Східні літератури в контексті світової

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛа-21, ФЛп-21, ФЛч-21, ФЛя-21

Опис курсу

В межах курсу розглядаються витоки формування національних літературних традицій трьох зональних спільнот: індійсько-південно-східної, арабсько-мусульманської та китайсько-далекосхідної.

Мета та цілі курсу.
Мета і завдання курсу – розширити знання студентів-сходознавців уявленнями про:
– загальні тенденції становлення національних літератур трьох ареальних спільнот Сходу;
– фактори впливу та особливості формування поетологічної традиції національних літератур Сходу;
– специфіку видів, жанрів і образної системи національних літератур Давнього Шумеру, Єгипту, Індії, Персії, Китаю, арабського світу доісламського періоду.

Очікувані результати навчання.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
періодизацію зародження національних літератур Сходу; формування жанрово-видової специфіки національних літератур Давнього Шумеру, Єгипту, Індії, Персії, Китаю, арабського світу доісламського періоду; найвидатніші пам’ятки цих літератур; особливості зародження науки про літературу в країнах Сходу; відлуння давніх літератур Сходу в українській літературі Х1Х ст.
Повинні вміти:
визначати специфіку родів і жанрів давньої літератури Сходу; знаходити вияви літературних впливів на рівні сюжетів, мотивів, системи образів; аналізувати твори художньої літератури країни, мову якої вивчають як спеціальність, з урахуванням культурних і літературних впливів інших країн Сходу

Теми.

1 Шумерська цивілізація. Поява письма. Культурні здобутки. Вплив Шумеру на розвиток культур народів Межиріччя.
Лекція 2. Епос про Гільгамеша. Версії твору Шумеру і Вавилону.
Лекція 3. Древній Єгипет. Поява і розвиток ієрогліфічного письма. Письмові пам’ятки. «Книга мертвих». «Сказання про Синухет».
Переклади з давньоєгипетської Лесі Українки.
Лекція 4. Древня Індія. Релігійна ситуація. Буддизм як одна з великих світових релігій. Веди і ведична література. Різноманіття родів і жанрів літератури Древньої Індії.
Лекція 5. Індійські епоси «Махабхарата», «Рамаяна».
Лекція 6. Панчатантра або П’ять кошиків житейської мудрості, Українські переклади.
Лекція 7. Древній Іран. Історична довідка. Зороастризм. Авеста.
Лекція 8. Літературні жанри середньовічного Ірану, Творчість Фірдоусі, Сааді, Гафіза, Омара Хайяма. Українські переклади.
Лекція 9. Арабська доісламська поезія. Основні поетичні жанри. Система образів доісламської поезії. Найвідоміші поети: Аль-Мухальхіль, Аш-Шанфара, Імруулькайс, Тарафаібн Абд, Антараібн Шаддад. Бедуїнські мотиви в європейській літературі.
Лекція 10. Древній Китай. Зародження цивілізації. Формування державності. Розвиток писемності. Пам’ятка «І-дзін».
Лекція 11. Релігії Китаю. Філософські школи. Даосизм. «Дао де дзін».
Лекція 12. Конфуціанство. П’ятикнижжя Конфуція. Історіографія Китаю. Літопис «Весна і осінь». Пам’ятка «Шу дзвін».
Лекція 13. Антологія «Шидзін». Структура пам’ятки.Передмова. Поетичні жанри. Особливості поезії різних царств. Поетичні образи.
Лекція 14. Авторська поезія. Поети: Цюй Юань, Сун Юй, Цзя І, Сима Сянжу.
Лекція 15. Літературний процес в Китаї 3 – 6 ст. н.е.
Лекція 16. Літературні здобутки епохи Тан. Творчість Лі Бо, Ду Фу, Бо Цзюйї.

Питання до заліку чи екзамену.
1. Культура і література Древнього Шумеру.
2. Сюжет та система образів «Епосу про Гільгамеша»
3. Культура і література Давнього Єгипту.
4. Древня Індія. Веди і ведична література. Різноманіття родів і жанрів літератури Древньої Індії.
5. Індійські епоси «Махабхарата», «Рамаяна».
6. Панчатантра. Українські переклади.
7. Древній Іран. Зороастризм. Авеста.
8. Літературні жанри середньовічного Ірану, Творчість Фірдоусі, Сааді, Гафіза, Омара Хайяма. Українські переклади.
9. Арабська доісламська поезія. Основні поетичні жанри. Анонімна і авторська поезія.
10. Древній Китай. Зародження і розвиток писемності. Пам’ятка «І-дзін».
11. Релігії Китаю. Філософські школи. Даосизм. «Дао де дзін».
12. Конфуціанство. П’ятикнижжя Конфуція. Історіографія Китаю.
13. Антологія «Шидзін». Характеристика пам’ятки.
14. Авторська поезія. Поети: Цюй Юань, СунЮй, Цзя І, СимаСянжу.
15. Літературний процес в Китаї 3 – 6 ст. н.е.
16. Літературний процес в Китаї 3 – 6 ст. н.е.

Рекомендована література

Основна
1.Антологія літератур Сходу. – Х.: Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1961. – 452 с.;
2. Брагинский В. И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока (очерки культурологического изучения литературы). – М.: Наука, 1991. – 387 с.;
3. Конрад Н.И. Запад и Восток: статьи. – М.: Главн. ред. вост. лит., 1974. – 568 с.;
3. Литература древнего Востока. Иран. Индия, Китай. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 352 с.;
4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: Астрель, 2000. – 632 с.;
5. Петрова А.А. История арабской литературы. – К., 2011.;
6. Пилип’юк О. Поетологічні парадигми: Схід – Захід.- К.: ВЦ «Академія», 212. – 336 с.;

Додаткова
1. Древний Восток. Иллюстрированная история. – Будапешт : Корвина, 1985. – 165 с.
2. Хрестоматія китайської літератури (3 – 6 ст.) – К., 2010. – 194 с.
3. Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини. Харків: Фоліо, 2016. – 444 с. (Бібліотека світової літератури).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус