Основна слов’янська (сербська) мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛсрб-41
842професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛсрб-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
842ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу лексикології та синтаксису.

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку лексикології і синтаксису сербської мови, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • факти і тенденції історичного розвитку граматичних категорій, історії сербської літературної мови та синтаксису;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти систему сербської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію сербської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти :

 • розпізнавати факти і тенденції історичного розвитку мови, розвитку граматичних категорій, використовувати ці знання їх з комунікативною метою.
 • аналізувати речення, відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при підготовці групових та індивідуальних завдань,здійснювати розбір речення, написати реферат із запропонованої теми.
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти систему сербської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію сербської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • характеризувати діалектні та соціальні різновиди сербської мови описувати соціолінгвальну ситуацію;
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • використовувати сербську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

 Рекомендована література

Базова

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-277.
 2. Грицкат И. Jезик Српских путописа из XVІІІ века // Зборник историjе књижевности. Књ. 10. Београд, 1976. С. 297–322.
 3. Грицкат И. Студиjе из историjе српскохрватског jезика. Београд, 1975. – 225 с.
 4. Гудков В. П. Из истории сербской лексикографии (Венский словарь 1791 г.) // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 183–196.
 5. Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с.
 6. Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322.
 7. Иричанин Г. Запажања у вези са неким лексичким, морфосинтаксичким и стилистичким структурама у савременом писаном и говорном језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. – 1996. – Кн.25/2. – С.419–425.
 8. Ковачевић М. Условне (погодбене) реченице // Синтакса сложене реченице у српском језику. – Београд: Просвета, 1998. – С.134–140.
 9. Милановић А. Кратка историjа српскоког књижевног jезика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 142 с.
 10. Станојчић Ж. Морфологија, синтакса и фразеологија // Српски језик на крају века. – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996. – С. 111–141.
 11. Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика српскога језика: https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-srpskoga-jezika.pdf
 12. Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: Научно дело, 1986. – 942 с.
 13. Bošković R. O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga književnog jezika // Naš jezik. – 1935. – Sv. 9/10. – S.277– 284.
 14. Ivić M. Problem norme u književnom jeziku // Jezik. – 1965–1966. – Br.1. – S.1–8.

Допоміжна

 1. Албин А. Прилог проучавању језика  Стефана Рајића // Прилози проучавању језика. Књ.3. Нови Сад, 1963. С. 1–22.
 2. Албин А. Језик у делима Аврама Мразовича (1756–1826) // Зборник за филологију и лингвистику. 1970. Књ.13/2. С. 149–191.
 3. Албин А. Језик новина Стефана Новаковића (1792–1794). Нови Сад, 1968.
 4. Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти кажем jош ово. – Навчальний посібник. – Львів, 2014. 116 с.
 5. Herrity P. Језик Емануела Јанковића // Научни састанак слависта у Вукове дане: Реф. и саопштења. Књ.2. Београд, 1972. С. 55–63.
 6. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 7. Потебня А. А.  Мысль и языкъ. 5-е изд. – Харьковъ, 1926. – С. 178–205.
 8. Чемоданов Н. С.  Младограмматизм // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 302.
 9. Грицкат И. У чему је значај и какве су специфичности славеносрпског периода у развоју српскохрватског језика // Зборник за филологију и лингвистику. 1966. Књ.9. С.  55–67.
 10. Гудков В. П. Рукописне сербске сказание о Косовской битве как документ истории языка // Зборник за филологију и лингвистику. 1974. Књ.17/2. С. 49–56.
 11. Гудков В.П. О славенском языке Захария Орфелина // Вестн. Моск. ун-та. 1973. №3. С. 46–51.
 12. Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с.
 13. Живановић Д. Вукова борба за српски песнички језик  // Анали филолошког факултета 4. Вуков зборник 1. Београд, 1964. С. 145–153.
 14. Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с.
 15. Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322.
 16. Ивић П. Књижевни и народни језик код Срба // Историја српског народа. Књ.2. Београд, 1982. С. 315–347.
 17. Ивић П. Против ускогрудости // Политика. 1984. 25. јан. С. 18.
 18. Ивић П. Развој кнјижевног језика на српскохрватском језичном подручју // О језику некадашњем и садашњем. Београд, 1990. С. 87–140.

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотеки:
 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17);
 • кафедральна бібліотека;
 • міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 2);
 • Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13).
 1. Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.
 • https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal
 • http://www.srpskijezickiatelje.com/
 • https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-srpskoga-jezika.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус