Теоретичні аспекти сучасного літературознавства Сходу

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ПИСИК РоманФЛп-51м, ФЛя-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛп-51мПИСИК Роман
ФЛя-51мПИСИК Роман

Матеріали

Дисципліна « Теоретичні аспекти сучасного літературознавства», група ФЛсх51м

Викладач: Горошкевич О.Г.

Тел. 0507480761 (час консультацій 17.03.2020 р., 24.03.2020 р., 31.03.2020 р. з 11 до 12.30)

email: olena_goroshkevych@yahoo.com

17.03.2020 р.

Тема лекції: Постструктуралізм. Деконструктивізм.

1. Вплив ідей французького культуролога Мішеля Фуко на розвиток постструктуралізму. «Слова і речі».

2. Ролан Барт «S/Z». Тексти для читання і тексти для писання. Аналіз твору структурний і текстуальний. «Смерть автора».

3. Жак Дерріда «Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук». Текст, що постійно відрізняється від самого себе.

4. Поль де Ман. Теорія навіювання. Тропологічне читання тексту.

5. Відмінності між структуралізмом і постструктуралізмом.

6. Метод деконструктивізму. Рівні деконструкції тексту. Розрізнювання і розпорошення сенсу.

7. Алгоритм аналізу: пошуки у тексті апорій (розламів, парадоксів, суперечностей).

Література

 1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – С.45 – 52.

 2. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – С.124 – 147.

 3. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 57 – 70.

 4. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.

 5. Мруґальський М. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм./ Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 333 – 378.

 6. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – С.75 – 96.

 7. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму. – Львів: ПАІС, 2010. – 544 с.

24.03.2020 р.

Тема лекції: Постмодернізм. Форми інтерконтекстуальності. Палімсестова будова тексту

 1. Становлення категорії інтерконтекстуальності. М.Бахтін. Діалогічність тесту.

 2. Поняття інтертексту (Ю.Крістєва, Р.Барт).

 3. Типи міжтекстової взаємодії. Класифікація типів транстекстуальності Ж.Жанетта.

 4. Форми інтерконтекстуальності.

 5. Палімсестова будова тексту. Поняття інтерпретанти.

 6. Ж.-Ф.Ліотар «Постмодерністський стан: доповідь про знання», «Пояснення постмодернізму».

 7. Ж.Бодріяр «Симулякри і симуляції». Концепція «втрати реальності».

 8. Стильові особливості літератури постмодерну.

 9. Постмодерністська критика.

Література

1.Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – С.125 – 141.

2.Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С.264 – 279.

3.Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – С. 45 – 52.

4. Гловінський М. Інтерконтекстуальність. /Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 284 – 321.

5.Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

6.Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 57 – 70.

7. Мруґальський М. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм./ Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 333 – 378

8.Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.

9.Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – С. 98 – 114.

10.Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму. – Львів: ПАІС, 2010. – 544 с.

24.03.2020 р.

Тема практичного заняття: Постмодерний текст як поле інтертекстуальної гри

Питання для самостійного опрацювання

 1. Містифікація, пародіювання як характерна риса постмодерної літератури. «Подвійний код» твору.

 2. Гра як засада художньої комунікації, заснованої на співтворчості.

 3. Гра як авторська стратегія, принцип побудови художнього тексту, технологія провокування певних реакцій.

 4. Гра як складова сприйняття тексту. Здатність читача до розбудови текстуальних значень.

 5. Гра як глибинна властивість мови. Каламбури, парономазії, звуковий символізм тощо.

 6. Сигнали присутності гри в тексті (фрагментарність, монтажність, мозаїчність, жанрова поліфонія, множинність та розмитість значень тощо).

 7. Палімсестність, полісемічність, поліфонічність тексту в ракурсі інтертекстуальної гри.

Література

1.Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С.264 – 279.

2.Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – С. 45 – 52.

3. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – С.235 – 325.

4.Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 57 – 70.

5. Мруґальський М. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм./ Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 333 – 378

6.Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.

7.Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – С. 98 – 114.

8.Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 479 – 506.

31.03.2020 р.

Тема практичного заняття: Література постмодернізму в країнах Сходу (мови вивчення).

 1. Постмодернізм в японській літературі.

 2. Аналіз роману Харукі Муракамі «Кінець світу або країна чудес без гальм». Визначення рис постмодернізму.

 3. Арабська література в епоху постмодерну. Аналіз одного з творів.

 4. Турецька література постмодерну. Аналіз творів Орхана Памука.

Література

1.米村。文学における対立構造をポップイラスト化 名作をまとめてみた。Режим доступу: https://kai-you.net/article/7061

2.ポストモダン文学論。Режим доступу: https://ncode.syosetu.com/n7087dh/

3.Якубович М. Нація поетів. Чим живе арабське письменство сьогодні./Тиждень. ua 22 квітня 2017 р. Режим доступу: https://tyzden.ua/Culture/189958

4.Ель Гуссаб Карім. Специфіка соціально-філософського аналізу арабського світу. Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11723/El%20Guessab%20Karim.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5.Гаджиєва Г.Ю. Постмодернізм у сучасній турецькій літературі (на прикладі романів Орхана Памука) /Література в контексті культури. – 2014. Вип.24 (2). – С.24 – 29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$