стратегічну (компенсувати особливими засобами недостатність знання мовного і соціального досвіду спілкування в російськомовному середовищі).

Студенти-іноземці повинні одержати артикуляційні й інтонаційні навички, засвоїти нормативний курс граматики і необхідний лексичний мінімум;  опанувати тактиками мовного спілкування – послідовністю інтенцій, за допомогою яких будується фрагмент комунікативного акта, зокрема мовним етикетом у діалогічній сфері спілкування, побудовою тактики діалогу (вступ у контакт, пред’явлення інформації, реакція на інформацію, вихід з контакту).

Студенти повинні навчитися виражати свої думки в усній і письмовій формі на загальні теми; сприймати усні і письмові тексти середньої складності. Студенти повинні набути навичок й умінь письмової мови, зокрема  для написання документів листів і ін.; оволодіти навичками соціокультурної поведінки росіян, познайомитися з правилами, які регламентують паралінгвістичні аспекти спілкування – мова жестів, міміка, дистанція спілкування; із соціальними умовностями (час відвідувань, поведінка у гостях), нормами ввічливості.

Передумови курсу: викладання російської мови як іноземної базується на комунікативній компетенції студентів в інших світових мов – як рідній, так і мовах вивчення, зокрема англійській, українській; курс також опирається на знання, набуті студентами  в галузі країнознавства, історії культури, фахових дисциплін.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • звукову систему російської мови, склад і основні опозиції голосних і приголосних;
 • правила вимови звуків і їх сполучень, зміни звуків у потоці мовлення;
 • специфіку російського словесного наголосу, типові акцентно-ритмічні моделі російських слів; місце наголосу в найуживаніших словах;
 • буквений склад російської мови (у зіставленні з українською мовою); алфавіт, звуко-буквені співвідношення;
 • основні правила читання;
 • cистему інтонаційних конструкцій, основні випадки їх вживання;
 • орфографічні норми, властиві російській мові;
 • будову слова; однокореневі слова; словотвір частин мови;
 • рід і число іменників і прикметників, що вивчаються;
 • відмінки іменних частин мови у відповідних значеннях;
 • ступені порівняння прикметників;
 • дієвідміни дієслів;
 • часи дієслів;
 • уживання видів дієслів;
 • дієслівне керування;
 • творення і вживання дієприкметників та дієприслівників;
 • уживання та відмінювання різних за значенням займенників;
 • уживання кількісних та порядкових числівники;
 • розряди за значенням та уживання прислівників;
 • уживання прийменників;
 • сурядні та підрядні сполучники й сполучні слова;
 • уживання часток;
 • моделі простого та складного речень;
 • активні та пасивні синтаксичні конструкції;
 • порядок слів і актуальне членування;

вміти:

 • розпізнавати на слух кількість складів та місце наголосу в словах;
 • розуміти повідомлення, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • користуватися звуко-буквеними співвідношеннями і правилами читання при самостійному читанні вголос пропонованих текстів;
 • достатньо розбірливо здійснювати усні висловлювання, розповіді на одну із тем, що вивчалася;
 • брати участь у діалогах у ситуаціях навчально-побутового характеру;
 • писати сприйняті на слух слова, тексти (диктанти), самостійні письмові розповіді за темами, що вивчалися;
 • використовувати у кореспонденції (листах) мовні штампи, формули етикету.

                                                              Рекомендована література

                                                                                 Базова

 1. Бондарчук М.Н., Ляшенко М.Н., Помозова С.И. Русский язык для начинающих. К., 2005.
 2. Витковская Э.В., Писарева Р.Д., Середа Р.Н., Цапко Г.П. Русский язык: Учебник для студентов-иностранцев подгот. факультета. Харьков, 2002.
 3. Витковская Э.В. и др. Учебник русского языка для студентов-иностранцев подгот. факультета. Харьков, Москва, 1994. Ч.І-ІІ.
 4. Костомаров В.Г., Половникова В.И., Шведова Л.Н. Русский язык для иностранных студентов. М., 1987.
 5. Русский язык для всех /Под ред. Г.Костомарова. М., 1990.
 6. Степанова Е.М., Иевлева З.К. и др. Русский язык для всех: Учебник для говорящих на английском языке/Под. ред. В.Г.Костомарова. М., 1984.
 7. Учебник для иностранцев, изучающих русский язык /Под. ред. В.Г.Костомарова. М., 1987.
 8. Филатов Л.К., Филатова В.Л., Башкирова М.А. Русский язык для иностранных студентов: Учеб. пособие. Киев, 2008.
 9. Чистякова А.Б., Джурко Э.Н., Петренко И.П. Русский язык для иностранных студентов. Харьков, 2004.

                                                                             Допоміжна

 1. Караванова Н.Б. Корректировочный курс фонетики русского языка. М., 2008.
 2. Книга о грамматике: материалы к курсу «Русский язык как иностранный»/ Под ред. В.В.Величко. М., 2004.
 3. Корректировочный курс русского языка: Учебник для студентов-иностранцев /Под ред. Городиловой Г.Г., Логиновой В.Г. М., 1978.
 4. Мотовилова О.Г. Пособие по развитию навыков разговорной речи для иностранцев: Русский язык. М., 1986.
 5. Пособие по обучению говорению (для подготовительных факультетов вузов). М., 1982.
 6. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-филологов (ІІІ-У годы обучения). М., 1986.
 7. Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Учебник русского языка (для студентов-иностранцев). М., 1976.
 8. Рассудова О.П., Степанова Л.В. Интенсивный курс русского языка. М., 1979.
 9. Русский язык: Пособие для зарубежных граждан. К., 1988.

                                                                         Збірники вправ

 1. Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г., Музруков Н.Б. Игровые задания на уроках русского языка. М., 1988.
 2. Практический курс русского языка для национальных групп вузов союзных и автономных республик: Методические указания и контрольные задания. М., 1978.
 3. Рамсина Т.А., Полидва М.А. Коммуникативные упражнения. М., 1989.
 4. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. М., 1990.

                                                                 Словники, розмовники

 1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. Л., 1993.
 2. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
 3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990.
 4. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник. М., 2004.
 5. Орфографический словарь русского языка /Под ред. С.Г.Бархударова и др. М.,
 6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1989.
 7. Русский орфографический словарь /Под ред. В.В.Лопатина. М., 2000.
 8. Русско-украинский и украинско-русский разговорник. М., 2004.
 9. Словарь синонимов русского языка /Под ред. Евгеньевой А.П. 1970–1971. Т.1–2.
 10. Степанова Е.М. Русский язык для всех: Грамматический справочник. Словарь: Для говорящих на английском языке. М., 1990.
 11. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание. Произношение. Ударение. Словообразование. Морфемика. Грамматика. Частота употребления слов. М., 1995.
 12. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь. М., 1990.