Семіотика літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛт-11мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Нормативний курс «Семіотика літератури» розрахований на студентів магістратури філологічного факультету. Курс покликаний дати уявлення, що таке семіотика і семіотичне дослідження феноменів культури та літератури, зорієнтувати у сфері основних ідей, запропонованих у рамках різних семіотичних шкіл. Семіотика (наука про знаки і знакові системи) розглядає культуру як середовище формування, передавання, рецепції та інтерпретації естетичних повідомлень, а отже, пропонує специфічну методологію дослідження, що передбачає аналіз та інтерпретацію тексту з семантичної, синтактичної та прагматичної перспективи. Курс апелює не лише до власне семіотичних концепцій, а й до герменевтики як вчення про розуміння, пояснення та тлумачення текстів, до теорії комунікації, комунікативної лінгвістики, постструктуралістських та деконструктивістських концепцій, відкриваючи таким чином перед студентами значну частину модерного та постмодерного інтелектуального простору. Водночас курс «Семіотика літератури» покликаний актуалізувати базові знання студентів, здобуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії літератури, філософії, культурології.

Результати навчання:
• знати:

 • основні поняття і проблеми семіотики;
 • зв’язок семіотики з іншими дисциплінами;
 • основні етапи розвитку семіотики як науки;
 • роль мови у формуванні знакових систем;
 • відмінність між повсякденним та естетичним повідомленням;
 • механізми смислопородження в тексті;
 • основні моделі комунікації та особливості комунікативного акту;
 • теоретичні основи літературної комунікації;
 • суть «саморуйнування» структури і пов’язані з цим проблеми інтерпретації літературного тексту;
 • особливості поетики відкритого твору.

• вміти:

 • володіти термінологічним апаратом сучасної семіотики;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • розпізнавати та використовувати семіотичні принципи дослідження текстів;
 • аналізувати різноманітні явища культури (буденні та мистецькі), зокрема літературні тексти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку;
 • порівнювати особливості кодування в різних знакових системах.

Мета курсу – навчити студентів розглядати факти культури як знакові феномени, розпізнавати тексти культури та літератури як генератори нових повідомлень і значень.

Завдання:

 • ознайомити студентів із семіотичним термінологічним апаратом;
 • зорієнтувати слухачів у полі основних ідей представників сучасних шкіл семіотики;
 • сформувати у студентів уявлення про культуру як знакову систему й забезпечити засади для адекватного відчитування культурних та літературних феноменів;
 • виробити навички семіотичного аналізу текстів;
 • вдосконалити критичне мислення студентів;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • допомогти слухачам курсу відчути себе активними учасниками «необмеженого семіозу» в царині культури.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
3. Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000.
4. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
5. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.
6. Лотман Ю.М. Семиосфера. – Санкт-Петербург, 2004.
7. Почепцов Г. Семиотика. – М.; К., 2002.
8. Розин В. Семиотические исследования. – М., 2001.
9. Семиотика /Сб. пер. под ред. Ю. Степанова. – М., 1983.
10. Успенский Б. Семиотика искусства. – М., 1995.
11. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. – М., 2000.
12. Эко У. Отсутствующая структура. – Санкт-Петербург, 2004.
Допоміжна
1. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. – М., 2001.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
3. Арраухо И. Архитектурная композиция. – М., 1982.
4. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
5. Барт Р. S/Z. – М., 2001.
6. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
7. Богатырев П. Знаки в театральном искусстве //Труды по знаковым системам. – Вып.VII. – Тарту, 1975.
8. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000.
9. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.
10. Вітґенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження. – К., 1995.
11. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Львів, 2007.
12. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.
13. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К., 2005.
14. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. – Львів, 2002.
15. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
16. Дельоз Ж. Различие и повторение. – Санкт-Петербург, 1998.
17. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004.
18. Женетт Ж. Фигуры: В 2т. – М., 1998.
19. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів, 2006.
20. Зонтаґ С. Про фотографію. – К., 2002.
21. Иванов Вяч. Избранные труды по семиотике и истории культуры. – М., 1998.
22. Крейдлин Г. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М., 2002.
23. Кристева Ю. Самі собі чужі. – К., 2004.
24. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – М., 1995.
25. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.
26. Лотман Ю. Об искусстве. – Санкт-Петербург, 1998.
27. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973.
28. Лотман Ю.М. Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) //Театральное пространство. – М., 1979.
29. Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма //Строение фильма. – М., 1985.
30. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів, 2006.
31. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
32. Рікер П. Сам як інший. – К., 2002.
33. Семиотика и искусствометрия: Сб. трудов. – М., 1972.
34. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
35. Степанов Ю. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М., 1985.
36. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
37. Теория метафоры: Сб. трудов. – М., 1990.
38. Тодоров Ц. Теории символа. – М., 1998.
39. Фуко М. Слова и вещи. – Санкт-Петербург, 1994.

Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org

Матеріали

Гірняк Мар’яна. Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 53 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус