Історія основної слов’янської літератури (словацької)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710доцент ХОДА ЛідіяФЛслц-41
814доцент ХОДА ЛідіяФЛслц-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛслц-41доцент ХОДА Лідія
814ФЛслц-41доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів із сучасним словацьким літературним процесом: з основними літературними течіями, угрупуваннями, напрямами; з творчістю чільних представників сучасної словацької літератури, з базовими художніми творами, з критичними працями дослідників.

Завдання: розкрити особливості сучасної словацької літератури (проблеми, здобутки і перспективи), висвітлити тематику й проблематику поетичних, прозових і драматичних творів на сучасному етапі, виробити навички літературознавчого аналізу художніх текстів, поглибити знання студентів читанням та аналізом критичних літературознавчих досліджень.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Bílik R. Čítame slovenskú literatúru I. (1939–1955). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997.
 2. Bílik R. Čítame slovenskú literatúru II. (1956–1969). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997.
 3. Bokníková-Tóthová A., Čúzy L., Hevier D. a kol. Portréty slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998.
 4. Bokníková-Tóthová A., Čúzy L., Hevier D. a kol. Portréty slovenských spisovateľov 4. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007.
 5. Čúzy L. a kol. Panoráma slovenskej literatúry III. 2006.
 6. Halvoník A. Premeny – Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005/10.
 7. Kol. autorov. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava, LIC, 2008.
 8. Marčok V. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava, 2004.
 9. Sedlák I. a kol. Dejiny slovenskej literatúry II. Martin: Matica slovenská – Bratislava: LIC, 2009.
 10. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava, Kaligram, 2005.
 11. Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kalligram, 2014.
 12. Stanislavová Z. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Literárne informačné centrum, 2010.
 13. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava, 1999.
 14. Tomčík M. Dejiny novšej slovenskej literatúry. Bratislava, 1959.

Додаткова:

 1. Barborík V. Šibolet socialistického realizmu (Uplatnenie pojmu v reflexii literatúry prvej polovice 70. rokov). Slovenská literatúra, 63. Č. 1. Bratislava, 2016, S. 1–15 Режим доступу: https://www.sav.sk/journals/uploads/021609112016%20nr%201%20Slovenska%20literatura%20FULL%20TEXT.pdf
 2. Bátorová M. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v 50. rokoch 20. storočia) // PHILOLOGIA, vol. XXVII č. 1 (2017). S. 11–30. Режим доступу:
  https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologia_2017-1/PHILOLOGIA_XXVII_1__Batorova.pdf
 3. Bednárová K. Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II. (Situácia slovenského umeleckého prekladu v 20. storočí). Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. Режим доступу: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/Dejiny_prekladu_2.pdf
 4. Bílik R. Slovenská literatúra po roku 1945; Literárny život na Slovensku (1945–1989) // Slovenská literatúra. 1994. № 3.
 5. Cvrkal I. Kapitoly z moderny a avangardy. Bratislava, 1992.
 6. Džoganík J. Z dejín slovenskej literárnej kritiky. – Užhorod, 2002.
 7. Hajnošová M. František Hečko. Život a Červené víno. DAJAMA, 2015. 96 s.
 8. Horváth T. Dušan Mitana. Bratislava, 2000.
 9. Kníchal O. Storočiami slovenskej literatúry. Budapešť: Etnikum,  1998.
 10. Kršáková D. Dušan Dušek. Bratislava 2002.
 11. Machala D. Otvorené okná literárneho týždenníka. II. zväzok. Literárne informačné centrum, 2001.
 12. Matejovič P. Literárna kritika v ére samizdatu // Slovenská literatúra, 63. Č. 1. Bratislava, 2016, S.16–21. Режим доступу:
  https://www.sav.sk/journals/uploads/021609112016%20nr%201%20Slovenska%20literatura%20FULL%20TEXT.pdf
 13. Matejovič P. Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie) // Slovenská literatúra, 52. Č. 2. Bratislava, 2005, S.81–94. Режим
  доступу: https://www.sav.sk/journals/uploads/01071001–SL-2005-2-matejovic-81-94.pdf
 14. Noge J. Prozaik Vladimír Mináč. Bratislava, 1962.
 15. Passia R. „Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987). Slovenská literatúra, 63. Č. 1. Bratislava, 2016, S. 22–28. Режим доступу: https://www.sav.sk/journals/uploads/021609112016%20nr%201%20Slovenska%20literatura%20FULL%20TEXT.pdf
 16. Prokopec B. Literatúra bodka sk. Literárne informačné centrum, 2016.
 17. Rezník J. Túry do literatúry. Vydavateľstvo Slovart, 2012.
 18. Slovenské novely. Zv. I – II. Bratislava, 1993.
 19. Součková M. K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. Prešov, 2007.
 20. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava, 1988.
 21. Zajac P. Druhý polčas. Antológia súčasnej civilizačnej poézie. Bratislav: Slovenský spisovateľ. 1987. 192 s.
 22. Zambor J. Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia. Bratislava, 2005.
 23. Zoltán R. Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačnokultúrnych premien. Nitra, 2007.

Інтернет-джерела

 1. http://zlatyfond.sme.sk/
 2. https://zborniky.e-slovak.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус