Актуальні проблеми української дериватології

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КУЗЬМА ІринаФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛо-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛу-51мдоцент КУЗЬМА Ірина
ФЛу-52мдоцент КУЗЬМА Ірина
ФЛо-51мдоцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Опис курсу

Мета курсу “Актуальні проблеми української дериватології” – поглибити знання базавого курсу “Морфеміка і дериватологія”, зокрема зосередити увагу студентів на практичних труднощах морфемного і словотвірного розбору, ознайомити слухачів курсу з дискусійними питаннями морфеміки й дериватології, які в мовознавчій літературі не мають однозначного трактування, а також навчити студентів вирішувати складні питання подільності і похідності слова з допомогою різних типів словників (морфемних, словотвірних, етимологічних, тлумачних, словників омонімів). Для цього необхідне узагальнене розуміння морфеміки і словотвору як мікросистем, а також уміння орієнтуватися в різних наукових підходах до аналізованих явищ.

Завдання курсу – навчити студентів аналізувати явища, які ускладнюють поділ слова на морфеми та визначення його словотвірної похідності в синхронії. Це, зокрема, аломорфізм кореня та афіксів, що співвідносний із сучасними чергуваннями, спрощенням у групі приголосних, накладанням морфем, або ж пов’язаний з історичними змінами у фонологічній системі та в морфемному складі, вторишні морфеми як наслідок спрощення, перерозкладу, ускладнення зв’язані і суплетивні корені, вирата подільності чи похідності. Ускладнюють морфемний і словотвірний аналіз слова розбіжність між діахронною та синхронно подільністю і похідністю, можлива відсутність синхронної відповідності між морфемним складом і способом творення (деривати префіксально-суфіксального способу, у яких суфікса на сучасному етапі не виділяємо), можлива множинна мотивація і подільність слова.

Дискусійними в науковій літературі є питання класифікацї способів словотворення, нульового афікса, словотворчого закінчення, змішаних способів, лексико-семонтичної деривації та її наслідків, а також статусу афіксоїдів, інтерфіксів, складних гібридних суфіксів та ін. Усе це варто розглядати не тільки в межах морфеміки і дериватології, а й морфології, лексикології, історичної граматики і фонології.

  Результати навчання:

 • знати:
 1. Аломорфізм кореневих і афіксальних морфем: чергування голосних і приголосних фонем, спрощення в групі приголосних, повні і часткові накладання морфем, інтерфіксація префіксів, історичні фонетичні зміни.
 2. Розбіжність між історичною і сучасною подільністю слова: вторинні корені як результат спрощення, складні афіксальні морфеми як результат перерозкладу, вторинні морфеми як результат ускладнення в морфемній структурі запозичення слів, зв’язані корені як результат розщеплення словотвірних гнізд або втрати кореневих слів.
 3. Міжчастиномовну омонімія і подільність слова. Залежність морфемного складу слова від його морфологічного статусу.
 4. Дискусійне трактування нульового суфікса різних частин мови, афіксоїдів, інтерфіксів, гібридних складних суфіксів, конфіксів.
 5. Розбіжність між діахронною і синхронною похідністю. Реальне словотворення і усталені словотвірні модеми в сучасній дериватології.
 6. Множинну похідність у сучасній українській мові. Співвідношення між структурною і семантичною похідністю. Питання словотвірної семантики дериватів.
 7. Співвідношення між морфемною і словотвірною структурою. Проблемні питання синхронної невідповідності.
 8. Дискусійне трактування способів словотворення, відомі класифікації. Питання нульової суфіксації і змішаних із нею способів. Питання флексійного способу і змішаних із ним способів. Різні типи складання (чисте і змішане). Розуміння лексико-семантичної деривації та її наслідків (омонімія чи багатозначність). Морфолого-синтаксичний спосіб: контекстуальний перехід і загальномовна деривація.
 • вміти аналізувати
 1. Аломорфізм коеневих морфем.
 2. Аломорфізм афіксальних морфем.
 3. Вторинні корені як результат спрощення морфемної структури слова.
 4. Складні афіксальні морфеми як результат перерозкладу. Розмежування складних афіксів і співзвучних поєднань простих афіксальних морфем.
 5. Зв’язані кореневі морфеми.
 6. Морфемний склад міжчастиномовних омонімів.
 7. Словотворчий і формотворчий нульовий суфікс.
 8. Інтерфікси. Складні гібридні суфікси. Афіксоїди.
 9. Функції флексії. Конфікси.
 10. Деривати, у яких діахронна похідність відмінна від синхронної.
 11. Деривати з множинною словотвірною похідністю і їхню словотвірну семантику.

 

Рекомендована література

 • Адамовіч Я. Мікратапанімічныя назви / Я. Адамовіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1971. – 112 с.
 • Аркушин Г. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України / Г. Аркушин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 12–15.
 • Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Баньоі Вероніка Федорівна. – Івано-
 • Бицко Н. Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект) / Наталія Бицко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 95–98.
 • Бучко Д. Анойконіми сіл давнього Любачівського повіту / Д. Бучко // Microtoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / [redakcja M. Łesiów, M. Olejnik]. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2005. – S. 17–23.
 • Гаврилова Т. О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 330–336.
 • Громко Т. В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Тетяна Василівна Громко. – Кіровоград, 2000. – 18 с.
 • Гулик О. Радіальний тип побудови простору (на матеріалі мікротопонімії півночі Львівщини) / Оксана Гулик // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Горлівка, 12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 58–62.
 • Данилюк О. К. Географічна термінологія Волині : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Климівна Данилюк. – К., 2000. – 18 с.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські народні назви гідрорельєфу. Відгалуження річки, рукава річки, затоки / Й. О. Дзендзелівський // Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат. – Ужгород : Радянське Закарпаття, 1982. – С. 3–53.
 • Дуйчак М. Мікротопоніми українських сіл Східної Словаччини / М. Дуйчак // Наук. зб. МУК у Свиднику. – Братислава : Словацьке педагогічне т-во. – 1994. – № 19. – С. 260–372.
 • Заінчковська О В. Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Віталіївна Заінчковська. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
 • Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 15–22.
 • Ковалик І. І. Про ономатизацію, трансономатизацію і деономатизацію / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; упоряд. З. Терлак. – Львів; Івано-Франківськ, 2008. – Ч. 2. – С. 280–282.
 • Купчинська З. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв’язок / З. Купчинська // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність : матеріали засідань Мовознавчої комісії і комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996–1997 рр. – Львів, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З. О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури / З. О. Купчинська. – Львів, 2000.
 • Лісняк Н. І. Географічна термінологія в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 357–363.
 • Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Іванівна Лісняк. – Ужгород, 2004. – 20 с.
 • Лящук Б. Ф. Географічні назви українських Карпат і прилеглих територій : навч. посіб. для студ. / Б. Ф. Лящук. – К., 1993. – 202 с.
 • Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т. А. Марусенко // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). – М. : Наука, 1968. – С. 206–255.
 • Мельник Н. Ю. Структура і семантика мікротопонімів Нижньої Наддеснянщини / Н. Ю. Мельник // Питання історичної ономастики. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 140–150.
 • Михальчук О. Відображення розвитку промисловості в мікротопонімії Підгір’я / О. Михальчук // Ономастика східних слов’ян : тези доповідей наукового семінару. – К. : НАН України, 1996. – С. 52–53.
 • Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Іванівна Михальчук. – К., 1998. – 16 с.
 • Никонов В. А. Научное значение микротопонимии / В. А. Никонов // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 5–15.
 • Обручар А. Мікротопонімія Потисся як показник господарської діяльності закарпатців / Анжеліка Обручар // Studia Slovacistica. Ювілей / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008.– Вип. 8. – С. 255–261.
 • Поляруш Т. Мікротопонімія як клас онімів: обсяг, особливості функціонування та структури / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 152–162.
 • Поляруш Т. Моделі на -івк(а) в різних класах топонімів / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 73, ч. 1. – С. 370–377.
 • Пура Я. О. Походження назв територіальних мікрооб’єктів Рівненщини / Я. О. Пура. – Рівне : АН УРСР Географічне тов. УРСР, 1990. – Т. 1 (А–З). – 209 с.
 • Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина / [уклад. І. М.Желєзняк та ін.; під ред. О. П. Карпенко]. – К. : Обереги, 2004. – 448 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2 т. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.– Т. 1. – 2006. – 407 с.; Т. 2. – 2007. – 536 c. 
 • Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини / Н. В. Сокіл. – Львів : Афіша, 2008. – 205 с.
 • Суперанская А. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии / А. Суперанская // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 31–39.
 • Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
 • Черепанова Е. А. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы, 1984. – 456 с.
 • Чеховський І. Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології) : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ігор Григорович Чеховський. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 • Шульгач В. П. Гелонімія Західного Полісся / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 33–42.
 • Яніцька Н. Мікротопонімія центральних та східних районів Львівщини з компонентом під / Наталія Яніцька // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство) / [редкол. : Василь Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 298–305.
 • Яніцька Н. Формант -щин(а) у мікротопоніміконі центральних та східних районів Львівщини / Наталія Яніцька // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 277–281.
 • Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszcyzny / S. Hrabec. – Kraków : Wyd-wo PAN, 1950. – 262 s.

Матеріали

Дистанційне навчання:

Атуальні проблеми української дериватології 1  Кузьма

Актуальні проблеми української дериватології 2Кузьма

Актуальні питання української дериватології и1_Сколоздра-Шепітко

Робоча програма

Завантажити робочу програму