Російська мова (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
27.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2160

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів зі специфікою фонетико-фонологічної системи сучасної російської мови та її орфоепічними нормами, з особливостями російської графіки та принципами і правилами орфографії.

 Завдання: студенти повинні отримати знання про фонетичні одиниці, аспекти їх розгляду та класифікації; розрізняти звуки мовлення і звуки мови – фонеми; кваліфіковано аналізувати основні одиниці фонетики та фонології; усвідомлювати тенденції розвитку фонетичної системи; закономірності зміни орфоепічних норм; розуміти прикладне значення фонетики (для викладання російської мови як іноземної, виправлення дефектів мовлення та ін.); вміти практично застосовувати набуті знання, оволодіти різними типами транскрипції; визначати та виправляти помилки у вимові у відповідності до норм російської орфоепії; аналізувати орфограми з огляду на принципи та правила російського правопису.

Передумови курсу – курс базується на знаннях, отриманих студентами зі “Вступу до мовознавства”, “Лексикології та лексикографії сучасної російської мови”, а також “Сучасної української літературної мови”, що вивчається паралельно.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • аспекти вивчення звуків мови (артикуляційний, акустичний, перцептивний, функціональний);
 • будову артикуляційного апарату та артикуляційну й акустичну класифікації звуків російської мови;
 • класифікацію суперсегментних одиниць мови; основні типи інтонаційних конструкцій та особливості російського словесного, фразового і логічного наголосів;
 • поняття фонеми, алофона, варіанта і варіації фонеми; конститутивні і диференціальні ознаки фонем;
 • склад сильних приголосних і голосних фонем російської мови та їх алофони; сигніфікативно і перцептивно сильні і слабкі позиції фонем;
 • відмінності позиційних чергувань від традиційних; паралельні й перехресні чергування; явище нейтралізації фонем;
 • історію розробки фонології у російському мовознавстві; концепції фонологічних шкіл, праці їх представників;
 • основні закономірності російської вимови та тенденції розвитку орфоепічних норм; орфоепічні словники;
 • буквений склад російської мови у співвідношенні зі звуковим складом;
 • історію російської графіки; реформи графіки та орфографії; принципи російської орфографії, основні її правила; орфографічні словники;
 • тенденції розвитку фонетичної системи російської мови;

вміти:

 • вільно користуватися системою знань з фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії;
 • систематизувати і пояснювати факти фонетичної та фонологічної систем російської мови;
 • оцінювати здобутки вчених-славістів у розробці конкретних проблем фонетики, фонології, орфоепії, орфографії;
 • застосовувати різні методи лінгвістичного дослідження при аналізі звуків та фонем;
 • зіставляти елементи фонетико-фонологічних систем російської та української мов;
 • кваліфіковано аналізувати основні одиниці фонетики та фонології, виконувати фонетичну та фонематичну транскрипції;
 • дотримуватися норм вимови, визначати та виправляти помилки у вимові у відповідності до норм російської орфоепії;
 • користуватися орфоепічними та орфографічними словниками різних типів;
 • визначати буквений склад слів у співвідношенні зі звуковим складом;
 • аналізувати орфограми з огляду на принципи та правила правопису російської мови;
 • грамотно писати, ілюструючи володіння орфографічними нормами та демонструючи культуру писемного мовлення;
 • розуміти прикладне значення зазначених розділів та уміти застосовувати набуті знання у практиці викладання російської мови.

                                                     Рекомендована література

                                                                          Базова

 1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 1984.
 2. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
 3. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М., 1983.
 4. Иванова В.Ф. Современная русская орфография. М., 1991.
 5. Иванова В.Ф. Современный русский язык: Графика и орфография. М., 1976.
 6. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. М., 1983.
 7. Касаткин Л.Л. и др. Современный русский язык. Фонетика. М., 2006.
 8. Кузьмина С.М. Теория русской орфографии. М., 1981.
 9. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
 10. Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой. М., 1989.
 11. Современный русский язык. Ч.I. Фонетика. Лексикология. Фразеология //П.П.Шуба, Л.А.Шевченко, И.К.Германович и др.; Под ред. П.П.Шубы. Минск, 1998.
 12. Современный русский литературный язык /Под ред. П.А.Леканта. М., 1988. 3-е изд. М., 1996.
 13. Современный русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография /Под ред. П.А.Леканта. М., 2000.
 14. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык: В 3 ч. М., 1981. Ч.I.

                                                                      Допоміжна

 1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
 2. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
 3. Аванесов Р.И., Сидоров В.И. Система фонем русского языка //Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
 4. Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку //Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т.2.
 5. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. СПб., 1991.
 6. Брицын М.А., Кононенко В.И. Современный русский язык. К., 1983.
 7. Брызгунова Е.А. Основные типы интонационных конструкций и их употребление в русском языке //Русский язык за рубежом. 1973. №1-2.
 8. Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. М., 1970.
 9. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. К., 1987.
 10. Журавлев А.П. Фонетическое значение. М., 1974.
 11. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979.
 12. Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. Л., 1987.
 13. Златоустова Л.В., Потапов Р.К., Трунин-Донской В.Н. Общая и прикладная фонетика. М., 1986.
 14. Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи. М., 1981.
 15. Кузнецов П.С. К вопросу о фонологии ударения //Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
 16. Кузнецов П.С. Об основных положениях фонологии //Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
 17. Левицкий В.В. Семантика и фонетика. Черновцы, 1973.
 18. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976.
 19. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (ХУІІІ-ХХ вв.). М., 1965.
 20. Панов М.В. История русского литературного произношения ХУІІІ-ХХ вв. М., 1990.
 21. Просодический строй русской речи /Под ред. Т.М.Николаевой. М., 1996.
 22. Реформатский А.А. Основные положения МФШ //Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
 23. Светозарова Н.Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982.
 24. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
 25. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960.
 26. Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. М., 1982.
 27. Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественом отношении. Л., 1983.
 28. Якобсон Р.О., Фант Г., Халле СМ. Введение в анализ речи //Новое в лингвистике. М., 1962. Вып.2.

                                                      Хрестоматії. Збірники вправ

 1. Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку: Фонетика. Орфоэпия. Фонология. Графика. Орфография. Х., 1989.
 2. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
 3. Русский язык в тестах. К., 1993.
 4. Современный русский язык: Сборник упражнений /Под ред. В.А.Белошапковой. М., 1990.

                                                                          Словники

 1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. Л., 1993.
 2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. М., 1998.
 3. Былинский К.И., Никольский Н.Н. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати. М., 1970.
 4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
 5. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 1995.
 6. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
 7. Орфографический словарь русского языка /Под ред. С.Г.Бархударова и др. М.,
 8. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1989.
 9. Русский орфографический словарь /Под ред. В.В.Лопатина. М., 2000.
 10. Словарь ударений для работников радио и телевидения /Под ред. Д.Э.Розенталя. М., 1984.
 11. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание. Произношение. Ударение. Словообразование. Морфемика. Грамматика. Частота употребления слов. М., 1995.